Volební program pro volby do městského zastupitelstva

TOP 09 – FÓRUM OBČANŮ LITOMYŠLE

litomyšl-znakVolební strana TOP 09 & Fórum občanů Litomyšle se zapojuje do demokratické soutěže s ostatními politickými stranami a hnutími v Litomyšli. Cílem našich kandidátů je získat příležitost přispět svými schopnostmi a zkušenostmi ke zlepšení kvality života občanů města a integrovaných obcí.

MÁME RÁDI LITOMYŠL
VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

 

 

 


TOP 09 & Fórum občanů Litomyšle se bude v nadcházejícím volebním období zabývat především následujícími tématy:

TRADICE

Školství a kultura

 • Budeme podporovat další rozvoj kulturního života města jako součásti životního stylu
 • Zajistíme podporu středního a učňovského školství především v technických oborech, zejména zachování stávajících škol ve městě. Naprosto odmítáme úvahy krajského úřadu o rušení či omezování středních škol v našem městě
 • Budeme podporovat aktivity spojené se Smetanovou Litomyšlí
 • Budeme prosazovat systém dotací a příspěvků na kulturu, volný čas a spolkový život dospělých s návazností na jejich přiměřenou spoluúčast
 • Podpoříme sportovní a zájmová sdružení a oddíly s dominantním akcentem na děti a mládež (DDM, školní kluby, Skaut)
 • Podpoříme výstavbu volnočasového centra a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Projekt LILIE
 • Podle aktuálních potřeb zajistíme opravy a rekonstrukce školních budov a sportovišť
 • Při výběru, jmenování do funkce ředitele-ředitelky školy-instituce bude rozhodující odbornost, řídící schopnosti a vztah k Litomyšli
 • Podporujeme  zapojení jednotlivých škol do plaveckého výcviku v Litomyšli, s možností využití systému městské dopravy

Sport

 • Pro občany města a integrovaných obcí prosadíme cenově zvýhodněné celoroční vstupenky na sportoviště – plavecký bazén, koupaliště, fotbalové a hokejové zápasy
 • Prosazujeme modernější a bezpečnější vybavení dětských hřišť v Litomyšli a integrovaných obcích
 • Za prioritu považujeme  rozvoj a vznik cyklostezek, tras pro in-line bruslení spojujících Litomyšl s integrovanými obcemi, např. trasa Litomyšl – Nedošín - Nedošínský háj
 • V rámci podpory zimních sportů pořídíme stroj pro úpravu lyžařských běžeckých tratí v okolí Litomyšle
 • Budeme spravedlivě a průhledně podporovat stávající sportovní oddíly s důrazem na přiměřenou spoluúčast a spolupráci sportovních oddílů dospělých
 • Iniciujeme vznik plaveckého oddílu s důrazem na vytvoření systému plaveckého výcviku pro děti a mládež
 • Budeme prosazovat rekonstrukci a vybavení sportoviště „Wembley“

ODPOVĚDNOST

Zdravotnictví a sociální politika, bezpečnost

 • Podporujeme činnosti směřující k zachování Nemocnice v Litomyšli, a to s kvalitní a odbornou zdravotní péčí
 • Za prioritu považujeme podporu rychlé záchranné služby Litomyšl personálně a vybavením, trváme na přítomnosti lékaře u zásahu
 • Za prospěšné a účelné považujeme zřízení Baby-boxu v Litomyšli
 • Podporujeme rozvoj a vznik organizací poskytujících sociální služby pro seniory
 • Podporujeme rozšíření a modernizaci Léčebny dlouhodobě nemocných
 • Podporujeme urychlené dokončení smuteční obřadní síně u  sv. Anny
 • Podpoříme Hasičský sbor, mj. také zřízením dalších jednotek kategorie JPO II
 • Stanovíme závazně priority pro zbudování protipovodňových  opatření a budeme usilovat o urychlenou realizaci celého systému
 • V souladu s právními předpisy bez výjimky odstraníme výherní automaty z města

Životní prostředí

 • Za prioritu považujeme čistotu města, množství i kvalitu městské zeleně a její další rozšiřování
 • Budeme prosazovat urychlení stavby obchvatu Litomyšle - silnice R35, která zásadně zlepší kvalitu života ve městě
 • Prosazujeme rozšiřování a zkvalitnění systému sběru tříděného odpadu v katastru města, zejména s ohledem na kapacitu sběrných míst a jejich estetiku
 • Prosadíme projekt revitalizace ulice Sokolovská – Husovka, se zaměřením na zeleň a  vytvoření cyklostezky

Rozvoj města a integrovaných obcí

 • Ve spolupráci s osadními výbory integrovaných obcí budeme aktivně řešit jejich nároky a potřeby pro zkvalitnění života v nich
 • Budeme podporovat prodej stávajícího bytového fondu města přednostně jejich nájemcům za zvýhodněnou cenu
 • Budeme pokračovat v budování a rekonstrukci ulic, chodníků a vozovek, zejména v lokalitách Husova čtvrť a Na Lánech
 • Za prioritu považujeme dokončení kanalizační sítě Na Lánech
 • Chceme vyřešit modernizaci kina, popř. vybudovat nové

PROSPERITA

Rozvoj podnikání

 • Za prioritu považujeme zajištění reálného rozvoje průmyslové zóny získáním dalších investorů a vytvoření nových pracovních příležitostí
 • Budeme prosazovat využití možností územního plánu pro rozvoj průmyslu a obchodu v regionu
 • Podporujeme rozvoj turistického ruchu potřebnou propagací a konkrétními investicemi, např. zásadní modernizací Autocampingu Primátor
 • Podpoříme konání pravidelných Městských trhů s cílem vytvoření tradice, zlepšení kvality služeb a zvýšení zájmu turistů
 • Iniciujeme vytvoření podmínek zajišťujících zvýšení estetiky stánkového prodeje na náměstí a okolí – návrh mobiliáře

Dopravní infrastruktura a územní rozvoj

 • Pro občany města Litomyšle a integrovaných obcí navrhujeme systém krátkodobého parkování na náměstí za výhodnější paušální poplatek
 • Společně s obcemi a městy, kterými prochází silnice E442- 35, budeme prosazovat prioritní stavbu silnice R35 a pro Litomyšl důležitý úsek Zámrsk - Vysoké Mýto - Litomyšl – Janov, čímž zásadně snížíme zatížení měst kamionovou přepravou
 • Budeme v rámci územního plánu podporovat budování parkovacích kapacit v katastru města
 • Prosadíme přípravu a nabídku pozemků pro výstavbu rodinných domků za zvýhodněnou cenu
 • Budeme pokračovat ve výstavbě bytových domů za spoluúčasti budoucích uživatelů, státu a města
 • Zajistíme pokračování revitalizaci domů s městskými byty (zateplení, oprava plášťů)
 • Zavazujeme se, že budeme věnovat maximální pozornost kvalitě, účelnosti a funkčnosti staveb, nejen architektonickému řešení, tak jak je tomu v Litomyšli nyní

Hospodaření města, výkonnost a efektivita městské správy

 • Minimálně o 12 % snížíme do konce roku 2011 osobní náklady na činnost městského úřadu optimalizací jeho struktury a činnosti
 • Vytvoříme potřebnou finanční rezervu ve výši 5 mil Kč úsporou výdajů města pro rok 2011 a následující období, s účelem vyrovnání provozní ztráty krytého bazénu
 • Až o 2 miliony ročně zefektivníme provoz Městských služeb (Technických služeb) Litomyšle
 • V co nejvyšší míře umožníme elektronické aukce veřejných soutěží
 • Provedeme důslednou revizi všech významných nebo dlouhodobých smluv o dodávkách služeb městu a v odůvodněných případech vypíšeme nová výběrová řízení
 • Budeme měsíčně informovat veřejnost o hospodaření MěÚ, včetně všech podniků s majetkovou účastí města
 • Zajistíme vyrovnaný rozpočet města a nedovolíme další zadlužování města na úkor budoucnosti jeho obyvatel
 • Prosadíme  změnu v chování pracovníků úřadů a organizací řízených městem vůči občanům města
 • Vyvoláme  opakovaná veřejná projednávání Územního plánu a urbanistického rozvoje města v horizontu 25 let
 • Investiční záměry města uskutečníme na základě řádných výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách, za jasných podmínek a s možností veřejné kontroly
 • Budeme v maximální míře prosazovat veřejné soutěže s důrazem na provedení min. 30% objemu prací vlastními silami soutěžitele
 • Zajistíme důslednou činnost kontrolního a zejména finančního výboru města
 • V souladu s právními předpisy zajistíme zveřejnění všech výběrových řízení na internetu včetně jmenovitého hlasování výběrové komise a včetně zveřejnění všech smluvních ujednání a dodatků
 • Prověříme  rozpočet rekonstrukce Zámeckého návrší a následných provozních nákladů z hlediska zatížení rozpočtu města
 • Zkontrolujeme všechny smlouvy o  dodávkách městu, uzavřené v posledních 6 měsících

BÝT OBČANEM LITOMYŠLE  SE VYPLATÍ.

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Jsme TOP 09 & Fórum občanů Litomyšle, proto nabízíme řešení, která jsou TRANSPARENTNÍ, ODPOVĚDNÁ a mají za cíl přispět k trvalé PROSPERITĚ našeho města.

TRANSPARENTNOST 09

 1. Z jednání zastupitelstva bude pořizován audiovizuální záznam, který bude v době konání zastupitelstva na webových stránkách města zpřístupněn on-line a zde bude rovněž i archivován
 2. Na internetových stránkách města budou zveřejněny profily jednotlivých zastupitelů, včetně fotografie, kontaktů a stručných informací o každém z nich
 3. Nebudeme se schovávat za anonymní usnesení komisí a výborů
 4. Ve zpravodaji Lilie bude vyhrazen prostor k prezentaci názorů a postojů volebních stran, které budou v zastupitelstvu
 5. V kontrolním výboru zastupitelstva města budou zástupci případné opozice mít funkci předsedy i početní většinu
 6. Na internetových stránkách města bude rovněž průběžně zveřejňováno, jak hlasovali jednotliví zastupitelé při všech hlasováních
 7. Na internetových stránkách města budou zveřejňovány všechny informace ohledně veřejných zakázek (zadávací dokumentace, nabídkové ceny všech uchazečů, protokoly o otevírání obálek a hodnocení nabídek včetně složení hodnotících komisí, atd.)
 8. Ukončíme upřednostňování několika „osvědčených“ firem, které zhotovují  většinu městských zakázek
 9. Na internetových stránkách města budou zveřejňovány nezkreslené výsledky hospodaření společností ve vlastnictví města

ODPOVĚDNOST 09

 1. Vždy budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet města
 2. Naše rozhodnutí a investice musí mít dlouhodobou platnost a přínos pro město
 3. O majetek města se budeme starat s péčí řádného hospodáře tak, jak se chová většina občanů  Litomyšle
 4. Nová výstavba na území města bude posuzována nejen z  pohledu architektury, ale i z pohledu respektování základních principů účelnosti a funkčnosti
 5. Do obou výborů zastupitelstva, tzn. finančního a kontrolního, ale i do všech odborných komisí rady města budou přizváni zástupci integrovaných obcí
 6. K řešení problémů, které mají bezprostřední vliv na život občanů města, budeme v týmu zastupitelstva přistupovat bez ohledu na stranickou příslušnost, ať zvítězí rozum a argumenty nad stranickou stádností
 7. Přijmeme odpovědnost za svá rozhodnutí a budeme se k  nim vždy veřejně hlásit, byť budou třeba i nepopulární
 8. Omezíme finanční rozmařilost všech městských společností i města samotného
 9. Zamezíme realizaci populistických projektů a poskytování „líbivých“ dotací, které pouze vylepšují mediální a marketingový obraz města bez jakékoli známky systémového, natož spravedlivého přístupu

PROSPERITA 09

 1. Z městského rozpočtu se budou financovat pouze veřejně prospěšné stavby, které budou využívat především občané Litomyšle
 2. Bankovní úvěry bude město čerpat pouze na smysluplné investice a na realizaci projektů zajištujících veřejnou službu občanům města Litomyšle
 3. Město bude účinně podporovat formou partnerství soukromé investory v jejich projektech spolufinancovaných z veřejných rozpočtů, včetně strukturálních fondů Evropské unie
 4. Prosperitu města vnímáme jako prosperitu jeho občanů. Pokud se bude dařit našemu městu, bude se dařit i jeho občanům, platí to i naopak
 5. Podporujeme koncepci propojení litomyšlského zámku a Zámeckého návrší
 6. Město se stane atraktivním místem pro budoucí investory
 7. Město bude ve spolupráci s klíčovými zaměstnavateli usilovat o nízkou nezaměstnanost a vysoký počet pracovních příležitostí
 8. Uděláme vše pro to, aby vzdělaní mladí lidé našli odpovídající uplatnění a zázemí ve městě a okolí a neodcházeli za prací jinam
 9. Zasadíme se o účinná opatření vedoucí ke zlepšení životního prostředí ve městě

UDĚLÁME PRO VÁS

VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE


Za kandidátku TOP 09 – FÓRUM OBČANŮ LITOMYŠLE

Vojtěch Stříteský

Ing. Miroslav Nádvorník

MUDr. Renata Rothscheinová

Připomínky, podněty a návrhy týkající se volebního programu zasílejte na adresu info [zavináč] top09litomysl.cz.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme