Rekonstrukce staré školy na zdravotní středisko.

12. 6. 2014

Současným vedením radnice tolik prosazovaná rekonstrukce školy na zdravotní středisko vzbuzuje od počátku pochyby o pravém účelu této stavby pro naše Kunratice. Zatím se bohužel téměř do písmene potvrzují obavy zastupitelů TOP 09 o vývoji této stavby. Zde uvádíme stručný přehled:

$11)      Účelnost stavby a zvoleného způsobu financování 

Je zarážející, že následující otázky nebyly diskutovány s širší veřejností. Vznesené dotazy zastupitelů TOP 09 v této věci nebyly ze strany radnice kvalifikovaně zodpovězeny.

Především jde o to, zda použití většiny pěněz (získaných z prodeje pozumků v majetku Kunratic)  mělo být právě na tuto rekonstrukci a ne na jiné potřebné použití.

  • Vedení radnice se zcela odmítlo zabývat možností pronajmout budovu za 1 Kč na cca 50 let pronajímateli, který si poté sám opraví (podobně jako např. rekonstrukce tzv. Kunratické tvrze). To by totiž pak radnice neměla možnost zadat vyčerpat peníze z rozpočtu na tuto stavební zakázku pro svou firmu- viz dále.
  • Je v centru Kunratic opravdu třeba velké zdravotní středisko, když jsme ze všech stran obklopeni velkými i menšími zdravotnickými zařízeními? 
  • Je k tomuto účelu ona stará budova bývalé školy vhodná?
  • Jak zaručíte, že bude po dostavbě obsazena odbornostmi, které se dají zdůvodnit jako potřebné pro obyvatele Kunratic: tj. pediatr, praktický lékař, zubní ordinace, gynekologie apod. a ne luxusními ordinacemi pro movité pacienty z celé Prahy a okolí?

2) Rozpočet a finanční zdroje

Je nesporné, že všechny rekonstrukce je třeba řádně projektově připravit a zejména při zásahu do nosných konstrukcí nechat posoudit kvalifikovaným statikem. Z tohoto důvodu je každá rekonstrukce náročná na přípravu i na provádění a proto je důležité předem posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků z hlediska jejich návratnosti.

Celkový rozpočet na rekonstrukci dosahoval částky 30 miliónů Kč. Z důvodu, že na tento druh stavby nebylo možné žádat o dotaci, musely být veškeré finanční zdroje pokryty z vlastních zdrojů. Takovýto objem prostředků z běžného rozpočtu není k dispozici, a proto přikročilo vedení obce k použití peněz za rozprodej pozemků ve vlastnictví obce.

Je více než zarážející, že v tomto roce, který je posledním funkčním obdobím, odsouhlasili koaliční zastupitelé silně deficitní rozpočet.

3) Realizace - projekt

V pečlivě připraveném výběrovém řízení zvítězila firma doporučená zastupiteli zvolenými za ODS- fa Fitaz.

4) Realizace - stavba:

Ve veřejném a neméně pečlivě připraveném výběrovém řízení zvítězila s nejnižší nabídkovou cenou firma Fitaz, vlastněná dlouholetým předsedou místní organizace ODS, která tvoří většinovou koalici na místní radnici. Nutno podotknout, že akceptování nejnižší cenové nabídky není vždy výhodné z pohledu konečné stavební ceny.

Dále je více než zarážející, že se jedná již o třetí velkou stavbu organizovanou a financovanou Kunratickou radnicí. De facto všechny tři poslední velké stavby z prostředků naší obce byly realizovány a zaplaceny do pokladny firmy Fitaz pana Ing. Zdeňka Šmída.

4) Vícepráce

Při účtování cen stavebních prací se setkáváme s pojmem, který vypadá poměrně neškodně. Jmenuje se vícepráce, ale může mnohonásobně zdražit stavbu. V podstatě jde o to, že stavební firma podniká mnohem lépe, než většina jiných firem. Když jí nevyjde podnikatelský záměr, tak prostě zákazník doplatí na vícepracích.

Od počátku jsme napadali až nesmyslně nízkou cenu některých položek v rozpočtu stavby od vítězné firmy a důrazně jsme varovali před důsledky v podobě víceprací, ale jako vždy předtím, jsme byli přehlasováni.

První vlna víceprací od firmy Fitaz za 1,2 mil. Kč, i přes naše záporné stanovisko, prošla zastupitelstvem. Dle znaleckých posudků vypracovaných znalci v oboru pozemního stavitelství, jsou zjevné nedostatky v projektu, které způsobily (nebo tak byly připraveny?) vícepráce. Náš návrh usnesení podložený posudkem znalce, aby radnice zahájila zkoumání odpovědnosti projekční firmy za vady, byl opět přehlasován a zamítnut.!!!

Další náš návrh na řádné provedení statického průzkumu a následného doplnění statického projektu byl rovněž zamítnut!!!

Současní zastupitelé (nyní tzv. Nezávislí) konají zcela v zájmu svého utajeného předsedy a realizátora všech staveb. Vícepráce nerozporují, ani se nepokouší přenést zodpovědnost na dodavatele, protože tak by konali sice v zájmu občanů Kunratic, ale už ne v zájmu svého předsedy.

Dle informací z médií byla celá kunratická buňka ODS v čele se svým předsedou zrušena a poté již nebyla znovu přijata do řad ODS.

Část zápisu z 28. zasedání zastupitelstva dne 21/05/2014:

Ing. Langr předložil návrh na doplnění usnesení takto:

28.4/4 Zastupitelstvo MČ Praha-Kunratice p o v ě ř u j e starostku Ing. Arch. Kabelovou, aby nechala zpracovat rozbor toho, kdo nese odpovědnost za vícepráce. Na základě tohoto rozboru pak bude určena částka, a kdo bude tyto více-náklady hradit.

Vzhledem k tomu, že již nikdo nepodal žádné pozměňovací návrhy, dala nejprve hlasovat o doplňujícím návrhu zastupitele Ing. Langra.

Hlasování:

  • PRO 4 -  Mandík, Langr, Rosík, Horký
  • PROTI 4 -  Alinčová, Kabelová, Vrba, Vraný
  • ZDRŽEL SE 2 -  Hilmarová, Potluka

Pozměňující návrh usnesení nebyl schválen.

Předsedající poté dala hlasovat o původním návrhu usnesení:

(Změna rozpočtu č. 7., zvýšení rozpočtu o 1 100,00 tis. Kč, části zisku z hospodářské činnosti let 2010 a 2011) tzn. odsouhlasení nákladů na vícepráce bez prověření odpovědnosti a navýšení deficitního rozpočtu obce)

Předkládá:      Ing. Oto Potluka, Ph.D., předseda finančního výboru)

Hlasování:      

  • PRO 6 -  Alinčová, Kabelová, Vrba, Vraný, Hilmarová, Potluka
  • PROTI 3 - Langr, Rosík, Horký
  • ZDRŽEL SE 1 – Mandík

 

Přikládáme následující dokumenty:

FITAZ vícepráce č. 1

FITAZ vícepráce č. 2

Náš odborný znalec p. Řehák - stanovisko č. 1

Odpověď firmy IKIZ, která již několik let organizuje výběrová řízení pro MČ Kunratice

Odpověď projekční firmy STOPRO, která byla doporučena zastupiteli z vedení radnice a vyhrála výběrové řízení

Náš odborný znalec p. Řehák - stanovisko č. 2

 

 

V současné době čekáme na odpověď z radnice na naši nabídku dle emailu níže:

Dobrý den paní starostko,

prosím o zaslání termínu kontrolních dnů na tento nebo příští týden. Jedná se o jednorázovou schůzku nezávislého znalce v oboru pozemního stavitelství se zástupci realizační a projekční firmy (projektant, statik, atd.), kteří se kontrolních dnů jistě pravidelně účastní. Schůzku navrhujeme na místě stavby.

Poté nám (tj. MČ Kunratice) znalec vypracuje posouzení, zda požadované náklady na vícepráce jsou či nejsou oprávněné.

V kladném případě bychom tímto zajistili výraznou úsporu nákladů na vícepráce, které již nyní dosahují řádu miliónů. Předpokládáme Vaši součinnost v této akci, která je v zájmu řádného hospodáře MČ Kunratice

S pozdravem

M. Langr

Krajská kancelář TOP 09 Praha

Malostranské náměstí 266/5
118 00 Praha 1 - Malá Strana

Úřední hodiny: 

Po, St od 9:00 do 15:00 h.

Facebook Pražská 4
TOP 09 Praha 4 na Facebooku Informační občasník Pražská 4

Kunratice.info

Kunratice.info

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme