Naučte se rozumět financím!

20. 12. 2013

Dluhopis
Dluhopis (obligace) je zvláštní formou půjčky dlouhodobých peněžních prostředků – dochází skutečně k vypůjčení peněžních prostředků tím, kdo dluhopis vydává. Zvláštností dluhopisu je, že celková suma, kterou si emitent půjčuje, je rozdělena na menší sumy a ty jsou nominální hodnotou jednotlivých cenných papírů. Celková suma se tedy shromáždí, když jsou prodány všechny dluhopisy na primárním trhu. Ten, kdo vlastní dluhopis, a nezáleží na tom, zda ho koupil na primárním nebo sekundárním trhu, je tedy věřitelem emitenta.

Charakteristika dluhopisu
Dluhopis je zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit.
Dluhopis může být vydán v listinné nebo zaknihované podobě.
Emisí dluhopisů se rozumí soubor dluhopisů vydávaných na základě týchž emisních podmínek a majících stejné datum emise a stejné datum splatnosti. Dluhopisům téže emise se přidělí stejné identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), je-li přidělováno, nebo jiný údaj identifikující dluhopis.

Náležitosti dluhopisu
Dluhopis vydávaný v listinné podobě má tyto náležitosti:

• údaje o emitentovi;
• u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo;
• název dluhopisu, který obsahuje slovo „dluhopis“, a u zvláštního druhu dluhopisu označení jeho druhu;
• identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů, nebo jiný údaj identifikující dluhopis, jmenovitou hodnotu;
• údaj o schválení emisních podmínek;
• výnos dluhopisu nebo způsob stanovení jeho výše;
• datum emise;
• způsob a místo výplaty jmenovité hodnoty dluhopisu a výnosu z něho;
• formu dluhopisu;
• prohlášení emitenta, že se zavazuje splatit dlužnou částku způsobem a v místě uvedeném v emisních podmínkách;
• data splatnosti dluhopisu a výnosu z něho, není-li výnos určen rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem.

Výnos dluhopisu
Výnos dluhopisu může být stanoven:

• pevnou úrokovou sazbou;
• rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kurzem;
• slosovatelnou prémií nebo prémií v závislosti na lhůtě splatnosti dluhopisu;
• nebo pohyblivou úrokovou sazbou odvozenou například z jiných úrokových sazeb či výnosů, pohybu devizových kurzů, indexů či cen komodit.

Příklad: Podnik si chce postavit novou výrobní halu, náklady se odhadují zhruba na 200 milionů Euro. Takové prostředky sice podnik nemá, ale je dostatečně velký a jeho obchody se vyvíjejí dost dobře na to, aby si mohl prostředky vypůjčit (a v několika příštích letech splatit i s úroky). Vedení podniku se rozhodlo potřebné prostředky získat na trhu cenných papírů, a to vydáním dluhopisu. Jiná možnost by byla vzít si půjčku u banky. Provedením této transakce je pověřena investiční banka. Ta nejprve prověří jaká je situace na trhu a jakou splatnost, úročení a podmínky trh vyžaduje, aby byl dluhopis dobře prodejný. Kromě toho obstará všechna nutná povolení. Vedoucí investiční banka také zorganizuje tzv. syndikát, totiž přizve další banky, aby se na transakci podíleli. Každý další člen syndikátu převezme smluvený počet obligací a nabídne je svým klientům. Pokud se mu nepodaří všechny cenné papíry umístit u klientů, neprodanou část převezme dočasně do svého majetku. S těmito operacemi ale emitent už nemá moc společného – emitent převezme od syndikátu celou sumu peněžních prostředků. Ani v dalším období nepřichází emitent do přímého kontaktu se svými věřiteli, výplata úroků i konečné splacení celé sumy se uskutečňuje přes syndikát.

Komunální dluhopisy
Dluhopisy vydávané územním samosprávným celkem jsou komunálními dluhopisy. Součástí názvu tohoto druhu dluhopisu je označení komunální. Jiné dluhopisy nesmí toto označení obsahovat.
K vydání komunálních dluhopisů je nutný předchozí souhlas příslušného ministerstva.
Žádost územního samosprávného celku o souhlas s vydáním komunálních dluhopisů musí obsahovat zdůvodnění záměru vydat komunální dluhopisy, základní údaje budoucích emisních podmínek, ekonomický rozbor důvodů vydání komunálních dluhopisů a jeho dopadů na hospodářskou a finanční situaci územního samosprávného celku, včetně skutečností podstatných z hlediska jeho schopnosti dostát závazkům z komunálních dluhopisů (údaje o stavu zadluženosti).

Hypoteční zástavní listy
Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos (dále jen „závazky z hypotečních zástavních listů“) jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek (řádné krytí) a popřípadě též náhradním způsobem podle zákona (náhradní krytí). Součástí názvu tohoto dluhopisu je označení hypoteční zástavní list. Jiné cenné papíry nesmí toto označení obsahovat.
Hypoteční zástavní listy může vydávat pouze banka podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank se sídlem v České republice (dále jen „emitent hypotečních zástavních listů“).

Ing. Igor Kocmánek, zastupitel