Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc.

63 let, vysokoškolský učitel, předseda České asociace Sport pro všechny, Žichlice, BEZPP

Narodil se v roce 1946 v Plzni.
Bydlí v Žichlicích na okrese Plzeň-sever.
Je ženatý, s manželkou Janou mají tři děti a  tři vnoučata.
    
V letech 1960-64 absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni, obor Au-tomatizace. Vysokou školu strojní a elektrotechnickou, obor Elektroenergetika absolvoval v období 1964-69.

Po splnění vojenských povinností nastoupil do Elektrotechnické továrny Škoda v Plzni jako výzkumný pracovník v oblasti spínacích přístrojů velmi vysokého napětí. Během zaměstnání externě vyučoval na Vysoké škole elektrotechnické. Od roku 1982 do současnosti pracuje na Vysoké škola strojní a elektrotechnické, později Západočeské univerzitě v Plzni. Zde v roce 1991 obhájil disertační práci a v roce 1998 byl jmenován docentem v oboru elektroenergetika. V těchto letech vykonával funkci předsedy akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni.    

V současnosti zajišťuje výuku předmětů Bezpečnost práce v elektrotechnice, Technika vyso-kého napětí a Elektromagnetická kompatibilita. Je školitel postgraduálních studentů. Od roku 2006 je vedoucím oddělení Elektrických přístrojů a techniky vysokého napětí na Katedře elektroenergetiky a ekologie.

V oblasti výzkumné činnosti se angažuje v oblasti diagnostiky elektrických zařízení. Od roku 1997 do současnosti je vedoucím akreditované Elektrotechnické laboratoře Fakulty elektro-technické Západočeské univerzity v Plzni.

Od mládí se věnuje sportu. Po skončení aktivní činnosti (atletika, fotbal) se 37 let intenzivně věnoval cvičitelské činnosti v oblasti sportu pro všechny. Postupně prošel různými pozicemi  v tělovýchovném hnutí. V letech 1981-84 absolvoval dálkové studium trenérů a cvičitelů na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

V současnosti je místopředsedou  Tělovýchovné jednoty Sokol Žichlice, předsedou Všespor-tovního kolegia Plzeňského kraje a členem Pléna Českého olympijského výboru. Od roku 2000 je předsedou České asociace Sport pro všechny, organizace s 270 tisíci členů.

Třetí volební období je zastupitelem Obce Hromnice, v současnosti zastává funkci místosta-rosty.

Ve volném čase sportuje (plavání, lyžování, cyklistika) a věnuje se práci na zahradě.