Segwaye na chodník nepatří

27. 12. 2013

Od té doby, co tento nový dopravní prostředek doslova vtrhl mezi nás, se datuje čilá korespondence mezi Městskou částí Praha 1 a řadou institucí. Snažíme se soustředit na řešení otázek souvisejících s použitím těchto vozidel zejména v rušných částech centra města tak, aby jejich provoz byl v souladu s celým dopravním systémem. Ministerstvo dopravy ČR ve svém vyjádření k charakteru tohoto dopravního prostředku uvedlo, že z jejich pohledu se jedná o chodce, a tedy provoz vozítek Segway by se měl řídit pravidly pro pěší chůzi a měl by být provozován na chodnících. Ze zkušeností je však zřejmé, že segway není vhodný pro provoz na chodníku. Jeho rychlost, která může dosáhnout až 25 kilometrů za hodinu, neodpovídá pěšímu pohybu a může způsobit kolizní situaci mezi pomalými pěšími a rychlejšími jezdci na segwayi. Jen pro zajímavost rakouské Ministerstvo dopravy a inovací charakterizovalo segway jako bicykl, a určilo tak jako místo jeho pohybu výhradně vozovku. Tato nejednotnost výkladu nás vedla i k dotazu směrem k Evropské unii, která se zabývá mimo jiné i zahnutím banánů či okurek, zda se očekává nějaká aktivita směrem ke sjednocení výkladů, co je segway. Naše velvyslankyně při Evropské unii nám však sdělila, že podobné sjednocení výkladů se nepřipravuje.
Celou věc řešíme na radnici Městské části Praha 1, v úzké spolupráci s naším koaličním partnerem i zástupci Městské policie Prahy 1, a kroky, které připravujeme, konzultujeme také se zástupci Magistrátu hlavního města Prahy. Absolvovali jsme i řadu jednání s odborníky z Fakulty dopravní ČVUT. Postupně však dospíváme k názoru, že bude nezbytné, ve spolupráci s hlavním městem Prahou, připravit takové návrhy, aby některé ulice (zejména Malé Strany), které jsou velmi úzké a s úzkými chodníky (s ohledem na to, že vznikaly ještě za panování Karla IV), byly pro tento druh dopravních prostředků uzavřeny, a také bude potřeba navrhnout technické omezení rychlosti segwayů na přiměřenou mez. Mohlo by to být například omezení rychlosti na maximálně 8 kilometrů za hodinu. Je však třeba, aby Ministerstvo dopravy ČR vydalo stanovisko v tom smyslu, že případnou legislativní úpravu provozu segwayů ponechává v kompetenci obcí. S Ministerstvem dopravy ČR jsme v trvalém kontaktu a podle našich informací by bylo možné takové stanovisko očekávat ještě do konce roku 2013. V nejbližší době poté bychom rádi spolu s Magistrátem hlavního města Prahy připravili příslušnou městskou vyhlášku a uvedli ji do života.
Byl bych nerad, aby tato stať vyzněla nepřátelsky k novému modernímu dopravnímu prostředku, avšak přál bych si, aby silně zaznělo to, že hledáme kompromis k soužití tohoto nového fenoménu s ostatními účastníky dopravy, zejména pak s pěšími. Je naším úkolem najít takové řešení, které by soužití umožnilo a ochránilo co nejvíce obě skupiny, tj. jezdce na segwayích i chodce, od možných vzájemných střetů.

Ing. Jiří Veselý, radní pro dopravu