Volební program 2010-2014

tisková verze ke stažení zde

 

TOP 09 občanům Prahy 1

Volební program rozpočtové zodpovědnosti pro komunální volby

 

TOP 09 se ve volbách do zastupitelstva Prahy 1 bude poprvé ucházet o Vaši důvěru. Je to premiéra pro mne, předsedu místní TOP 09, stejně jako pro 92 % našich kandidátů. Předstupujeme proto před Vás, občany a voliče Prahy 1, s programem, který chápe politiku jako službu veřejnosti, který neslibuje kilometry cyklostezek, metry čtvereční dětských hřišť, nevyjadřuje prázdnou podporu tomu či onomu, nehlásá populisticky jednoduchá hesla a nepřichází se smyšlenými čísly úspor. Tím bychom voliče jen uráželi. Náš program je jiný: vyjadřuje principy a hodnoty, o které se TOP 09 opírá.

Cítíme politickou a osobní zodpovědnost za správu městské části, jednoho z nejvýznamnějších regionů v této zemi. Chceme a budeme prosazovat naše hodnoty a programové principy převzetím odpovídajícího dílu odpovědnosti určeného výsledkem voleb, a to ve spolupráci s demokratickými stranami, s nimiž si budeme hodnotově a programově blízcí. Nedáváme občanům nepřiměřené sliby, jejichž nesplnění je podstatným zdrojem zklamání z politiky. Slíbit ale můžeme, že budeme pracovat usilovně a čestně k prospěchu společnosti svobodných a sebevědomých obyvatel naší Prahy 1. Mohu Vám garantovat, že politická reprezentace TOP 09 vzešlá z voleb bude ctít následující zásady:

• starosta městské části bude starostou všech občanů Prahy 1
• individuální zájmy nepřeváží nad zájmy městské části a většiny občanů
• odbornost bude mít přednost před politickou příslušností
• slušnost a pravidla fair play ctíme v životě, stejně tak i v politice
• opozice bude respektována, pravidelně informována a zapojena do zásadních rozhodnutí

 

01 BEZPEČNÉ CENTRUM

Velká frekvence lidí, způsobená především turismem a tím, že naše městská část slouží jako nákupní a zábavní centrum všech Pražanů, přináší negativní dopady na místní obyvatele. Stahují se sem bezdomovci, drogově závislé osoby či kapsáři nejen z celé země, ale také ze zahraničí. I tato odvrácená tvář dnešní doby je součástí naší Praha 1. Zvykat si na ni ale rozhodně nechceme a nebudeme.

V oblasti bezpečnosti prosazujeme:

 • spolupráci s neziskovými organizacemi a využívání dobré praxe ze zahraničí
 • aktivní přístup městské policie s důrazem na prevenci
 • vytvoření sítě nízkoprahových center pro bezdomovce na celém území Prahy, nikoliv pouze v centru

 

Bezpečnost

Kriminalita, prostituce a drogy jsou stále častěji přítomny v pražských ulicích. Na podporu městské policie i Policie ČR přitom městská část Praha 1 vydala nemalé finanční prostředky. Nyní je čas vyžadovat za poskytnutou podporu adekvátní výsledky. Není tajemstvím, že drogy a majetková kriminalita spolu úzce souvisejí, neboť osoby, které si drogu aplikují na ulici, získávají prostředky na jejich nákup převážně trestnou činností. Je tedy nezbytné, aby policie zvýšila kontrolní činnost bazarů a zastaváren, jakožto i heren, kde se tito lidé scházejí, a také účinněji odhalovala trestnou činnost s využitím kamerového systému. Považujeme za vhodné se zaměřit na shlukování drogových dealerů, bezdomovců a kapsářů na frekventovaných místech, jako jsou vestibuly metra. Chceme proto jednat s Dopravním podnikem, aby tato místa alespoň vyčistil a zesílil osvětlení.

Bezdomovectví

Jednoduché řešení bezdomovectví neexistuje, neboť svoboda je i v tomto případě nedotknutelná. Vyjdeme vstříc všem, kteří se chtějí vrátit do „běžného“ života. Zde je role občanského sektoru nezastupitelná. U ostatních, kteří nabídnutou pomoc odmítnou, budeme trvat na dodržování elementárních pravidel občanského soužití. Budeme iniciovat svoz neprodaných jídel darovaných restauracemi a jídelnami. Projednáme s hl. m. Prahou povinnost všech velkých městských částí poskytovat přístřeší lidem bez domova, čímž bychom přirozeným způsobem snížili jejich koncentraci v centru města pod Vašimi okny. Také podpoříme projekt vyhledávání rodinných příslušníků, kteří by mohli pomoci v návratu člověka z ulice nazpět.

Herny a veřejné domy

Při regulaci těchto provozů se prozatím musíme spokojit s nástroji danými zákonem. U heren budeme vyžadovat, aby bylo respektováno zákonné omezení, že výherní hrací přístroje nesmí být umístěny do 100 metrů od zdravotnických zařízení včetně lékáren, církevních a školních budov atp. Veřejné domy dnes regulovat bohužel nelze, neboť de jure neexistují. Říká-li jiná politická strana, že veřejné domy odsune či zruší, pak vědomě lže. Jedinou cestou za současné legislativy je omezování jejich výstředních reklam a časté kontroly úřadu i policie.

 

02 ROZPOČTOVÁ ZODPOVĚDNOST

Praha 1 je bezpochyby nejbohatší městskou částí rozpočtově srovnatelnou s krajským městem Ústím nad Labem. Zároveň však ostudně vévodí nelichotivým žebříčkům pražských městských částí s neprůkazným účetnictvím, na které každoročně upozorňují auditoři výčtem závažných pochybení, a deficitním rozpočtem opticky vyrovnávaným z výnosů privatizace dokončené v předchozích letech. Po desetiletí zhoršujícího se stavu však konečně dochází k malému zlepšení. Tento pozitivní trend udržíme a společnými silami v budoucí koalici rozpočtové zodpovědnosti jej budeme akcelerovat.

Hospodaření Prahy 1 po 4 letech naší práce bude:

 • dlouhodobě udržitelné a zodpovědné vůči dalším generacím
 • rozpočtově vyrovnané tak, aby běžné výdaje nebyly kryty rozpouštěním výnosů z privatizace
 • přehledné, účetně průkazné a bez závažných nedostatků
 • nezatěžované vysokými náklady na provoz úřadu a na reprezentaci
 • založeno na transparentně zadávaných veřejných zakázkách
 • očištěné od nevýhodných smluvních závazků uzavřených v minulosti

 

Rozpočtová disciplína

Vyrovnaného rozpočtu bez zapojení výnosů z privatizace je možné docílit jak optimalizací běžných i kapitálových výdajů (např. snižováním provozních nákladů úřadu či transparentním zadáváním výběrových řízení), tak i navýšením příjmů. Cestu, jak dosáhnout vyšších výnosů z pronájmu bytů a nebytových prostor v majetku Prahy 1, vidíme zejména v efektivnější správě majetku tak, aby nedocházelo k situaci, kdy mnohé prostory po dlouhou dobu zejí prázdnotou a městská část tak naprosto zbytečně přichází o nájemné. Další možností, jak navýšit příjmovou stranu rozpočtu, je vyšší participace Prahy 1 na příjmech plynoucích z cestovního ruchu do rozpočtu hl.m.Prahy. Ačkoli naše městská část představuje lokalitu jednoznačně nejvíce zatíženou turismem se všemi negativními dopady pro obyvatele (jako je hluk, přelidněnost, vyšší koncentrace trestné činnosti, deformovaná struktura obchodů a služeb apod.), na výběru místních poplatků z ubytovací kapacity v hotelech se nikterak nepodílí. Z těchto důvodů bychom rádi otevřeli diskusi s hl.m. Prahou o rozpočtovém určení místních poplatků z ubytovacích kapacit a za rekreační pobyt. Potřeba hledání nových zdrojů příjmu a zejména pravidelného snižování běžných výdajů je patrná při pohledu na schválený návrh letošního rozpočtu. Běžné výdaje (jejichž velkou část tvoří provoz úřadu), které by měly letos dosáhnout výše 869 mil. korun, jsou pokryty jen částečně daňovými příjmy a přijatými transfery ze státního rozpočtu a hl.m.Prahy, odhadovanými na 379 mil. korun. Rozdíl téměř půl miliardy je dorovnáván výnosy z nájemného a privatizačních příjmů na úkor rozvoje městské části. I zde byly letos nastartovány některé ozdravné procesy, avšak ta největší práce čeká na novou místní vládu rozpočtové zodpovědnosti, která – jak doufáme – vzejde z letošních komunálních voleb. Nezlepší-li totiž městská část své nezodpovědné hospodaření včas, po rozpuštění prostředků na privatizačním účtu bude donucena rozprodat svůj zbývající majetek nebo se dokonce začít zadlužovat. Jak další generaci vysvětlíme projedený majetek a případně vzniklé dluhy?

Předcházení korupci

Jsme stranou konzervativní, proto také s oblibou využíváme prověřených nástrojů. V případě výběrových řízení navrhujeme převzít model, který úspěšně zavedl starosta Semil Jan Farský (nyní poslanec za TOP 09): celý průběh výběrových řízení (i v případě podlimitních zakázek) budeme zveřejňovat na internetu. Veřejně přístupná tedy bude nejen zadávací dokumentace, kritéria výběru, ale i vyhodnocení nabídek a samozřejmě uzavřená smlouva s vítězem. V některých obcích se též osvědčilo soutěžení o veřejnou zakázku systémem elektronické aukce či elektronického tržiště – tento systém bychom rádi zavedli i v naší městské části. Formu elektronické aukce také preferujeme pro pronajímání nebytových prostor

Reorganizace úřadu

Aby řízení městské části mohlo být efektivní, je nezbytné reorganizovat úřad tak, aby byly jasně vymezeny konkrétní pravomoci a odpovědnost všech zaměstnanců. Dnes například za vymáhání pohledávek z nájemného zodpovídá několik různých lidí zařazených do různých odborů, což ve svém důsledku vede k situaci, kdy nikdo nezodpovídá za nic. Jasné vyčíslení nákladů na výkon státní správy (evidence obyvatel, stavební úřad, živnostenský úřad aj.) podstatně zlepší vyjednávací pozici naší městské části vůči státu při projednávání reformy financování obcí v Parlamentu ČR.

Privatizace bytového fondu

Budeme prosazovat co nejrychlejší dokončení privatizace bytových jednotek, protože z neustálých odkladů nemá užitek ani jedna ze stran. Přehodnotíme důvody, proč byly některé domy a byty z privatizace vyňaty. Zvážíme také 2. kolo privatizace bytového fondu.Získané prostředky by měly být použity výlučně na investiční projekty sloužící občanům.

 

03 KOMUNITNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ POMOC

Ačkoli městské části nemohou nahrazovat sociální politiku státu, je jejich povinností zajistit, aby se pomoci dostalo všem, kteří ji z důvodu věku, zdravotního stavu či obtížné životní situace potřebují. To ovšem vyžaduje kvalitní a manažersky zvládnutou organizaci komunitních služeb, což není příliš silná stránka dnešního vedení radnice. Příkladů, kdy městská část v této oblasti selhává, by se našlo mnoho. Rodiče, kteří se chtějí vrátit z rodičovské dovolené zpět do zaměstnání, prakticky nemají žádnou šanci umístit svého potomka do jeslí v Řásnovce (v loňském roce se to povedlo 16 rodičům, o rok dříve jesle přijaly pouhých 11 dětí z Prahy 1). Radnice nepodává pomocnou ruku ani osamělým seniorům, kterým nájemné pohltí značnou část jejich důchodu a kteří svou situaci chtějí aktivně řešit. Nabídka sociálního bydlení či finanční příspěvek se dostane jen k několika šťastným jedincům, zatímco k ostatním se městská část otočí zády. Naše představa o skutečné sociální pomoci je jiná.

V této oblasti zabezpečíme:

 • profesionální řízení komunitních služeb pro občany Prahy 1
 • transparentní rozdělování finančních prostředků na základě komunitního plánu, nikoli za zavřenými dveřmi ve výborech a komisích
 • pomoc při slaďování rodinného a profesního života formou miniškolek
 • rozvoj samostatného bydlení pro seniory a zdravotně postižené mimo ústavy a dostupnost odlehčovacích služeb pro pečující rodiny
 • obsazování sociálních bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou na základě objektivních kritérií, nikoli lidmi s dobrými konexemi na radnici

 

Slaďování rodinného a profesního života

Pro rodiče vracející se z rodičovské dovolené do zaměstnání zajistíme možnost profesionálního hlídání dětí formou miniškolek tak, aby každý pracující či studující rodič z Prahy 1 měl možnost využít této služby. Jako dobří hospodáři si samozřejmě uvědomujeme značnou finanční nákladnost jejich provozu; z tohoto důvodu
bude nezbytné příspěvek městské části doplnit zdroji Evropské unie tak, aby platby rodičů byly co nejnižší. Pro rodiny s dětmi předškolního věku zavedeme přehledný rezervační systém míst v mateřských školkách a miniškolkách, který umožní i vyšší flexibilitu jejich provozu. Využití tohoto rezervačního systému se nabízí i v přihlašování dětí do zájmových kroužků a jiných volnočasových aktivit, což by značně zjednodušilo jejich otevírání dle potřeb rodičů. Rodiče by tak získali kompletní přehled nabízených aktivit v našem regionu.

Školství

Na základních školách dohlédneme na účinnou protidrogovou prevenci a prevenci dětské kriminality. Jednou z cest jsou volnočasové aktivity, na které zjednodušíme přihlašování pomocí již zmíněného online rezervačního systému zájmových kroužků. Rodiče i děti tak zároveň jednoduše zjistí celkovou nabídku zájmových kroužků, nebo také pravidelnost docházky na kurzy.

Aktivní hledání finančních zdrojů

Za hlavní překážku rozvoje sociálních služeb pro naše občany považujeme situaci, kdy radnice rezignuje na aktivní hledání finančních prostředků z vnějších zdrojů (jako jsou národní granty či operační programy Evropské unie) a pouze přerozděluje prostředky z rozpočtu městské části (a to včetně privatizačního účtu). Proto navrhujeme, aby existoval konkrétní člověk (fundraiser), zodpovědný za přípravu projektů, které přinesou městské části potřebné finance na rozšiřování sítě sociálních služeb. Předpokládané navýšení prostředků aktivním fundraisingem se pohybuje v řádech miliónů korun.

Komunitní plánování

Městská část v oblasti sociálních služeb bude postupovat podle komunitního plánu, který bude mapovat potřeby jednotlivých cílových skupin (zejména rodiny s dětmi, senioři, zdravotně postižení, osoby ohrožené sociálním vyloučením), a který zpracujeme za aktivní účasti občanů i neziskových organizací, zastupujících uživatele i poskytovatele sociálních služeb. Jsme přesvědčeni, že pouze otevřený a transparentní proces komunitního plánování odhalí skutečné potřeby a požadavky občanů naší městské části.

Rozvoj sítě zdravotních a sociálních služeb

Senioři a zdravotně postižení v mnoha případech trpí chybějící koordinací zdravotní a sociální péče, což má za následek nedostupnost domácí péče, absenci ucelené rehabilitace a další problémy. Jako řešení navrhujeme převzít osvědčený systém, kdy u každého klienta spolupracují lékař a sociální pracovník (popřípadě další odborníci) tak, aby získával péči, jakou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje. Zkušenosti ze zemí, které tento case management používají, navíc jasně ukazují, že koordinované služby jsou nakonec pro veřejné rozpočty méně nákladné. Ušetřené prostředky pak budou použity na další rozvoj sociální a zdravotní péče  pro občany Prahy 1 včetně domácí péče, odlehčovacích služeb a hospiců.

Zdravotnictví

Budeme požadovat jasná a přesná pravidla dotačních vztahů k Nemocnici Na Františku, která zůstane majetkem naší městské části. Finanční prostředky, které poskytne Praha 1 jako zřizovatel, budou směřovány prioritně na její rozvoj. Prosazujeme vznik geriatrických týmů při nemocnici, které zajistí návaznost akutní a následné péče tak, aby pacient nebyl překládán z jednoho oddělení nemocnice na druhé jenom proto, že si s ním nikdo neví rady. Rekonstrukce Polikliniky Palackého musí probíhat šetrně za provozu lékařských ordinací tak, aby občané nepřišli po dobu její rekonstrukce o dostupnou zdravotní péči.

Fond solidarity

Hlavním zdrojem finanční pomoci poskytované z veřejných prostředků občanům v obtížných životních situacích je stát (ať již se jedná o systém státní sociální podpory či pomoci v hmotné nouzi). Městská část nedisponuje takovými finančními zdroji, aby tento systém mohla nahradit či nějak výrazněji doplnit. Na druhou stranu má ovšem oproti státu jednu mimořádnou výhodu: představuje článek veřejné správy, která je lidem jednoznačně nejblíže. Občanům naší městské části, kteří se neorientují ve spleti právních předpisů, nabídneme potřebnou asistenci tak, aby mohli získat příspěvek na bydlení či jinou fi nanční pomoc, na kterou mají ze zákona nárok. Chápeme situaci osamělých seniorů, pro něž aktuální výše nájemného představuje mimořádnou finanční zátěž. Proto část výnosů nájemného z bytů ve vlastnictví městské části použijeme na zřízení Fondu solidarity, ze kterého budeme hradit dočasné finanční příspěvky občanům, kteří mají zájem s radnicí spolupracovat na řešení své bytové situace.

 

04 CENTRUM MĚSTA PŘEDEVŠÍM PRO ŽIVOT

Za posledních dvacet let museli občané žijící v centru Prahy dělat mnoho ústupků zejména na úkor cestovního ruchu a stavebních činností. Chybějící jakákoliv silnější regulace těchto odvětví a nevymáhání alespoň elementárních pravidel jejich symbiózy s bydlením nás dovedly do dnešního neutěšeného stavu. Rušení nočního klidu, obtěžující reklama, deformovaná nabídka obchodů a služeb, prašnost ze staveb: nejenom s těmito negativy se musíme denně potýkat. Proto budeme příští čtyři roky usilovně pracovat na zajištění snazšího a klidnějšího života v naší městské části.

Pro kvalitnější život v centru Prahy:

 • vytvoříme koncepci snižování hluku, která přinese klidný spánek více Pražanům
 • nepodpoříme výstavbu hotelů, obchodních center a zástavbu vnitrobloků, které by nešetrně zasahovaly do historického prostředí Prahy
 • zkoordinujeme stavební činnosti tak, aby negativní dopady na místní obyvatele byly co nejmenší
 • podpoříme zřizování pouliční stromořadí, která do moderního města patří a v tropických měsících poskytují kýžený stín, díky němuž se méně rozpalují asfaltové chodníky, silnice i interiéry Vašich vozů
 • budeme pokračovat ve vyvíjení tlaku na majitele zanedbaných domů na jejich rekonstrukci a další využití

 

Čistota veřejných prostranství

Zlepšení kvality i zvýšení četnosti úklidu veřejných prostranství oproti předchozím letům je patrné na první pohled, problémem však zůstává nedostatečný počet odpadkových košů a četnost jejich vyvážení. Budeme uvažovat o svěření úklidu méně frekventovaných ulic zájemcům o přivýdělek z řad místních obyvatel (seniorům, rodičům na rodičovské dovolené, atp.). Kapacitu drahých úklidových firem můžeme poté přesunout do více zatížených oblastí. Nedostatečný je počet veřejných toalet, které jsou nahrazovány zákoutími a průchody. Částečné humanizace městské části v této oblasti lze docílit lepší dostupností sociálních zařízení a kamerovým sledováním či osvětlením hygienicky nejohroženějších míst.

Kultura

Podpora kultury je v historické Praze důležitá, v samotném centru Prahy pak nezbytná. Žije zde mnoho nezávislých umělců a působí nemálo občanských sdružení pro nekomerční kulturu, proto zajistíme širokou grantovou činnost v této oblasti. Budeme prosazovat, aby veškeré finanční prostředky směřovaly do kultury formou osvědčeného grantového řízení. Uvítáme výstavy umění (sochařská díla, fotografie a další) v ulicích města.

Omezení reklamy

Intenzita pochůzkové reklamy (rozdávání letáků, zvaní do podniků, atp.) i přímého prodeje produktů a nabízení služeb na ulici (mobilní operátoři, pojišťovny, atp.), velmi obtěžuje obyvatele i návštěvníky. Abychom zamezili tomuto porušování předpisů hlavního města, zvýšíme kontrolní činnost příslušných odborů úřadu městské části ve spolupráci s policií. Neopomineme ani dotěrné zvaní do veřejných domů na Václavském náměstí. Za podobně obtěžující pokládáme klasické vývěsní reklamy na budovách, které navíc ničí panorama staré Prahy. Nalezneme nástroje k regulaci i této reklamy s důrazem na různé světelné poutače heren, kasin a veřejných domů.

Klidný spánek

Snížení hlučnosti v nočních hodinách se zdá být nedostižný cíl. Dostatek kvalitního spánku je přitom životně důležitý. Proto budeme intenzivně jednat s městskou i státní policií s cílem konečně zahájit zasahování proti hlučícím lidem v nočních ulicích Prahy 1. Budeme dále požadovat, aby restaurace a bary s provozem do pozdních nočních hodin respektovaly právo okolních obyvatel na klidný spánek. Za základní projev slušnosti přitom považujeme uzavírání oken a dveří tak, aby zábava klientů (a tedy byznys majitelů) neměl své poražené v podobě nevyspalých obyvatel z okolí. Také vytvoříme tlak na provozovatele nočních klubů, jejichž návštěvníci zejména v letních měsících postávají a hlučí před provozovnou. Zahájíme kampaň zaměřenou na turisty, která je bude důrazně upozorňovat na nutnost dodržování nočního klidu v Praze.

Farmáři v centru

Havelský trh navrátíme občanům Prahy 1 jeho přeměnou na každodenní farmářský trh s prodejem čerstvého ovoce, zeleniny, sýrů, mléka, vajec, uzenin, pečiva, vín, hub atd. Zmizí-li stánky se suvenýry, sníží se i frekvence turistů a přirozeně tak vymizí i okolní kamenné obchody s kýčem. Pronájmem volných nebytových prostor podpoříme občanům nedostupné segmenty obchodů a služeb tak, aby se alespoň částečně narovnala jejich turismem deformovaná struktura.

 

05 RADNICE – VEŘEJNÁ SLUŽBA VÁM, OBČANŮM

Péče o návštěvníky úřadu městské části by se neměla odlišovat od péče o klienty v soukromé sféře. Skutečnost, že úřad ve většině případů nemůže své „zákazníky“ ztratit (neboť danou agendu jinde nevyřídíte), neznamená, že se Vám nemusí ve všem vyjít maximálně vstříc. Uděláme vše pro to, abyste se při návštěvě úřadu (a to platí i při zastupování městské části na jednání SVJ) cítili dobře, aby s Vámi zaměstnanci profesionálně a slušně komunikovali a míra byrokracie, kterou můžeme z pozice samosprávy ovlivnit, byla co nejvíce potlačena.

Pro jednodušší styk s radnicí:

 • zavedeme elektronický objednávkový systém
 • v případě nemoci či snížené pohyblivosti vyšleme úředníka za Vámi domů, případně do nemocnice
 • občan nebude doplácet na kompetenční spory mezi naší městskou částí a magistrátem
 • profesionální telefonní operátor a stejně tak pracovník na informacích Vám budou schopni kdykoliv poradit a správně Vás nasměrovat

 

Úřad bez čekání

Nepovažujeme fronty ani úřední dny (pondělí a středy) hodny tohoto století, proto zavedeme objednávkový systém, jehož prostřednictvím si rezervujete elektronicky či telefonicky termín schůzky, který vyhovuje právě Vám.

Osobní úředník

Jít na úřad si cokoliv vyřídit pro zdravotně postižené, chronicky nemocné či rodiče s malými dětmi je téměř nepředstavitelné, tím spíše, že ne všechny agendy a úřady mají svá pracoviště pod jednou střechou. Jako řešení prosazujeme, aby ve vybraných případech úředník navštěvoval občany přímo v jejich domově, aby byl
úřad tak blízko občanům, jak jen to bude možné.

Bytový ombudsman

Uvědomujeme si dnešní vyhrocenost vztahů mezi nájemníky bytů a majiteli. Zavedeme proto institut bytového ombudsmana, na něhož by se postižená strana mohla obrátit s žádostí o zprostředkování smírného řešení vzniklé situace. Abychom dokázali, že myslíme ochranu práv nájemníků i pronajímatelů zcela vážně, prosadíme, aby bytový ombudsman byl institut zcela nezávislý na úřadu městské části. Jedině tak bude moci účinně pomáhat i nájemníkům žijícím v bytech, kde pronajímatelem je právě Praha 1.

 

06 DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Možnosti parkování na veřejných komunikacích jsou omezené, nicméně mají své nevyužité rezervy, vyplývající z ne zcela profesionálního řešení parkování. Neustálé zvyšování parkovacích kapacit ale není řešením. Je zřejmé, že rozšíříme-li parkování v centru o libovolný počet míst, dopravě tím moc nepomůžeme, neboť o to více se zde budou snažit zaparkovat cestující za prací. Nelze přeci do nekonečna navyšovat parkovací kapacity, které se zakrátko opět zaplní.

V oblasti dopravy prosazujeme:

 • zasahování policie proti agresivním řidičům nebezpečným svému okolím v úzkých a nepřehledných pražských ulicích
 • rozšiřování minibusových linek do dalších lokalit
 • žádné firemní akce a jiné obtěžující události v ulicích pod Vašimi okny
 • nastolení řádu s jasnými pravidly v systému zásobování

 

Zvýhodnění rezidentů

Budeme vyjednávat s hl.m. Prahou o rozšíření rezidentních parkovacích zón na úkor návštěvnických. Uvědomujeme si však protiargumenty kritiků rozšiřování modrých zón: jakákoliv Vaše návštěva nemá kde zaparkovat. Proto rozšíříme placené parkovací kupóny o systém bezplatných parkovacích kreditů, na jejichž základě by Vaše návštěva mohla zaparkovat svůj vůz i v rezidenční zóně. Nenavrhujeme celkové rozšiřování parkovacích míst, neboť nechceme žít na parkovišti. Připravujeme upřednostnění rezidentů včetně jejich návštěv oproti běžným řidičům cestujícím do centra za prací či zábavou. Došlo by tak i k částečnému zklidnění dopravy. Nebudou-li totiž návštěvnické zóny existovat, pak při cestě do centra zbývá jedině MHD.

Soubory

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám, proč volíte TOP 09
Děkujeme