Kandidáti

Kandidátka pro volby: 2010 zastupitelstva obcí

Město: Benátky nad Jizerou (Mladá Boleslav, Středočeský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Jan Dibitanzl 44 živnostník Kbel TOP 09
2. Ing. Jan Tichý -- vedoucí chemické laboratoře Benátky nad Jizerou II bezpp
3. Václav Michálek -- obchodní ředitel Benátky nad Jizerou I bezpp
4. Petr Bílek 39 obchodní ředitel Benátky nad Jizerou II TOP 09
5. Luboš Ciner -- provozovatel restaurace Benátky nad Jizerou I bezpp
6. Miroslav Hájek 35 produktový manager Benátky nad Jizerou I TOP 09
7. Milan Kopal -- jednatel společnosti Benátky nad Jizerou I bezpp
8. Jiří Provazník 32 podnikatel Benátky nad Jizerou I TOP 09
9. Ing. Josef Smrčka 28 referent zahraničního obchodu Benátky nad Jizerou II TOP 09
10. Sylvie Kunová -- administrativní pracovnice Benátky nad Jizerou II bezpp
11. Ing. Miroslav Kříž -- vedoucí zahradnictví Dražice bezpp
12. Jana Truksová 41 jednatelka cestovní kanceláře Benátky nad Jizerou II bezpp
13. Radek Duda -- dispečer Benátky nad Jizerou I bezpp
14. Jitka Štýsová 39 pracovnice finančního úřadu Benátky nad Jizerou I bezpp
15. Miroslav Czornyj -- kontrolor Benátky nad Jizerou I bezpp
16. Miroslav Tichý -- logistik Benátky nad Jizerou II bezpp
17. Marie Novotná 44 zdravotní sestra Benátky nad Jizerou II bezpp
18. Tomáš Pecák -- zaměstnanec Škoda auto a.s. Benátky nad Jizerou II bezpp
19. Dagmar Jiráková -- administrativní pracovnice Benátky nad Jizerou II bezpp
20. Ing. Jan Žídek -- systémový koordinátor Benátky nad Jizerou I bezpp
21. Růžena Dibitanzlová -- administrativní pracovnice Kbel bezpp
22. Dita Bílková 38 učitelka Benátky nad Jizerou II bezpp
23. Jiří Smetana 33 mechanik-elektronik Benátky nad Jizerou II bezpp

Volební program

Vážení spoluobčané,

dovolte nám, abychom Vám představili volební program místní organizace strany TOP 09 pro volby do zastupitelstva města Benátky nad Jizerou, které proběhnou 15. a 16.10.2010.

Při sestavování volebního programu jsme vycházeli zejména z Programových východisek a principů strany TOP 09 s ohledem na potřeby našeho města. Při naplňování programu budeme maximálně využívat podpory odborníků a politiků strany TOP 09, kteří jsou již ve funkcích na celostátní úrovni.

Máte-li stejný zájem jako my a to, aby naše město vzkvétalo a prosperovalo, přečtěte si, prosím, těchto několik myšlenek a v případě, že Vás některá z nich osloví, dejte nám svůj hlas a volte kandidáty TOP 09.

Klíčové oblasti, kterým se chceme zejména věnovat:

Finance a hospodaření s majetkem města

Urbanismus, bydlení a územní rozvoj

Bezpečnost a doprava

Podnikání

Životní prostředí

Zdravotnictví a oblast sociálních věcí

Školství a vzdělání

Mládež a volnočasové aktivity

Kultura, péče o památky, cestovní ruch a propagace města

Informovanost obyvatel

1. Finance a hospodaření s majetkem města

 • Stanovit jasná pravidla pro výběrová řízení tak, aby nedocházelo ke zneužívání systému. Vše musí být přehledně zveřejněno například na internetových stránkách města a to tak, aby se občan dozvěděl, zda vše proběhlo zejména v jeho zájmu a bylo odstraněno podezření z klientelismu nebo z korupce.
 • Udržovat vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet města. Finanční rezervy využívat pro zvládání krizových nebo nepředvídatelných situací (požáry, povodně atd.).
 • Důsledně využívat financí z rozvojových programů a strukturálních fondů pro investice do rozvoje města.
 • Podporovat sportovní zařízení v rozsahu nezbytném pro jejich provoz a zejména podporovat volnočasové aktivity dětí a mládeže

2.  Urbanismus, bydlení a uzemní rozvoj

 • Aktualizovat a důsledně respektovat územní plán. Udržet přiměřenou velikost města a zabránit jeho nadměrnému růstu do krajiny. Udržet charakter Benátek jako města obklopeného přírodou.
 • Podporovat koncepční výstavbu obytných a rodinných domů tak, aby nevznikaly nové nefunkční městské čtvrti bez obslužností. K nově postaveným bytovým domům ve čtvrtích by měly vznikat i nebytové domy s komerčními prostory.
 • Zlepšit vzhled zeleně v oblasti panelového sídliště.
 • Podílet se na vzniku sociálního bydlení a startovacích bytů pro mladé.

3.  Bezpečnost a doprava

 • Důsledně vyhodnotit účelnost kamerového systému, v případě jeho selhání iniciovat zřízení Městské policie
 • Postavit, resp.  rekonstruovat chodníky – zejména tam, kde již několik desítek let tyto důležité komunikace chybí. Jedná se o lokality Pražská (ke Kbelu), M.Soumara (od mostu do Obodře), Pickova (na Zdětín), Mladská (u benzínky).
 • Řešit možnost zřízení nových parkovacích míst v oblasti sídliště. Za posledních několik let zde přibylo mnoho vozidel a obyvatelé města jsou nuceni parkovat  na místech, která nejsou pro parkování určena, proto je nutné toto v krátké době řešit. Zákaz parkování a pokutování řidičů rozhodně nejsou řešením.
 • Snížit množství dopravy v obytných částech obce vybudováním komunikace od dálnice k průmyslové zóně a ke skládce.Zasadit se o řešení této neúnosné situace na Středočeském kraji.
 • Podporovat veřejnou hromadnou dopravu. Snažit se o rozšíření nabídky spojů do Lysé n. Labem, Brandýsa n. Labem, Mladé Boleslavi, Prahy podle potřeb obyvatelstva Benátek nad Jizerou a obnovení obslužnosti průmyslové zóny.
 • Aktivně řešit dopravní situaci v Benátkách nad Jizerou. Zejména umísťováním rychlostních radarů, které mají možnost dokumentovat porušení pravidel silničního provozu.

4.  Podnikání

 • Vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání, tzn. vytvořit přitažlivé podnikatelské prostředí ve městě.
 • Udržet a přilákat další větší firmy do města a zajistit další rozvoj průmyslové zóny.
 • Podpořit podnikání v oblasti cestovní ruchu a služeb.
 • Vytvářet nové prostory pro podnikání v objektech v majetku města tak, aby se rozšířila nabídka kvalitních obchodů a služeb.

5.  Životní prostřední

 • Zajistit, aby Benátky byly „čisté“ město, to znamená podporovat nové projekty, které mohou přinést lepší životní podmínky všem občanům našeho města.
 • Více investovat do zlepšení strojového parku pro úklid města a investovat do strojů na úklid sněhu.
 • Investovat do zařízení na sběr a úklid tříděného odpadu.
 • Zajistit lepší úklid chodníku. Zejména místa kolem obrubníků. Ty časem zarůstají travou a znehodnocují chodníky a silnice.
 • Vybudovat systém pro sběr biodpadů a jeho kompostování. V součastné době většina biodpadů končí na skládce, kam nepatří.
 • Zlepšit stav prostor pro popelnice.  Mnohdy jsou umístěny přímo na chodnících a občan se musí těmto nádobám vyhýbat.
 • Zajistit zvýšení počtu nádob pro tříděný odpad a zapojit se do programů dotovaných z národních a evropských peněz.
 • Pokusit se zvýhodnit občany, kteří se zapojí do systému třídění odpadů.
 • Podporovat zájmové činností s ekologickou problematikou v rámci školních i mimoškolních aktivit.

6.  Zdravotnictví a oblast sociálních věcí

 • Rozšiřovat zdravotní služby, zajistit chybějící služby a rozšířit ordinační hodiny u nejvíce potřebných specialistů.
 • Podílet se na modernizaci zdravotnického zařízení městské polikliniky a zlepšit možnosti parkování jak pro pacienty, tak i pro personál.
 • Zlepšit podmínky pro práci dětských lékařů a to provedením rekonstrukce stávajících montovaných budov nebo přesunutím ordinací do kvalitnějších prostor.
 • Vytvářet podmínky pro spravedlivé rozdělování sociálních dávek, podporovat veřejně prospěšné práce pro nezaměstnané a potrestané.
 • Podporovat sociální služby pro seniory např. Městské centrum komplexní péče a Domov U Anežky.
 • Zlepšit bezbariérovost města.

7.  Školství a vzdělání

 • Podporovat školství v souladu s celostátním volebním programem TOP 09, to znamená rozvoj nejen ZŠ, ale i mateřských škol a jiných alternativních předškolních zařízení.
 • Podporovat vznik specializovaných tříd zaměřených na sport. V Benátkách nad Jizerou je prostor pro vznik školních družstev v různých věkových kategoriích.
 • V mateřských školách zajistit kvalitní prostředí pro výchovu těch nejmenších. Zlepšit sociální zázemí. V případě zájmu rozšířit pracovní dobu předškolního zařízení tak, aby bylo vyhověno i dojíždějícím rodičům. Toto rozšíření by bylo na základě jasných pravidel. Podle potřeby zvyšovat kapacitu předškolních zařízení.
 • Podporovat zřízení střední školy ve městě.
 • Podporovat a stabilizovat  pedagogické pracovníky.
 • Pedagogickou činností působit na žáky základních škol tak, aby i v době dospívání pokračovali ve volnočasových aktivitách, které častokrát právě v tomto období ukončí. Pěstovat v nich hrdost na to, že jsou obyvateli Benátek nad Jizerou.
 • Podpořit vznik dalších uměleckých aktivit v ZUŠ i mimo ni.

8.  Mládež a volnočasové aktivity

 • Podporovat protidrogovou prevenci i finanční podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže
 • Podporovat rozvoj neorganizovaných sportovních aktivit pro veřejnost, využívat stávající městská i jiná sportoviště.
 • Dobudovat cyklistické stezky tak, aby byly využitelné pro všechny občany města a návštěvníky města. Ke stávajícím cyklostezkám je velice špatný přístup například ze sídliště.
 • Zatraktivnit plavecký bazén v Obodři. Např. rozšířit dětský bazén, vybavit hracími prvky, zlepšit stav hygienického zázemí

9.  Kultura, péče o památky, cestovní ruch a propagace města

 • Pokračovat v rekonstrukci a údržbě památek nejen v památkové zóně.
 • Využít turistického potenciálu nově zrekonstruovaného Husova náměstí, zámku a parku.
 • Využít výhodné pozice Benátek nad Jizerou v blízkosti Prahy.
 • Zajistit zpracování marketingové strategie v oblasti cestovního ruchu.
 • Zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků s jazykovou a odbornou vybaveností a se znalostmi nových trendů v cestovním ruchu
 • Navázat spolupráci s cestovními kancelářemi a agenturami, zapojit České dráhy (propagace cyklodopravy do/z Benátek s využitím vlakové zastávky Zdětín u Chotětova).
 • Propagovat město na internetu, na portálech, které se zabývají cestováním, a to i v zahraničí.
 • Vytvořit turistický informační systém (vč. instalace mapy Dolního Pojizeří a aktualizace mapy města) a nasměrovat návštěvníky města k zajímavým turistickým cílům.
 • Rozvíjet podnikání místních obyvatel v oblasti cestovního ruchu.
 • Řešit budoucnost chátrajícího areálu bývalého letního kina (co s ním?)

10.  Informovanost obyvatel

 • Vytvořit systém informovanosti obyvatel Benátek a jejich čtvrtí.
 • Byť je rozhlas v 21. století již mírně přežitý, dokud bude o něj zájem ze strany občanů, tak ho zachovat.Pokusit se o jeho lepší slyšitelnost ve všech částech města.
 • K informování obyvatel více využívat webových stránek, e-mailů, SMS zpráv.
 • Zajistit vznik interaktivního portálu propojeného s webovými stránkami města, který bude zprostředkovávat   dotazy, náměty a připomínky občanů k jakýmkoliv tématům a odpovědi na ně ze strany vedení a odborných pracovníků městského úřadu.

V případě, že Vás některá z našich myšlenek na vylepšení fungování našeho města osloví, dejte nám svůj hlas a volte kandidáty TOP 09.

Přijďte k volbám a volte kandidáty TOP 09.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme