Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Praha-východ, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Nina Nováková

Mgr. Nina Nováková

56 let

středoškolský pedagog

56 středoškolský pedagog Brandýs nad Labem TOP 09
2. Ing. Jiří Nekvasil 62 diplomat Brandýs nad Labem TOP 09
3. Ing. Richard Pinc, MBA 40 ředitel telekomun. společnosti Brandýs nad Labem TOP 09
4. Miroslav Písačka 65 grafik Stará Boleslav bezpp
5. Mgr. Petr Šilar 37 manažer nákupu a logistiky Brandýs nad Labem TOP 09
6. Tereza Valášková 35 úřednice státní správy na MD Stará Boleslav TOP 09
7. Kamil Voděra 42 grafik, fotograf Stará Boleslav bezpp
8. MUDr. Eva Moravcová 52 lékařka Brandýs nad Labem TOP 09
9. Ing. Karel Rokyta 67 lesník, pedagog Stará Boleslav bezpp
10. Miroslav Pelikán -- vedoucí pobočky velkoobchodu Brandýs nad Labem bezpp
11. Mgr. Hedvika Pánková Nejedlá 25 asistentka poslankyně PS PČR Brandýs nad Labem TOP 09
12. Ing. et Ing. František Moravec 57 ekolog Brandýs nad Labem bezpp
13. Mgr. Jan Pánek 33 živnostník Brandýs nad Labem TOP 09
14. Ing. Jiří Vojta -- podnikatel Brandýs nad Labem bezpp
15. Ondřej Zalabák -- soukromý zemědělec Brandýs nad Labem bezpp
16. Mgr. Stanislav Předota 47 hudebník, pedagog Stará Boleslav TOP 09
17. JUDr. Zdenka Andresová 47 právník Stará Boleslav TOP 09
18. Bc. Martin Adamus 23 student VŠ Brandýs nad Labem TOP 09
19. Petr Votruba -- majitel restaurace Stará Boleslav bezpp
20. Jana Saiverová -- vedoucí knihkupectví Brandýs nad Labem bezpp
21. Miroslav Brabec -- živnostník Brandýs nad Labem bezpp

Program

"Tradice Odpovědnost Prosperita  - Cenné uchovat, dobré rozvíjet, špatné změnit"

Místní organizace politické strany TOP09 v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi sdružuje pravicově smýšlející občany města, kteří mají upřímný zájem na prosazování konzervativních, pravicových a demokratických principů a hodnot při správě a rozvoji našeho města, jsou připraveni převzít odpovědnost za řízení města v příštím volebním období.

TOP09  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav si dovoluje voličům předložit následujících devět priorit svého volebního programu:

1. Městský úřad je zde pro občany, nikoli naopak

 • Zasadíme se o to, aby Městský úřad sloužil občanům, podporoval podnikatele a napomáhal kvalitnímu životu ve městě.
 • Zajistíme vstřícné, odborné, pohotové a efektivní fungování městského úřadu.
 • Zlepšíme informovanost občanů o práci a rozhodnutích úřadu.
 • Zaměříme se na boj proti korupci v rámci Městského úřadu i v rámci všech organizací a společností jím řízených. Zprůhledníme veškerá výběrová řízení. Zavedeme internetové aukce na nákup zboží a služeb pro město.
 • Prosazujeme zveřejnění jmenovitého hlasování zastupitelstva města a rady města.
 • Pro zlepšení života ve městě začneme aktivně využívat všech zákonných možností v kontaktu s úřadem Středočeského kraje, ministerstvy a dalšími orgány státní správy.

2.  Uvážlivé hospodaření s majetkem města je zárukou prosperity

 • Prosazujeme vyrovnané rozpočtové hospodaření.
 • Provedeme kontrolu městského majetku.
 • Budeme uvážlivě rozhodovat o každé změně  týkající se  majetku města tak, aby byl vždy chráněn majetkový prospěch města. Zasadíme se o transparentnost všech veřejných zakázek.
 • Zrevidujeme všechny smlouvy města, na jejichž základě jiné subjekty dodávají městu služby a zboží, popřípadě spravují městský majetek.
 • Doposud nevyužité finanční prostředky, získané privatizací městského bytového majetku, použijeme na konkrétní účely po veřejné diskusi s občanyměsta.
 • Při nakládání s finančními prostředky upřednostníme zvelebování stávajícího městského majetku.

3.  Strategická koncepce města  musí být reálná, vyvážená pro obě části města a podporovaná občany

 • Prověříme aktuálnost a životaschopnost strategické koncepce rozvoje města.
 • Aktualizovanou strategickou koncepci předložíme občanům města k veřejné diskusi případně k referendu.
 • Za významný zdroj financování rozvoje města považujeme finanční prostředky z EU.
 • Budeme pečlivě vyhodnocovat plnění strategické koncepce rozvoje města a úspěšnost získávání dotací z EU vycházející z této koncepce.
 • Chceme docílit zkvalitnění maloobchodní sítě v obou centrech města.
 • Nesouhlasíme s výstavbou Kauflandu v Brandýse nad Labem. Naopak prosazujeme vybudování obchodního centra ve Staré Boleslavi.

  4. Palčivé problémy v dopravě a infrastruktuře města budeme řešit seriozně a intenzivně

  • Za účelem rozvoje dopravní infrastruktury města zlepšíme komunikaci s orgány Středočeského kraje.
  • Vyvineme maximální úsilí o dokončení opravy všech mostů přes Labe, se zvláštním zřetelem na zprovoznění hlavního mostu.
  • Budeme podporovat přípravu  obchvatů kolem města s cílem úplného vyloučení průjezdu nákladní dopravy městem, vyjma dopravní obsluhy.
  • Prosadíme umístění stacionárních ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel na hlavních městských tepnách a rovněž retarderů na klíčových komunikacích ke zvýšení dopravní bezpečnosti.
  • Prosazujeme instalaci světelné signalizace a osvětlení na přechodech pro chodce spolu s kvalitním dopravním značením.
  • Podporujeme zvýšení kapacity veřejné autobusové dopravy.
  • Podporujeme ekologicky šetrnou dopravu. Zlepšíme podmínky pro bezpečný pohyb cyklistů a chodců po městě a mezi městy.

   5. Komunikace s občany v našem pojetí znamená maximálně informovat a vnímavě naslouchat

   • Zrevidujeme a uvedeme v život koncepci moderní komunikace města s občanem, včetně jejího financování, v souladu s maximálním využitím informačních technologií.
   • Budeme aktivně využívat, rozvíjet a aktualizovat městské internetové stránky jako zásadního nástroje pro úplnou informovanost občanů, pro získávání zpětné vazby od občanů a pro propagaci města.
   • Budeme pokračovat v informování všech občanů města formou bezplatného tištěného média.
   • Zavedeme on-line internetové přenosy ze zasedání zastupitelstva města, včetně možnosti on-line diskuse s občany.

    6. Sociální politika založená na hodnotách rodiny, podpoře a zlepšení školství a zdravotnictví

    • V oblasti sociální politiky se hlásíme k návratu k rodinným hodnotám. V  tomto duchu rozvineme politiku podpory a pomoci mladým začínajícím rodinám, podpoříme rekvalifikace matek a budeme pokračovat v politice podpory a pomoci seniorům.
    • Rozvineme efektivní spolupráci s neziskovými organizacemi.
    • Budeme podporovat rozvoj všech forem školství ve městě.
    • Zanalyzujeme potřeby rozvoje předškolních zařízení (jesle, školky) a zasadíme se o rozšíření jejich kapacit.
    • Najdeme vhodnější objekt pro dům dětí a mládeže a vyhledáme prostory pro pobočku ZUŠ ve Staré Boleslavi.
    • Budeme vytvářet podmínky pro zapojení hendikepovaných občanů do života města.
    • Zavedeme důslednou kontrolu využívání sociálních dávek.
    • Zasadíme se o zlepšení veškeré zdravotnické péče pro občany města, zejména s důrazem na činnost brandýské nemocnice.

     7.  Kulturní město, podpora sportu a smysluplného trávení volného času

     • Budeme podporovat kulturní a společenské akce, které přispívají k posilování povědomí o městě, jeho historii, současnosti a budoucnosti. Posílíme sepětí občanů s městem.
     • Budeme podporovat všechny tradiční spolky a sdružení na území města a vytvoříme podmínky pro vznik nových občanských aktivit.
     • Usilujeme o zřízení městského kulturního sálu pro pořádání kulturních a společenských akcí.
     • Sportovní aktivity chápeme jako významnou a prospěšnou činnost, proto budeme podporovat výstavbu volnočasových areálů.
     • Vytvoříme z vybraných prostor v sídlištní zástavbě a z dalších vhodných městských pozemků mikroparky určené pro děti, rodiče a seniory.

      8. Zlepšování životního prostředí pro kvalitnější život ve městě

      • Vnímáme udržení a další zlepšení životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů včetně řeky Labe a ostatních vodních ploch jako jeden z rozhodujících faktorů pro kvalitní život ve městě.
      • Zamezíme jakýmkoliv pokusům o devastaci, zmenšení popř. rušení unikátních ekosystémů  Hluchov a Houštka.
      • Chceme zlepšit prostředí městských hřbitovů.
      • Využijeme všech pravomocí města pro boj s černými skládkami, s nezákonným pálením domovního, komunálního a zahradního odpadu.
      • Budeme zkvalitňovat stávající systém sběru tříděného odpadu.
      • Stanovíme pravidla pro užívání veřejných prostor města (např. vyhláška o psech).
      • Zkvalitníme úklid a čistotu ve městě.

       9. Bezpečné město pro obyvatele i návštěvníky

       • Naším cílem je zvyšování bezpečnosti občanů a návštěvníků města, snižování násilné trestné činnosti, krádeží, a užívání drog.
       • Zajistíme efektivní fungování městské policie v obou částech města.
       • Budeme prosazovat rozšiřování městského kamerového monitorovacího systému a jeho účinné využívání v boji s kriminalitou, vandalismem a sprejerstvím.
       • Využijeme všech zákonných prostředků k regulaci činnosti heren v městě.

       Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
       odebírejte náš
       newsletter
       TOP 09
       Děkujeme