Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Obec: Hradištko (Praha-západ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Ing. Stanislav Šrámek, MBA

Ing. Stanislav Šrámek, MBA

52 let

manažer

Moje pracovní činnost v posledních 20 letech vždy  souvisela s řízením podniků, většinou z vedoucí pozice. V Pikovicích žiji třetím rokem  a kandiduji proto, že bych rád přispěl ke  změně způsobu řízení obce a způsobu komunikace s občany. Chtěl bych, aby lidé věděli jak se s obecním majetkem hospodaří a aby se mohli a chtěli na rozvoji obce podílet.

52 manažer Pikovice TOP 09
2. Mgr. Miroslava Plívová

Mgr. Miroslava Plívová

speciální pedagog

Do zastupitelstva obce jsem byla zvolena v roce 2006. I když se za dobu mého působení mnohé změnilo, stále se nepodařilo změnit to zásadní: veřejný majetek musí být spravován ve veřejném zájmu průhledným způsobem. V současném vedení obce postrádám odvahu, slušnost a kultivovanost. To je také důvod, proč kandiduji  i v těchto volbách. Věřím, že nám spolu s týmem vzdělaných, zkušených a duchem mladých lidí podaří do zastupitelstva přinést vše výše uvedené.

Mám tři děti a v Hradištku jsem v neděli 11. května 1975 přišla na svět.

-- speciální pedagog Hradištko bezpp
3. Mgr. Hana Hradilová

Mgr. Hana Hradilová

bioložka

Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu v Praze, jsem vdaná, mám 3 děti. V Hradištku žiji 18 let.  Členkou zastupitelstva obce jsem byla  v letech 1998 - 2002 - stála jsem u vzniku místního Zpravodaje, který vychází dosud. Šest let jsem pracovala jako učitelka v místní základní škole, jejíž zájmy bych v zastupitelstvu chtěla hájit i v dalších letech.

-- bioložka Hradištko bezpp
4. Ing. David Suski -- daňový poradce Hradištko bezpp
5. Mgr. Markéta Šafránková - Bejkovská

Mgr. Markéta Šafránková - Bejkovská

projektová manažerka

Jsem vdaná a mám 3 děti. Dříve jsem pracovala v souromém sektoru, na MZV ČR, nyní v neziskové organizaci. Mohu tedy ve prospěch obce nabídnout jedinečné zkušenosti ze soukromé, státní i neziskové sféry. Myslím si, že naše obec je výjimečné místo k žití a ráda bych, aby se z ní v budoucnu stala moderní obec, aniž by ztratila cokoliv ze svého historického kouzla.

-- projektová manažerka Hradištko bezpp
6. Ing. arch. Petr Doležal

Ing. arch. Petr Doležal

architekt

Na Hradištku žiji již přes 30 let. V období po roce 1989 jsem pracoval pro obec 2 volební období jako člen zastupitelstva a obecní rady. Jako profesí architekt a developer bych se chtěl věnovat obnově centra naší obce, které potřebuje postupně dostavět a dořešit. Místo parkoviště, skládky, prodejny nevkusného nábytku potřebujeme místo pro setkávání lidí, dětská hřiště, prostor pro spolkový život, místo pro osobní zamyšlení. Pokusme se společně o nápravu škod způsobených dvěma totalitami. Je již čas.

-- architekt Hradištko bezpp
7. Mgr. Lenka Kostečková

Mgr. Lenka Kostečková

učitelka

V Hradištku bydlím již téměř dvacet let.  Většinu této doby pracuji v místní škole jako učitelka. I přesto, že pocházím z města, stala se obec Hradištko mým domovem. Ráda bych svými zkušenostmi a znalostmi přispěla k tomu, aby se zde dobře žilo nejen mě a mé rodině, ale všem, kteří zde chtějí skutečně žít a nikoliv jen přežívat. Jsem vdaná, mám dva dospělé syny a jednoho psa.

-- učitelka Hradištko bezpp
8. Ing. Stanislav Fečo

Ing. Stanislav Fečo

tajemník městského úřadu

Moje chuť mluvit do věcí veřejných souvisí s mojí dlouholetou profesí (cca 20 let) pracovníka městského úřadu, kde jsem měl, mimo jiné, zaměření na oblast životního prostředí a dopravy.  Vzhledem k tomu, že jsem vykonával i funkci tajemníka, měl jsem možnost se podrobně seznámit s prací rady, zastupitelstva a ostatních orgánů obce.  Zejména mám představu, jak reálné jsou jejich možnosti v souvislosti s platnou legislativou. Tyto své zkušenosti bych rád, ať již budu nebo nebudu zvolen, naší obci nabídl. Velmi mi záleží  také na dobrých sousedských vztazích, které jsem zde na Hradištku našel.

-- tajemník městského úřadu Hradištko bezpp
9. Marie Jiráková

Marie Jiráková

v domácnosti

V obci bydlím již řadu let. Vzhledem k tomu, že mám tři děti, zajímá mě především otázka rozvoje místní školky a školy. Domnívám se, že obec by měla vyvíjet také větší snahy o větší aktivitu nemalé množství maminek na MD mezi které už několik let patřím. Ráda bych se v zastupitelstvu o tuto oblast starala.

-- v domácnosti Hradištko bezpp
10. Mgr. Roman Šafránek

Mgr. Roman Šafránek

advokát

Na Hradištku bydlím teprve několik let. To, že jsme se s manželkou rozhodli tu žít, dobře dokládá, že Hradištko považujeme za skvělé a zároveň perspektivní místo k životu, hlavně pro rodiny s dětmi, což je i náš případ. Vše v naší obci ale není ideální, to je zřejmé. Protože každý člověk má v rámci svých schopností přispívat k fungování komunity, již spolutvoří, a já mohu své obci nabídnout vědomosti a zkušenosti z oblasti práva, jichž nikdy není nazbyt, rád jsem přijal nabídku kandidovat do obecního zastupitelstva.

-- advokát Hradištko bezpp
11. Jana Pospíšilová

Jana Pospíšilová

v domácnosti

Na Hradištku bydlím již víc než 40 let, ale naše rodina tu bydlí již několik generací. V minulosti jsem byla hodně činná zejména v tělovýchově. Dnes kdy patřím do generace mladších a aktivních seniorů bych ráda promlouvala do věcí týkajících se právě této skupiny. Svými zkušenostmi bych ráda přispěla k tomu, že Hradištko bude dobrým místem pro život nejen pro nás, seniory, ale také pro generaci mých vnoučat.

-- v domácnosti Hradištko bezpp

Volby 2010 = šance pro Hradištko – Pikovice – Brunšov. Víc než si myslíte.

1.  ŘÍZENÍ OBCE

Způsob řízení obce – Chceme změnit stávající způsob řízení obce, který považujeme za zastaralý a neodpovídající velkosti a významu obce.

Rovný přístup ke všem částem obce – nechceme zavdávat důvody neoprávněnému pocitu diskriminace přidružených obcí.

Komunikace s občany - chceme  zlepšit komunikaci. Špatná komunikace může být příčinou toho, že mohou být negativně přijímány i prospěšné projekty, protože nebylo podáno dostatečné vysvětlení. Vnímáme jako prioritu umožnit občanům podíl na správě věcí veřejných. Chtěli bychom více zpřístupnit jednání zastupitelstva a jeho rozhodnutí otevřeně komunikovat s občany. Považujeme za zásadní vycházet z principů, které předpokládají účast občanů zejména na dlouhodobých rozhodnutích, která natrvalo ovlivní život všech. Chceme,aby se zvýšil zájem občanů o jednání zastupitelstva. Dále chceme  aby  měli všichni obyvatelé naší obce dostatečný prostor se vyjádřit k projednávaným tématům a tím se více podílet na řízení obce.

 

KONKRÉTNÍ KROKY:

 • V čele obce chceme podporovat starostu a místostarostu, kteří budou dostatečným a především vhodným způsobem prezentovat  a řídit obec, přičemž jeden z nich by měl být pro výkon své funkce uvolněn a věnovat se řízení obce na plný úvazek.
 • za nutné považujeme zprůhlednit program veřejných jednání a změnit jednací řád zastupitelstva ve prospěch občanů
 • budeme požadovat  zkvalitnění podkladů pro jednání zastupitelstva
 • chceme pravidelně pořádat setkání s občany
 • pro zvýšení informovanosti občanů využijeme všechna dostupná média – tištěná i elektronická

2. HOSPODAŘENÍ OBCE

Hospodárnost - protože nejsme žádným způsobem spojeni s jakýmkoliv podnikatelským či jiným subjektem v obci, budeme prosazovat smysluplné hospodaření s majetkem obce v souladu s dlouhodobými zájmy občanů nikoliv jen pro krátkodobé zájmy jednotlivců nebo skupin obyvatel. Zastupitelstvo by mělo hájit především obecný zájem a spravovat majetek obce jako majetek veřejný. Kromě daně z nemovitostí můžeme fakticky ovlivnit pouze příjmy z vlastního majetku, proto budeme důsledně dbát na kvalitu uzavřených smluv.  Při sestavování rozpočtů obce se budeme zasazovat o to, aby nebyla ohrožena vyváženost základních funkcí obce.

 

Finanční zdroje - obec může ovlivnit příjmovou stránku pouze příjmy z vlastního majetku tj. např. nájem z nemovitostí nebo prodej nemovitostí. Finanční situaci znesnadňuje i velká míra rekreačního osídlení. Obec doplácí např. na nevyrovnanost příjmů z poplatků od chatařů a výdajů jimi způsobených (např. odvoz odpadů a náprava škod). Navíc, vzhledem k stávající legislativě, určující 90% příjmů do obecního rozpočtu, není v podstatě možné realizovat plán rozvoje obce bez využití určité míry úvěrových zdrojů.

 

Boj s korupcí ‑ nejlepší cestou je transparentnost a průhlednost všech zakázek a nákupů zboží a služeb. Budeme prosazovat průhledný mechanismus přidělování veřejných zakázek hrazených obcí s cílem zhospodárnění investičních záměrů tak, aby byly pro obec co nejvýhodnější a aby občané mohli uplatnit své právo na veřejnou kontrolu.

 

Správa majetku – o obecní majetek se chceme řádně starat, udržovat ho v dobrém stavu a eventuelně použít nevyužitý majetek jako zdroj financí.

 

KONKRÉTNÍ KROKY:

 • budeme trvat na  řádném veřejném projednávání veškerých majetkových smluv, ve kterých vystupuje obec jako smluvní strana   během schůze zastupitelstva
 • budeme požadovat důslednou veřejnou soutěž, jejíž průběh se zveřejní na internetových stránkách obce, a tím směřovat k snižování nákladů a zvýšené efektivitě
 • smlouvy v kterých obec vystupuje jako smluvní strana hodláme řádně evidovat a v rámci možností stávajících uzavřených smluv odstranit jejich nedostatky
 • chceme prosadit pravidlo, podle kterého budou na internetu zveřejněny všechny platby obce za dodávky zboží a služeb, jejichž celková výše od jednoho dodavatele ročně přesáhne 50 tis. Kč
 • necháme provést srovnávací analýzu obce
 • budeme iniciovat prostřednictvím poslanců TOP 09 změny v legislativě (rozpočtová politika, místní poplatky)

 

3. ROZVOJ OBCE

Strategický plán- rozvoj obce by měl probíhat koncepčně, hodláme proto vycházet ze schváleného Strategického plánu obce, ale považujeme za důležité tento dokument dále rozvíjet a dále podrobovat nepřetržité diskusi mezi občany obce.

Investice ‑ další investiční záměry obce hodláme směrovat přednostně do občanské vybavenosti a dopravní problematiky, a to vždy v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Aby byla zachovaná kontinuita investičního procesu, chceme pokračovat v těch investičních akcích, které budou považovány za prioritní, které budou významně podpořeny formou dotací a současně nepovedou k neefektivnímu zadlužení obce. Budeme věnovat zvýšenou pozornost kvalitnímu zpracování dokumentace potřebné k získání dotací.

Územní plánování ‑ musí respektovat přání a potřeby občanů, ne partikulární zájmy různých skupin. Je třeba dokončit 4. změnu územního plánu koncepčně tak, aby nebylo nutné neustále přistupovat k dalším změnám (a odčerpávat zbytečně finanční prostředky z obecního rozpočtu). Rozvoj obce by měl už v územním plánu vycházet ze zásad ochrany přírody.

KONKRÉTNÍ KROKY:

 • provedeme revizi všech připravených investičních projektů a možností jejich financování ze státního nebo krajského rozpočtu, případně z fondů Evropské unie tak, aby investiční rozpočet obce v následujících obdobích mohl využit pákových efektů dotačního financování případně financování pomocí cizích zdrojů
 • zaktualizujeme střednědobé a dlouhodobé priority obce a z nich vyplývajících cíle v oblasti investiční politiky a v tomto duchu provedeme změnu územního plánu
 • budeme se snažit o optimální využití podpory z fondů Evropské unie v programovém období 2007 – 2013 k dosahování rozvojových záměrů obce
 • zrealizujeme projekt pojmenování ulic
 • budeme pokračovat v projektu odkanalizování obce, jakkoliv tento projekt považujeme za stávající situace za investičně neodpovídající finančním možnostem obce

4. ŠKOLSTVÍ

Rozšíření a modernizace školy a školky‑ kapacita základní školy a školky v současné době nedostačuje pokrývat poptávku. Stav je natolik kritický, že již ve školním roce 2011/2012 se děti do školy nevejdou.  Při řešení problému chceme postupovat tak, aby bylo u dětí podporováno budování vztahu k obci. Podobný problém řeší i ve školce, která je nucena již několik let odmítat zájemce o umístění dětí. V této souvislosti se i kapacita školní kuchyně dostává na hranici únosnosti. Chceme tuto situaci aktivně řešit a připravit analýzu budoucího vývoje potřeb obce v oblasti školství, od níž se bude odvíjet diskuse při hledání optimálního řešení jak tuto situaci řešit ke všeobecné spokojenosti rodičů, dětí, školského personálu a dbát na to, aby přitom nedošlo k zásadnímu ekonomickému zatížení obce.

 

KONKRÉTNÍ KROKY:

 • chceme co nejdříve provést analýzu demografického vývoje obce a potřeb v oblasti školství
 • v návaznosti na analýzu připravíme návrh optimálního řešení školské problematiky, připravíme  nebo podpoříme kvalitní projekt přístavby budovy školy za účelem navýšení kapacity školy a jídelny,na který bude možné získat finanční podporu z fondů EU  a budeme prosazovat jeho rychlou realizaci, aby se děti mohly v obci vzdělávat. Každé dítě na Hradištku bude mít možnost chodit do kvalitní školy v místě.
 • ve spolupráci s vedením škol se budeme snažit zlepšit podmínky pro mimoškolní činnost dětí a mládeže jak v prostorách školských zařízení, tak i pro další vzdělávací, výchovné a sportovní aktivity

5. DOPRAVA

Hromadná doprava – s ohledem na množství dojíždějících do zaměstnání je třeba  zachovat plynulost spojů  a jejich návaznost na integrovaný dopravní systém Středočeského kraje

Dopravní opatření – nárůst množství aut v posledních letech vedl ke snížení  bezpečnosti chodců a cyklistů. Existuje řada opatření, jejichž realizací lze dosáhnout opětovného zvýšení bezpečnosti nejzranitelnějších účastníků dopravního provozu.

KONKRÉTNÍ KROKY:

 • budeme pokračovat v započatém projektu budování chodníku spojujícího všechny části obce
 • budeme se snažit o neprodlené vynucené zpomalení dopravy přes obec, především pak na Hradištku v oblasti kolem rybníku, školy a školky, a v oblasti Brunšova a Rajchardova
 • chceme koncepčně řešit dopravní situaci kolem rybníku v Hradištku

6. EKOLOGIE

Ekologické vytápění – chceme trvale zvyšovat kvalitu ovzduší a životního prostředí v naší obci. Bohužel spalování tuhých paliv či dokonce odpadů, včetně PET lahví působí v zimním období značně znečištění a kvalita ovzduší bývá lokálně v naší obci občas horší než ve velkých městech. Budeme prosazovat zpřísnění kontroly dodržování spalování tuhých paliv a podpoříme (možná i finančně) přechod na ekologické zdroje vytápění. Nabídneme bezplatné poradenství při získávání dotace na pořízení ekologického zdroje vytápění z programu Zelená úsporám.

KONKRÉTNÍ KROKY:

 • budeme prosazovat provádění kontrol spalování odpadů a tuhých paliv a v případě potřeby iniciovat legislativní změny také prostřednictvím poslanců TOP 09
 • s výše uvedeným souvisí i stanovení sankcí za nedovolené spalování
 • v rámci možností se budeme snažit najít způsob jak přispět potřebným na přechod na ekologické vytápění
 • budeme usilovat o zavedení nedělního klidu – přijetím obecně závazné vyhlášky o zákazu používání hlučné zahradní techniky a mechanizace v neděli od 6 – 16 hodin
 • Ve spolupráci s okolními obcemi a PČR chceme řešit neutěšenou situaci kolem hlučnosti silnice Davle – Štěchovice - Brunšov

7. SPOLKOVÝ ŽIVOT

Podpora zájmových aktivit - v minulých letech byla nastavena pravidelná finanční podpora  spolkům, v této podpoře chceme pokračovat i nadále. Budeme se zasazovat o podporu všech aktivit, které povedou k zvyšování účasti občanů na životě v obci. Vedle již zaběhnutých organizací (TJ Slovan Hradištko, SDH Hradištko, SDH Pikovice, občanské sdružení Ovčičky apod.) budeme prosazovat podporu vzniku aktivit pro seniory (např. Dámský klub, Klub seniorů), pro maminky na MD (vznik Mateřského centra).

8. SPOLEČENSKÝ A KULTURNÁ ŽIVOT

Organizování a podpora kulturních akcí ‑ klíčová oblast pro posílení společenského života a soudržnost, která může přispět ke stmelení novo a starousedlíků a výrazně zkvalitnit život občanů. Jako nejdůležitější se v této oblasti jeví potřeba vzniku prostoru, který by poskytl důstojné zázemí pro pořádání společenských a kulturních akcí

Ochrana kulturních památek - na území obce se nachází několik památkově chráněných objektů. Chceme prosazovat po dohodě s památkáři rekonstrukci fasády zámku v Hradištku. Jakkoliv je tato rekonstrukce v současné době komplikovaná o stále probíhající spor s Královskou kanonií Premonstrátů. Budeme usilovat o revitalizaci centra obce, nejen jako rekonstrukce zeleně, ale především jako cílené budování skutečného centra.

KONKRÉTNÍ KROKY:

 • budeme se důsledně věnovat ochraně hmotných kulturních památek
 • chceme řešit havarijní stav barokní brány u zámku
 • chceme podporovat kulturní a společenské akce pořádané ve všech částech obce

9. SPOLUPRÁCE V RÁMCI REGIONU

Uvažujeme o Hradištku jako o výjimečném místě pro život, které však existuje v rámci širšího regionu. Chceme podporovat aktivity v rámci Místní akční skupiny, které je Hradištko členem i v rámci dalších sdružení a organizací v kterých obec Hradištko působí (např. Sdružení malých obcí). Kromě toho bychom chtěli prohloubit spolupráci s partnerovým městem v Belgii. Uvažujeme o rozšíření spolupráce, která by kromě Sboru dobrovolných hasičů zahrnovala také naší školu.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme