Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Beroun (Beroun, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Patrik Brodan, BBA 32 obchodní manažer Beroun-Město TOP 09
2. Kamil Machart 37 nakladatel, novinář, grafik Beroun-Závodí TOP 09
3. Jiří Matějka 47 počítačový specialista Beroun-Město TOP 09
4. Ing. Petr Lojka 42 technik Beroun-Město TOP 09
5. Mgr. Jitka Soukupová -- mediální konzultant Beroun-Město bezpp
6. MUDr. Daniel Brodan 57 soukromý lékař Beroun-Město TOP 09
7. Ing. Tomáš Kažmierski -- expert na životní prostředí Beroun-Město bezpp
8. Pavel Vališ 30 podnikatel Beroun-Město bezpp
9. Pavel Lehovič -- technik pojišťovny Beroun-Město bezpp
10. Mgr. Markéta Jansová -- lektorka soc. dovedností, pedagog VŠ Beroun-Město bezpp
11. Oto Blacký 37 podnikatel Beroun-Závodí TOP 09
12. Ing. Simona Boldi -- ekonom, projekt. manažer EU fondů Beroun-Město bezpp
13. Roman Grajcar -- technik Beroun-Centrum bezpp
14. MUDr. Pavel Darebný -- gynekolog-porodník Beroun-Město bezpp
15. Mgr. Olga Chocová 56 středoškolská učitelka Beroun-Město bezpp
16. Jitka Kebrlová -- majitelka kulturní agentury Beroun-Město bezpp
17. Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. 29 stavební inženýr Beroun-Město TOP 09
18. Vít Kolovrat -- projektový manažer Beroun-Závodí bezpp
19. JUDr. Marcela Bergerová -- rehabilit. porad. a cvičitelka Beroun-Město bezpp
20. Josef Belfín -- důchodce Beroun-Město bezpp
21. Jan Velíšek -- redaktor a textař Beroun-Město bezpp

souborPředstavení kandidátů - leták.pdf (334.7 kB)

Radnice potřebuje čerstvou krev a svěží vítr víc, než si myslíte

Považujeme Beroun za svůj domov. Pokládáme Beroun za město, které v minulých letech prodělalo dramatický vývoj vpřed, řada věcí se zde podařila a město prosperuje

Přesto považujeme nadcházející komunální volby za jedinečnou příležitost jak oživit činnost zastupitelstva, nastartovat generační obměnu v orgánech radnice, jak nalít čerstvou krev a nové myšlenky do fungování města, a to při zachování kontinuity, navázaní na vše dobré a smysluplné, co bylo v minulých obdobích v Berouně vykonáno. Máme odhodláníenergii, řadu odborníků a dobré nápady – chceme to zkusit, a proto žádáme o vaši podporuNechceme slibovat nemožné ani přinášet nekonečný seznam toho, co vše podpoříme. Chceme se zaměřit na několik významných programových priorit, které je reálné během volebního období dotáhnout do konce.

Zdravé město

 • Budeme podporovat a rozvíjet služby péče o děti za účelem sladění pracovního a rodinného života.
 • Chceme rostoucí potřebu vyšší kapacity mateřských školek řešit i podporou miniškolek, privátních školek a alternativních zařízení pro předškolní děti.
 • Chceme podporovat rozvoj lidských zdrojů s důrazem na princip rovných příležitostí.
 • Jde nám o podporu udržitelného rozvoje kvalitních sociálních služeb v Berouně a o prevenci sociálněpatologických jevů
 • Budeme podporovat inovativní zapojení nově přistěhovaných obyvatel do rozvoje města.
 • Zvážíme možnost zřízení a podpory nízkoprahového zařízení – klubu za účelem prevence sociálněpatologických jevů – zejména u mládeže.
 • Chceme modernizovat systém grantové podpory pro sociální oblast, kulturu a sport (úprava priorit, zavedení elektronického formuláře).
 • Prioritou při rozdělování městské podpory sportu je rovný přístup, bez privilegovaných odvětví, s důrazem na mládežnický sport. Měřítkem by vždy měl být společenský přínos a obecný zájem.
 • Chceme nalézt vhodnou formu podpory pro moderní sportovní odvětví.
 • Chceme zvětšit a „zahustit“ zelené plochy ve městě – město trpí prašností z dopravy po dálnici, zeleň je přirozeným filtrem a obranou proti takovému znečištění.
 • Budeme prosazovat komplexní úpravy komunikací a chodníků, a to nejen ve středu města, aby byly vhodné i pro vozíčkáře a kočárky.
 • Chceme doplnit plochy pro sportovní vyžití tak, aby byly dostupné co nejširšímu spektru obyvatel a byly zdrarma nebo cenově dostupné pro všechny.

Živé centrum kultury

Beroun si zaslouží důstojný kulturní stánek – a ne jeden. Dávno je ale pryč doba megalomanských „kulturáků“ pro masové akce. Ve městě je řada prostor, které v nedávné historii patřily k nejnavštěvovanějším. Chceme podpořit i vznik a provoz nových prostor, které by měly nabídnout zázemí řadě alternativních aktivit, ochotnickému divadlu, spolkům, sociálně zaměřeným organizacím, tvůrčím dílnám zaměřeným na volný čas matek na mateřské dovolené, seniorů, obyvatel v postproduktivním věku…

 • Chceme větší angažovaností města podpořit zvažovanou rekonstrukci bývalé budovy pekárny, která by po rekonstrukci a po propojení pěší lávkou s centrem mohla nabídnout řadu prostor pro kulturní a společenský život – a to vše ve středu Berouna, v návaznosti na městskou památkovou zónu. Zároveň by tento projekt po své realizaci mohl otevřít pro veřejnost dosud skryté romantické zákoutí ostrova a proměnit toto území v moderní relaxační zónu v centru města.
 • Uvítáme zapojení i nově vznikajících projektů do systému kulturních grantů. I nově rekonstruované privátní objekty s kulturním potenciálem (oprava sálu U tří korun) budou mít rovnocenné šance při získávání podpory z grantového systému.
 • Budeme usilovat o to, aby venkovní pódium v kempu na Závodí bylo opět intenzivně využíváno ve prospěch kultury a společenského života města.

Cestovní ruch

 • Chceme posílit aktivity města v cestovním ruchu.
 • Budeme usilovat o větší efektivitu informačního centra a sjednotíme výstupy města navenek.
 • Podpoříme větší zapojení privátních subjektů do aktivit v cestovním ruchu, protože jsme přesvědčeni, že na podpoře této oblasti se nutně a logicky mají podílet i ti, kterým přináší největší profit. Peníze, které cestovní ruch generuje, se musí alespoň z části vracet do jeho podpory.
 • Podpoříme dobudování sítě cyklostezek a vybudovaní doplňkových parkovišť.

Efektivní a otevřený úřad

Jsme přesvědčeni, že je možné i v práci městského úřadu hledat rezervy a zvyšovat jeho efektivitu. Myslíme si, že moderní úřad by měl fungovat stejně efektivně jako privátní sféra a že není důvod se spokojit s konstatováním, že to lépe nejde. Město a jeho orgány musí být služebníkem občana a musí mu poskytovat odpovídající servis. Koneckonců – občan si úředníky platí, tak má právo, aby se k němu chovali jako k zákazníkovi. Ten, kdo má nápad a energii, nesmí narazit na neprostupnou zeď byrokracie. Osobní iniciativu musíme hýčkat a nabízet jí pomocnou ruku. Město by mělo svým občanům lépe naslouchat, bez arogance a nadřazenosti. Zastupitele musí zajímat, co si o jejich krocích občané myslí.

 • Budeme prosazovat on-line přenosy z veřejného jednání zastupitelstva.
 • Chceme v komunikaci s občany vsadit na současné trendy a snažit se být vždy o něco napřed. Papírový zpravodaj dnes již nestačí...
 • Budeme iniciovat vznik „Berounských videonovin“, které by obrazovou formou dokumentovaly život ve městě a prezentovaly krátké reportáže na internetu a pravidelně i v městském kině.
 • Budeme usilovat o sebevědomější přístup města vůči developerům. Chceme nalézt způsob spoluúčasti developerů na budování ifrastruktury daných oblastí, na výstavbě školek, škol, zeleně, oddychových a relexačních zón.
 • Chceme oživit sídliště, budeme vytvářet podmínky pro „humanizaci“ sídlišť a budeme podporovat realizaci již naplánovaných projektů (např. prostor před bývalým kulturním domem Hvězda na Velkém sídlišti).
 • Chceme více strážníků v okrajových částech města a budeme prosazovat jejich intenzivnější pochůzkovou činnost.
 • Maximálně využijeme zákonné prostředky, aby zákaz prodeje alkoholu a cigaret mladistvým nebyl jen pouhým nápisem v lokálech, stejně tak jako zákaz vstupu mladistvých do heren a hraní na automatech.
 • Prosadíme větší regulaci konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích (především v okolí autobusového a vlakového nádraží), ruku v ruce s důrazem na podporu sociálních projektů pro lidi z okraje společnosti.
 • Budeme podporovat vznik specializovaných tříd spojených s jazykovou a sportovní průpravou dětí. Podpoříme vznik vícejazyčných školek, škol, sportovních klubů či uměleckých kroužků.
 • Chceme prosadit zavedení systému EMAS (eco-management and audit system) jako nástroje pro sledování, řízení a postupnému snižování dopadů činností úřadu na životní prostředí.
 • Budeme podporovat činnost zájmových sdružení spolků, občanských aktivit, které se budou chtít ve městě zapojit do kulturního, sportovního dění, podpory cestovního ruchu, ekologických aktivit a rozvoje komunitního života.

„Náplava“ není nadávka

Beroun prodělal v posledních letech dramatický skok, stavební boom spolu s ideální polohou vůči hlavnímu městu a spolu s fungující infrastrukturou přilákal do Berouna řadu nových obyvatel. Už dávno neplatí, že noví obyvatelé přicházejí do Berouna jen přespat a že se nová sídliště a nově zastavěné lokality staly noclehárnou a útulkem „zelených vdov“. Tito lidé zde žijí, Beroun pokládají za svůj domov, mají chuť se zapojit do místního dění… Tento fakt by město mělo významněji reflektovat.

 • Budeme iniciovat vznik rozsáhlého sociologického průzkumu (studie), který by městu přinesl relevantní a čerstvá data o tom, jaký vlastně Beroun je, jací jsou jeho obyvatelé a co od Berouna a jeho samosprávy očekávají, s jakými přišli vizemi, co pro ně město může udělat.
 • Bez informací si nelze představit efektivní správu veřejných věcí. Zatím řešíme problémy spíše citem, intuitivně, ale Beroun dnes není tím Berounem, jakým býval před dvaceti lety…
 • Je potřeba, aby město ve svých plánech reflektovalo zásadní změnu struktury obyvatel.
 • Je třeba reagovat na specifické požadavky jednotlivých sociálních skupin a nových lokalit. Zatím je jen tušíme, ale měli bychom je lépe poznat, přesně znát – abychom jim dokázali vykročit naproti.

Na všechno nestačíme sami

Řada problémů, s kterými se Beroun potýká nebo které před ním stojí, překračuje hranice jeho katastrálního území. Je řada věcí, které se dají efektivněji řešit ve spolupráci s okolními obcemi a městy. Malé obce bychom neměli nechat na holičkách – na druhou stranu – i malí mají svoji sílu a mohu pomoci, společně dokážeme více. Není možné a ani efektivní, aby každá obec řešila např. veškeré problémy sociálních služeb zcela samostatně. Beroun – jako lídr a tahoun regionu – by měl v tomto směru aktivněji hrát svoji roli. Společně by se lépe řešily problémy školství (kapacita škol a školek), ale i projektů sociálního charakteru (služby pro seniory, hospic, specializovaná zdravotní zařízení) nebo dopravní infrastruktury berounského regionu. Společnými silami jsou lépe řešitelné i problémy ekologie, turistického ruchu či velké kulturní projekty, které překračují význam jednotlivých obcí. Že je to možné, dokládá například společný a úspěšný postup Berouna a Králova Dvora při vybudování kanalizačního sběrače nebo společné řešení městské dopravy…

 • Budeme iniciovat vznik regionálního uskupení měst a obcí bezprostředně sousedících s Berounem, které by hrálo aktivní roli v řešení společných problémů.

Programové prohlášení

Budeme trvat na tom, aby zastupitelstvo a rada, které získají důvěru voličů, vytvořily konkrétní „programové prohlášení“ jako průnik programových priorit stran a uskupení v novém zastupitelstvu. Tento programový materiál by měl konkrétně shrnovat cíle na nadcházející čtyřleté volební období a měl by být vodítkem pro budoucí práci zastupitelů. Na základě tohoto dokumentu pak budou zastupitelé po skončení volebního období moci skládat voličům účty a voliči budou moci práci svých zastupitelů zodpovědně vyhodnotit.

"Nemůže-li se stát Beroun Prahou nebo Římem, může se stát pořádným a jaksi soběstačným Berounem. Je možno dokonce působit, aby byl v nějakém dobrém smyslu co nejberounovatější. Předpokladem toho ovšem je, aby berounským lidem silně záleželo zrovna na Berouně..." 
Karel Čapek

Představujeme Patrika Brodana - lídra TOP 09
6. 10. 2010

Představujeme Patrika Brodana - lídra TOP 09

Beroun - Ptáme se lídrů stran kandidujících v komunálních volbách: 1. Proč jste se rozhodl/a kandidovat? 2. Co uděláte jako první věc v roli starosty? 3. Co chcete v Berouně změnit?

Celý článek
Berounský lídr TOP 09: Ministr Besser starostoval dobře
17. 8. 2010

Berounský lídr TOP 09: Ministr Besser starostoval dobře

Patrik Brodan by rád byl tím, kdo bude požadavky a názory Berouňáků měnit ve skutečnost. Chce, aby město Beroun byla prestižní adresa pro život, aby obyvatelé byli hrdi na to, že jsou Berouňáci. Nemá děti ani manželku, může se tomu věnovat naplno.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme