Volební program

Naše vize pro Prahu 5:

1) Otevřená radnice

Přehledný internet – Internetové stránky obce předěláme tak, aby každý občan získal požadovanou informaci rychle, kvalitně, přehledně a úplně.

Hospodaření pod lupou – Připravíme tzv. rozklikávací rozpočet – tj. jednoduché a srozumitelné představení rozpočtu městské části. Součástí bude zveřejnění dluhové služby a rozpočtového výhledu, hospodaření obce tak budou moci občané v libovolném okamžiku jednoduše kontrolovat.

Průhledné zakázky - Zavedeme průhledný způsobu zadávání veřejných zakázek, mj. dáme všechny zakázky na internet, včetně sledování jejich průběhu a zveřejnění uzavřených smluv.

Veřejná diskuse ke strategii – Vytvoříme prostor pro setkávání politiků a občanů nad strategickými materiály Prahy 5. Tyto materiály budeme poskytovat s dostatečným předstihem, aby byl čas na připomínky a návrhy občanů.

Káva/čaj/pivo se zastupiteli - Zorganizujeme pravidelná neformální setkání zastupitelů TOP 09 s občany, ať již budeme v opozici či v koalici. Již dnes se s našimi kandidáty můžete setkávat v kanceláři TOP 09 v ulici Štefánikova č.p. 28, kterou jsme zcela otevřeli pro veřejnost.

2) Doprava

Zklidnění dopravy - Podpoříme výstavbu Radlické radiály v její verzi pod povrchem. Budeme prosazovat propojení Smíchova s Podolím novým tzv. Dvoreckým mostem a tím i odklonění části dopravy z centra Smíchova.

Parkovací zóny - Ve spolupráci s pražským magistrátem usilujeme o zavedení parkovacích zón určených pro rezidenty a s tím související vybudování záchytných parkovišť na hranicích Prahy 5.

Zelené plíce - Stejně jako v minulém volebním období budeme bojovat proti jakékoliv zástavbě zelených ploch či ploch určených pro sport a rekreaci.

Nové cyklostezky –Podpoříme další rozvoj cyklostezek. Již dnes připravujeme přímé propojení naší náplavky se stezkou pod Barrandovkým mostem přes Císařskou louku tak, aby cyklisté již nemuseli jezdit po chodníku u Strakonické.

Metropolitní plán – Konečně jasná pravidla pro všechny. Naší prioritou je zavedení Metropolitního plánu v naší městské části v úzké součinnosti se zastupiteli TOP 09 na pražském magistrátu. Vyjasní se tak pravidla pro všechny: pro občany, politiky, pro stavebníky i developery.

3) Školství

Počty dětí ve školách - Podpoříme vedení škol ve snaze o optimální počet dětí ve třídách. Kvalitní výuka se neslučuje s přeplněnými třídami. Naplněnost tříd se musí odvíjet od kvality žáků, především s ohledem na děti se specifickými poruchami učení.

Podpora našim učitelům - Vážíme si důležitého poslání učitelů a budeme se snažit udržet na našich školách kvalitní a obětavé učitele. Obec musí poskytnout učitelům odpovídající materiálni zázemi. Oporu nabídnu i mladým a začínajícím učitelům.

Změna komunikace - Změníme současnou špatnou komunikaci politického vedení Prahy 5 s řediteli škol a učiteli. Naši politici budou ředitelům a učitelům naslouchat. V případě nutnosti výběrového řízení na nové vedení školy, přizveme k výběru širokou veřejnost.

Měření kvality - Kvalita je naším cílem. Prosadíme kvalitativní hodnocení našich škol. Věříme, ze rodiče mají právo znát kvalitu školy, do které posílají své ditě. Obec by díky měření získala informace, kterým školam je potřeba pomoci tak, aby jim umožnila dosáhnout lepší kvality výuky.

4) Sociální oblast

Levné bydlení - Zřídíme nízkonákladové a startovací byty jak pro mladé páry, maminky samoživitelky, tak i naše seniory. Zasadíme se o průhledné a rychlé řešení jejich případných těžkých životních situací.

Senioři – Budeme spolupracovat s neziskovými organizacemi a církvemi a podpoříme jejich činnost, kterou vyvíjí při péči o naše seniory a při zkvalitňování jejich života. Senioři nepotřebují jen kvalitní a dostupné zdravotnictví a další služby (stravování, ubytování), ale také sociální zapojení. Podpoříme tudíž nejen organizace poskytující služby seniorům, ale budeme věnovat pozornost i kulturnímu a společenskému životu našich seniorů.

Bezdomovci – Granty podpoříme společenské organizace zabývající se touto otázkou. Lidé, kteří nenarušují veřejný pořádek a nešťastnými okolnostmi se octli „na ulici“, nám připomínají zranitelnost lidského života, i naši vlastní – neměli by se tudíž stát cílem represe či sociálního vylučování, nýbrž by v obci měli najít místa porozumění a pomoci (charity, neziskové organizace, církve).

Práce s mladými - Budeme úzce spolupracovat s Městskou policií na prevenci drobné kriminality. Budeme oporou neziskovým organizacím a církvím, které pracují s mladými lidmi v oblasti prevence patologického chování.

5) Bezpečnost a drogy

Více strážníků - Podpoříme Městskou policii, aby v ulicích bylo více strážníků, kteří pomohou a ochrání naše občany. Budeme podporovat každou aktivitu, která pomůže zvýšit bezpečnost našich školáků, zvýší ochranu veřejného i soukromého vlastnictví a bude předcházet případným rasovým či etnickým problémům.

Kamery - Chceme daleko více než v minulosti monitorovat rizikové oblasti i za pomoci moderní techniky. Dlouhodobě se pak domníváme, že rizikové oblasti jako např. brownfields je možné rekultivovat a tím organicky a nenásilně vyřešit problém s rizikovostí těchto míst.

Zanedbaná území - Usilujeme o urychlení revitalizace zanedbaných území (Smíchovské nádraží, Waltrovka či vybydlené bloky u ulice Plzeňská) s tím, že budeme dbát na citlivé začlenění staveb do okolí a co možná nejmenší zásah do života obyvatel v okolí těchto lokalit.

Drogy - Naše městská část je z mnoha důvodů vystavena koncentraci osob drogově závislých. Budeme se velmi důrazně zasazovat ve spolupráci s vedením hlavního města Prahy o rozmělnění této koncentrace i na jiné městské části. Zároveň budeme podporovat veškerá preventivní opatření jako jsou likvidace brownfields a ve spolupráci s městskou policií zesílíme i složky kontrolní a represivní.

Proti hazardu - Prosadíme nulovou toleranci hazardu vzhledem k jeho dopadům na sociálně slabé vrstvy a na společenské náklady s ním spojené.

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme