Volební program pro Prahu 11

Volební program TOP 09 na Praze 11 pro komunální volby 2014

(plná verze platná k 25.09.14)

 My, představitelé TOP 09 na Praze 11, považujeme letošní komunální volby za obzvlášť důležité. Posledních osm let totiž naší radnici chyběla ta nejzásadnější věc, kterou by správci naší čtvrti měli mít, a to vize a plán, kam má Praha 11 směřovat. Představitelé ODS, ČSSD, Pražanů za svá práva a KSČM totiž nikdy s žádnou vizí nepřišli. Hlavním cílem jejich vládnutí bylo udržet se u moci a využívat naší radnice pro svůj prospěch, tedy nikoliv spravovat náš společný majetek s péčí řádného hospodáře.

Kdo z nás má pocit, že všechny ty miliardy korun, které radnice proinvestovala, byly utraceny na těch správných místech a tím nejlepším možným způsobem? Ať už se jedná o předražený bazén či kontejnerová stání, nesmyslné „sociální“ byty „pro mladé“ nebo mnoho dalších projektů, spojenectví ODS, ČSSD, KSČM a Pražanů za svá práva přineslo daleko více plýtvání než užitku. I proto máme bohužel v naší čtvrti nadále řádově stovky nepřijatých dětí do mateřských školek ročně.

Za prioritu letošních komunálních voleb proto považujeme nutnost ukončit vládu těch hnutí a stran, které jak dříve tak i nyní myslí vždy v první řadě na zájmy své a svých příbuzensko-podnikatelských sítí.

To však zdaleka není úkol jediný. Druhým krokem musí být přeměna naší radnice. Starosta, radní i zastupitelé musí konečně přijít s realistickou vizí a plánem, jak má Praha 11 vypadat za čtyři, osm, dvanáct i více let. V jakém prostředí chceme vlastně žít a kam mají směřovat finanční prostředky z našeho rozpočtu tak, aby naše čtvrť vzkvétala?

Nejdříve je tedy nutné rychle zamezit stávajícímu plýtvání finančními prostředky a napravit nejhorší chyby současné radnice. A dále musíme v diskuzi s občany a odborníky dotvořit a doladit vizi, která však již teď má jasné obrysy - chceme udělat z Prahy 11 opravdu příjemné, „zelené“, bezpečné a dopravně přátelské místo k životu, kde každý z nás bude mít dostatek možností pro příjemný pobyt v parku, ke sportovnímu vyžití, návštěvě kavárny či restaurace a aktivnímu kulturnímu životu. Detaily této naší vize najdete na následujících řádcích.

S ohledem na stav, ve kterém se Jižní Město nachází v současné době, nejsou důležitější samosprávné oblasti pro jeho další osud než stabilizované finance a územní rozvoj s jasnou vizí, s níž úzce souvisí i další vývoj sociální struktury.

 

Územní rozvoj, doprava, životní prostředí

Praha 11 má svým způsobem dobrou polohu mezi třemi soubory zeleně (lesoparky), ale je nešťastně rozdělena (brutálně přeťata) dálnicí. Území Prahy 11 je tvořeno třemi rozdílnými charakteristickými lokalitami - původní zástavbou, stabilizovanými obytnými soubory a rozvojovými plochami. Na všechny je vytvářen tlak v podobě různých typů aktivit stavebního zahušťování.

Rozvojové plochy

Rozvojové plochy nacházející se v blízkosti stanic metra mají potenciál stát se lokálními městskými centry, plnícími vedle investorského záměru i chybějící potřebné městotvorné funkce občanské vybavenosti, např. obchodní, kulturní či společenské. Do těchto lokalit hodláme nasměrovat uměřený zájem investorů, neboť jen jejich rozvoj může přinést Jižnímu Městu potřebnou dynamiku, udělat je atraktivnější pro mladou generaci a zabránit jeho přeměně ve skanzen socialistické architektury.

Tyto záměry musí být vyvážené, vycházet z platné územně plánovací dokumentace a respektovat ostatní související investiční záměry. To se týká především lokalit okolí metra Háje, Opatova, Roztyl a případně ve specifické podobě některých okrajových částí Prahy 11, např. lokality Na Jelenách a východní části Jižního Města. Samostatnou kapitolou je lokalita Trojmezí, jejíž poloha mezi velkými sídlišti ji předurčuje k využití volnočasovému. V žádném případě by ekonomické zájmy vlastníků pozemků v této lokalitě neměly být uspokojovány intenzivní bytovou výstavbou v sousedství stávající sídlištní zástavby, např. Jižního Města. Pro formování stanoviska městské části k některým nejednoznačným, ale zásadním záměrům spadajícím do této oblasti, by měl být použit nástroj lokálního referenda a tak umožnit všem obyvatelům příslušné lokality vyjádřit svůj názor.        

Konec zahušťování stabilizovaných ploch

K investičním záměrům směřujícím do lokalit, které již za předchozího režimu dosáhly značné míry zastavěnosti obytnými soubory, je potřeba zaujímat negativní stanoviska. Zvláště tehdy, jsou-li takové lokality vybírány necitlivě, i když odůvodňovány „bohulibými“ záměry. Tak řešila stávající radniční koalice (ODS, ČSSD, Pražané za svá práva) s podporou KSČM nedostatek vhodných pozemků např. pro Dům s pečovatelskou službou, když před tím vhodný pozemek v územním plánu určený pro veřejnou vybavenost prodala privátnímu investorovi a zmíněné sociální zařízení směřovala do veřejné zeleně, jak tomu bylo na Hájích v sousedství ulice Hviezdoslavova.

Doprava

S touto samosprávnou oblastí územního rozvoje úzce souvisí dopravní infrastruktura. Jak bylo výše uvedeno, dělicí zářez dálnice D1 v území Jižního Města je výrazně negativním faktorem, přičemž vysoká intenzita tranzitní dopravy tento negativní vliv ještě výrazně prohlubuje. Problematickou nerealizací „Pražského okruhu“ v jihovýchodním sektoru nastala paradoxní situace, že kamionová i osobní doprava z 10 km vzdáleného křížení okruhu a D1 se nesmyslně vrací do centra a zatěžuje tak negativně životní prostředí především na Jižním Městě a Spořilově, ale i dalších městských částech. Tato situace též brání jakémukoliv dotvoření dopravního skeletu v přilehlých okrajových městských částech. Proto by budoucí radniční reprezentace měla věnovat, v rámci svých možností, značné úsilí při podpoře dokončování zmíněné stavby.

Zvýšení počtu parkovacích míst

Na území Jižního Města je kritickým dlouhodobým problémem doprava v klidu. Deficit parkovacích míst je způsoben násobně vyšším stupněm motorizace, než se kterým bylo při projektování Jižního Města počítáno. Dalším zdrojem problému je odstavování vozidel dojíždějících občanů ze Středočeského kraje za zaměstnáním do Prahy na území naší městské části. Tyto zdroje deficitu dopravy v klidu vyžadují také příslušná řešení. Zavádění zónové regulace v centrálních městských částech tento problém vytěsňuje do okrajových městských částí, které se obdobnému regulačnímu přístupu v budoucnosti zřejmě nevyhnou. Taková řešení jsou průchodná jen za předpokladu, že nebude upřednostňován finanční efekt provozovatele. Další možností řešení jsou parkovací domy lehčí konstrukce, situované na stávajících parkovištích a navyšujících jejich kapacitu pouze 2-3 krát, za podmínek zachování stávajícího komfortu rezidentů.

Místo korupce příspěvek investorů na infrastrukturu

Tak jako i jiné městské části a česká města chceme zavést jednotný a tudíž transparentní příspěvek investorů na jihoměstskou infrastrukturu. Tímto znemožníme korupční domluvy, pro naši čtvrť bohužel v posledních letech charakteristické. Dále tímto krokem poskytneme investorům stabilní prostředí pro jejich podnikání a z realizovaných projektů získáme miliony korun pro rozvoj škol a školek, dopravní infrastruktury, parků, kulturních projektů apod.

Zapojíme Prahu 11 do Národní sítě Zdravých měst ČR

Hl. m. Praha, dále Praha 4, 7, 14, 18, 19, 20, Libuš a mnohé další pražské čtvrti, též mnoho desítek českých měst - ti všichni se již zapojili do prestižní Národní sítě Zdravých měst ČR. Díky tomuto programu získávají občané zdravější životní prostředí, lepší služby a mohou daleko více ovlivnit, jaké projekty se v jejich lokalitě realizují.

Není proto divu, že Mlejnského koalice pod vedením ODS a ČSSD do tohoto programu Prahu 11 nezapojila, neboť by jí to komplikovalo plány využívat rozpočet Prahy 11 především pro své soukromé cíle. Je čas toto napravit.

 

Rozpočet, finance

Stabilita veřejných financí patří mezi naléhavé úkoly pro budoucí radniční reprezentaci, neboť po neblahém působení stávající koalice, kdy došlo k systematickému výprodeji pozemků, nemovitostí (viz záměr Mlejnského radnice prodeje 4 objektů bývalých mateřských školek stávajícím uživatelům) a z podhodnocené privatizace zůstatkového bytového fondu. To mělo za následek, že řada těchto „privatizérů“ se zachovala tržně a byty se během krátkého období ocitly na trhu realit s výrazným rozdílovým ziskem pro prodejce, čímž se ještě více komplikuje jihoměstská sociální struktura. Podobně u prodeje areálů mateřských školek není záruka dalšího využití v privátním vlastnictví, které by rozhodně nesledovalo budoucí proměny související s demografickou skladbou, jak by tomu mělo být při obecním vlastnictví. Dalším problémem do budoucnosti jsou projekty pořízené stávající koalicí za takto nabyté prostředky jako objekt Sandra, projekt Opatovské zahrady a další, které jsou nastaveny tak, že zatěžují budoucí rozpočty. Rovněž projekt nevhodně koncipovaného a nešťastně situovaného bazénu bude s největší pravděpodobností velkou zátěží pro rozpočet.

Budeme usilovat o vyrovnaný a hospodárný rozpočet

Uvědomujeme si, že tento cíl bude velmi obtížný, a to především s ohledem na nehospodárnou politiku předchozí politické reprezentace. Avšak považujeme za povinnost správců veřejných financí dosáhnout vyrovnaného a hospodárného rozpočtu.

Provedeme audit a následné zveřejnění detailního stavu obecních financí, audit všech smluv a z nich plynoucích závazků.

Průhledné hospodaření je základním předpokladem k obnovení důvěry občanů ve veřejnou správu. Proto zajistíme, aby veškeré zakázky a nakládání s majetkem byly zcela transparentní.

Zprovozníme rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet, tedy možnost každého občana zjistit, jak je nakládáno s veřejnými financemi, respektive jejich příspěvky na daně, bereme jako samozřejmost. Je tedy velkým dluhem místních politiků, že tuto možnost naši občané dosud nemají. Rozklikávací rozpočet tak bude jednou z našich priorit k průhlednějšímu chodu radnice.

Dokončíme privatizaci bytového fondu

Započatou privatizaci bytového fondu je třeba dokončit s tím, že je třeba zachovat část bytového fondu pro potřeby městské části. Těmi myslíme zejména zajištění bydlení pro mladé rodiny, učitelů či příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro řešení nenadálých událostí.

Konec plýtvání a megalomanie

Je třeba skončit s plýtváním veřejnými prostředky, které zde předváděla minulá politická garnitura. Především v prodeji obecních pozemků musíme nastavit nová pravidla, která zabrání prodeji městských pozemků za podhodnocené ceny, tak jak se tomu často dělo v minulosti. Vzhledem ke stavu obecních financí je také nutné skončit s megalomanskými projekty, navíc realizovanými bez širší diskuze s opozicí či místními občany. Zaměříme se na projekty menší avšak přinášející větší užitek.

 Volnočasové aktivity, sport

Postavíme další venkovní sportoviště pro seniory

Zkušenosti z jiných městských částí ukazují zvyšující se zájem o možnost sportovního vyžití pro seniory. Proto máme i my v plánu vystavět v naší městské části další venkovní sportoviště tohoto typu. Tato nová sportovní zařízení chceme v rámci možností situovat zejména do lokalit blízkých domovům s pečovatelskou službou. V zimě zvážíme možnost realizace kluziště

V zimních měsících chceme instalovat kluziště lehké konstrukce, která umožní rekreační bruslení pro všechny věkové skupiny či rekreační vyžití v podobě ledního hokeje. V případě nepříznivých klimatických podmínek nabídneme jako alternativu umělá kluziště.

Nová alternativní sportoviště pro mladé

Jižák potřebuje udržet mladé lidi, proto je třeba i jim nabídnout v naší městské části více míst, které ocení zejména mladší ročníky. Naším záměrem je tedy pro ně vybudovat alternativní lokality, které mladé lidi přitáhnou zpět ke sportu. V první řadě se jedná o hokejbalové hřiště, jež se může stát mnohem levnější alternativou k lednímu hokeji. Dále má potencionál přivést řadu malých dětí ke sportu. Toto řešení je navíc již úspěšně vyzkoušeno v řadě městských částí. K dalším sportovištím, která bychom chtěli na Jižní Město dostat, patří i skatepark či bikepark, které též mohou teenagerům nabídnout alternativní sportovní vyžití.

Cvičák pro psy

Jižní Město potřebuje vybudovat novou infrastrukturu pro němé tváře. Počet psů v naší městské části roste a je třeba tomu uzpůsobit i veřejný prostor. Za tímto účelem chceme podpořit vznik cvičáku pro psy a zároveň budeme hledat vhodnou lokalitu pro volný výběh psů, která bude oddělena od okolního prostoru.

Multifunkční sportoviště s animátory/správci

Děti stále více sedí doma především u počítačů a herních zařízení. Tomuto negativnímu jevu chceme zabránit jednak podporou místních sportovních klubů zaměřujících se na mládež a dále vybudováním multifunkčních sportovišť, která budou vybavena potřebným sportovním náčiním, které si budou moci děti a občané zdarma vypůjčit.  Zároveň zde bude přítomen animátor/správce, který bude sportuchtivým k nápomoci.

Vodní prvky na Praze 11

Tak jako i jiná města se Praha v horkých letních dnech potýká s jevem zvaným „městský tepelný ostrov“, tedy se situací, kdy venkovní teplota díky asfaltovým, betonovým či cihlovým strukturám výrazně přesahuje teploty, jaké panují v přírodě či zemědělské krajině.

Jedno z řešení tohoto problému spočívá ve výsadbě zeleně, zejména stromů, dalším možným lékem jsou vodní prvky jako kašny, fontány, nádrže apod., jejichž popularita v moderně uvažujících západoevropských městech trvale roste.

A právě v této oblasti je situace na Praze 11 zcela neuspokojivá. Pokud totiž pomineme vodní prvky instalované a udržované v soukromých objektech (např. TOP Hotel Praha, hotel Globus či business komplex The Park), tak Praha 11 nemá důstojné vodní prvky. Těch několik výjimek z doby výstavby našeho sídliště jsou často fontánky velmi malé, občas na zastrčených místech a kromě výjimek zcela mimo provoz.

Přitom fontány, kašny, mlhoviště či jezírka plní celou řadu dalších užitečných funkcí. Pomáhají zajišťovat základní hygienu a osvěžení, jsou vítanou atrakcí zejména pro děti a utvářejí reprezentativní atmosféru v dané oblasti. Často se jedná o místa, kde se lidé rádi scházejí s přáteli a tráví volný čas. Není náhodou, že značná část veřejných parků, které v okolních pražských čtvrtích nedávno vznikla či prošla rekonstrukcí, nabízí zajímavé vodní prvky (namátkou park v Dubči, park Malinová-Chrpová na Zahradním Městě, Malešický park, Centrální park na Pankráci apod.).

TOP 09 proto rozšíří nabídku fontán či jiných vodních prvků na vhodných místech v Praze 11, abychom se i my, obyvatelé Prahy 11 mohli těšit z jejich mnoha výhod.

 

Zdravotnictví, sociální služby

Budeme podporovat služby zabývající se léčbou a péčí o seniory

Rozvoz jídla pro seniory, kteří žijí doma, musí být dostupný všem seniorům. Totéž platí pro volnočasové aktivity jako jsou například výlety. Jsou totiž známy případy, kdy politická orientace některých našich občanů má vliv na kvalitu služeb, ke kterým mají přístup, což je pro nás zcela nepřijatelné.

Zlepšíme vybavenost stávajících Domovů pro seniory, například ve smyslu mobility

Vyvoláme jednání se zdravotními pojišťovnami, případně sponzory, o získání financí na lepší vybavenost domovů pro seniory. Díky těmto jednáním hodláme získat prostředky na zakoupení polohovacích křesel, invalidních vozíků pro nejméně pohyblivé (mechanických i elektrických), dalších zdravotních pomůcek a pro vybudování pojízdných ramp mezi patry pro vytvoření bezbariérového přístupu. Zvýšíme životní standard seniorů v těchto zařízeních, např. lepší rehabilitací, umožněním studia, vybudováním knihovny a možností věnovat se vlastním koníčkům. Rozšířením služeb pro seniory vytvoříme nová pracovní místa pro obyvatele Prahy 11.

Provedeme průzkum spokojenosti např. se stravováním v domovech pro seniory a po vyhodnocení oslovíme odborníky na výživu tak, aby se zvýšila spokojenost obyvatel těchto zařízení.

Zřídíme obecní jesle

Na základě zvýšené poptávky maminek vybudujeme jesle pro děti občanů Prahy 11. Tyto jesle budou připraveny na péči o děti od šesti měsíců do tří let věku. Není nutné pořizovat pro jesle novou budovu, stačí využít stávající budovy, které máme k dispozici (v jedné z nich – MŠ Hrabákova - se nyní např. nachází hospoda). Jesle bude pravidelně navštěvovat dětský lékař. O nejmenší děti budou pečovat zdravotní sestry a o větší děti profesionální pedagogové. Pro děti bude v interiéru jeslí připraveno příjemné, klidné, bezpečné prostředí, které bude vybaveno kombinací hraček a vzdělávacích pomůcek tak, aby se děti cítily jako doma a zároveň rozvíjely své schopnosti a dovednosti.

 

Bezpečnost

Budeme iniciovat pečlivější přístup policie při ochraně majetku občanů, zejména parkujících vozidel

Jedno jediné číslo postačí k ilustraci nelichotivé situace ohledně bezpečnosti na Praze 11. Statistika na webu mapakriminality.cz ukazuje, že v naší čtvrti se daří vyřešit pouze 1% krádeží aut (data k 8.srpnu 2014). Prevenci a řešení kriminality mají primárně na starosti městská a státní policie, avšak městská část jim může a musí být nápomocna. Současná radnice se chlubí, jak jí bezpečnost leží na srdci a co vše pro ni ve spolupráci s policií dělá. A výsledek?

Před několika lety 4%, následně 2% a letos v létě již zmíněná pouhá 1% úspěšnost při řešení krádeží aut. Podobně neveselá situace panuje i v oblasti krádeží věcí z automobilů (3% úspěšnost). A jak vypadá spolupráce městské policie s radnicí na řešení těchto a dalších problémů?

Velmi překvapivě. Ředitel Obvodního ředitelství městské policie Praha 11 Petr Schejbal figuruje spolu se starostou Mlejnským na jednom z čelních míst na kandidátce nového „nezávislého“ hnutí, čímž je zatažení městské policie do politiky Prahy 11 dovedeno ad absurdum.

TOP 09 bude prosazovat naprosto nepolitický přístup k řešení bezpečnosti na Praze 11. Cílem je korektní, nepopulistická a zcela věcná spolupráce v oblastech jakými jsou krádeže a vykrádání automobilů, bezpečnost dětí při cestách do a ze škol a kroužků apod. Budeme zejména prosazovat větší přítomnost policistů a strážníků v ulicích, měli by být více vidět při pochůzkách či jízdě na kole a méně za skly svých služebních automobilů, ze kterých zůstává značná část problematických lokalit nedostupná.

Budeme důsledně bojovat proti všem formám vandalismu

Jak říká pravidlo jediného rozbitého okna, které prověřila praxe v mnoha částech světa, kriminálním či jiným nežádoucím živlům musíme dát najevo, že jim naši čtvrť nedáváme pod kontrolu. Že je to naše čtvrť a ne jejich. A je nutné tak činit každodenní aktivní činností a správou a do důsledku dotaženými tresty za porušení pravidel.

Vybudujeme dopravní hřiště pro děti

Značná část tzv. velkých pražských čtvrtí má dopravní hřiště přístupné pro všechny děti, ne tak Praha 11. TOP 09 proto chce tuto situaci napravit, aby se i naše děti mohly poblíž svých škol a domovů zlepšovat ve zvládání různých dopravních situací.

Budeme realizovat programy preventivní výchovy dětí a mládeže školního věku

Praha 11 jakožto sídlištní městská část nepochybně vytváří prostředí, ve kterém existuje značné riziko, že se děti a mládež naučí nevhodným vzorcům chování. Od relativně neškodného „poflakování“ není nikdy daleko k nástrahám typu alkohol, různé drogy, drobná kriminalita apod. Proto chceme spolupracovat se školami, městskou i státní policií i neziskovými organizacemi zejména na preventivních programech, které toto nebezpečí minimalizují. Je zejména potřeba dětem a mládeži nabídnout dostatek alternativních programů – sportu, kultury, různé typy zájmových kroužků apod. Hlavní město Praha též poskytuje v rámci své grantové politiky dotace na různé preventivní programy. Tento způsob financování nebyl dosud odpovídajícím způsobem využíván, což je nutné změnit.

Důsledné omezování heren

Provozovny typu heren je nutné důsledně omezovat. Argument, že díky tomu městská část může přijít o část svého rozpočtu, neobstojí. Celkové společenské náklady existence heren vždy převýší jakékoliv příjmy, které zdanění jejich provozu může přinést.

Využití bezpečnostních kamer při boji s kriminalitou

Bezpečnostní kamery nejsou samy o sobě ani dobré, ani špatné. Záleží na tom, aby sloužily svému cíli, kterým nemůže být nic jiného, než zvýšení bezpečnosti v naší čtvrti. TOP 09 proto prosadí revizi současného kamerového systému tak, aby se zvedla efektivita jeho využití. Až poté může následovat druhý krok, který podporujeme, a tím je instalace dalších kamer na nová místa, např. na frekventované trasy dětí při cestě do a ze škol. Každopádně musí platit, že záznamy ze všech kamer musí být policií aktivně sledovány a policie musí být schopna na podněty z kamer rychle reagovat.

Řešení problémů s bezdomovci

Nikdo nezná zázračný všelék na okamžité vyřešení problému bezdomovectví. TOP 09 považuje za základ a) koordinaci s magistrátním Centrem sociálních služeb Praha a neziskovými organizacemi při prevenci a pomoci bezdomovcům a b) spolupráci s městskou a státní policií při řešení situací, kdy bezdomovci znepříjemňují život ostatním občanům naší čtvrti.

 

Veřejná správa, zastupitelstvo

Základní prioritou je pro nás otevřená radnice. Nehodláme se nadále objevovat v celorepublikovém hodnocení otevřenosti radnice jako městská část, která omezuje přístup k informacím či omezuje svobodu projevu.

Veřejná zasedání výborů

Zasedání všech výborů, které jsou poradními orgány zastupitelstva, budou veřejná a jejich výstupy budou zveřejněny na webu MČ. Výstup z výboru musí být srozumitelný, aby i osoba, která se výboru neúčastnila, dostala co možná nejpřesnější obrázek o tom, co a jak bylo na výborech projednáváno.

Odborné komise

Zefektivníme činnost odborných komisí a omezíme jejich počet, který považujeme za zbytečně vysoký. Nehodláme ale rušit komise, které jsou pro Prahu 11 tradiční, jako je například Komise pro seniory.

Komunikace s občany

Obnovíme pravidelná měsíční setkání radních s občany, kde budou mít občané možnost položit své otázky či vznést jakékoliv připomínky.

O připravovaných záměrech prodejů či o veřejných zakázkách budeme informovat v radničních médiích.

Chceme zavést online komunikaci občanů s radními, a to například formou chatu, v předem určenou dobu.

 

Školství

Populační vývoj v naší čtvrti je bouřlivější než např. v centrální oblasti Prahy. Proto je pro vytvoření představy potřeb našich občanů nutno zmapovat sociální a personální předpoklady, materiální a finanční možnosti vycházející ze současné ekonomické situace Prahy 11 a následně zajistit, aby byla v dalším rozvoji školských, sociálních a zdravotních služeb rovnoprávně zastoupena hlediska rodin s dětmi raného a předškolního věku i rodičů dětí v základních školách.

Více míst ve školkách a školách

Navzdory slibům Mlejnského radnice se počet míst v předškolních zařízeních na našem území plně nepřiblížil potřebám občanů a požadavky na umístění dětí se mohou v dalších několika letech ještě dále zvyšovat. Možným řešením však není výstavba nových mateřských škol, ale efektivnější využívání objektů stávajících, které je třeba především stavebně upravovat formou rekonstrukcí a přístaveb. Tyto kroky musí být vedeny s perspektivou možností dalšího využití po odeznění současného boomu ve prospěch škol základních, do nichž se silné ročníky předškoláků začínají přesouvat. Je tedy nutné zajistit podmínky pro změnu funkčnosti některých prostor v předškolních zařízeních např. na oddělení školních družin, školních klubů, případně tříd prvního stupně základních škol.

Základní školy

Naše základní školy je třeba podporovat v jejich otevřenosti vůči rodinám v jejich okolí.  Prospěšné pro všechny je, když se vedle svých vzdělávacích povinností stanou určitými centry pro odpolední aktivity dětí, rodičů, ale i dalších spoluobčanů. Budeme se snažit vést školy ke zlepšení práce se školskými radami, aby rodiče měli větší prostor jejich prostřednictvím ovlivňovat způsob a kvalitu vzdělávání.

V základním vzdělávání je přínosné se otevírat možnostem společného vzdělávání žáků běžných a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Za tímto účelem, a nejenom za ním, je třeba podporovat další vzdělávání pedagogů, např. dotováním programů, které jsou pro naše školy žádoucí. Je třeba, abychom vytvořili ve školách prostor pro alternativní formy metod výuky žáků, kteří nezvládají nároky školy za běžných podmínek.

Chceme též do Prahy 11 vnést větší aktivitu spoluobčanů na poli volného času, např. vytvořením možností ke vzniku hudebních a amatérských divadelních souborů.

Parkování u škol

Mnozí rodiče si stěžují na problémy s krátkodobým parkováním aut u škol, ať již ráno, nebo odpoledne. Jiní rodiče si naopak stěžují na nadměrný provoz aut při příchodu či odchodu dětí ze školy. Ve spolupráci s oběma složkami policie a školami samotnými je nutné nalézt organizační a technická řešení tak, aby došlo k minimalizaci prostoru pro konflikty a cesta do i ze školy fungovala bez problému jak pro chodce tak i automobilisty.

Skladování jízdních kol, koloběžek u škol a bezpečnost

Ve spolupráci se školami chceme zlepšit situaci ohledně bezpečné úschovy kol, koloběžek a dalších podobných přepravních prostředků, které žáci rádi využívají na cesty do a ze škol. Též chceme zvýšit bezpečnost přístupových cest ke školám, ať již pomocí efektivnějšího využití bezpečnostních kamer, větší přítomností strážníků či pomocí dobrovolníků (např. z řad rodičů či seniorů).

 

Kultura

V první řadě je nutné, aby kulturu na Praze 11 měli na starosti lidé, kteří k ní mají vztah a neberou ji pouze jako otravnou kolonku ve volebním programu, kterou je potřeba naplnit pár líbivými sliby a po volbách „skutek utek“. V tomto směru si troufáme tvrdit, že takovýmto potenciálem TOP 09 na Praze 11 disponuje.

Za druhé nezbývá než kultuře vedle dobrých úmyslů, času a organizačního úsilí věnovat i určité finanční prostředky. Přitom nemusí jít o žádné závratné částky, pokud se např. podaří zapojit osvícené sponzory, kterým na kulturním životě na Praze 11 záleží a rádi se podporou kultury pochlubí.

TOP 09 se proto zavazuje podporovat kulturní život na Praze 11 v celé jeho šíři, napříč žánry a uměleckými směry.

Vybudujeme další kulturní zařízení typu KC Zahrada

Praha 11 přišla v minulých letech o kulturní dům Opatov a to na úkor klubu bojových sportů, blízký starostovi Daliborovi Mlejnskému. Také sliby ODS o vybudování kamenného divadla zůstaly pouhými sliby. Proto chceme pro naši čtvrť získat přinejmenším jedno další kulturní centrum typu KC Zahrada, nejlépe ve spolupráci se soukromými sponzory. Předpokladem kvalitního fungování těchto kulturních zařízení je i jejich kvalitní vedení, jehož úroveň musí být vyšší než u stávajícího provozovatele, kterým je Kulturní Jižní Město, o.p.s. Podpora komunitního kulturního života na Praze 11

Současná radnice zcela nesmyslně ukončila podporu unikátního každoročního festivalu Street for Art, který se proto bohužel přesunul na Černý Most, což symbolizuje negativní přístup současné koalice ke komunitním aktivitám a aktivní občanské společnosti. TOP 09 chce naopak získat pro Prahu 11 více podobných aktivit, a to nikoliv jejich organizací „zeshora“, ale transparentní podporou celé řady projektů, které spontánně vzniknou mezi občany a občanskými sdruženími.

 

Podnikání, živnostníci

Podpora podnikání/drobných živnostníků: Místo heren služby občanům

Ačkoliv o Praze 11 již dávno nelze tvrdit, že zde chybí služby občanům, nabídkou za některými jinými městskými částmi a zejména obdobně velkými městy ČR nadále zaostáváme. Ať se jedná o cukrárny, restaurace, kavárny, různé specializované krámky, řemeslníky a různé další živnostníky, v mnohých koutech Prahy 11 by nabídka nepochybně mohla být větší. Proto se zasadíme o zvýšení dostupnosti vhodných prostor, o jejichž pronájem si potenciální zájemci budou moci v transparentních výběrových řízeních zažádat. 

Volební noviny TOP 09 & STAN pro Prahu 11 - září 2018

27. 9. 2018
"Volební noviny koalice TOP 09 & Starostové a nezávislí v Praze 11, pro komunální volby v říjnu 2018 najdete v příloze pod tímto článkem"
Číst více

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme