TRADICE,z nichž vycházíme:

Morální principy, jako je úcta, poctivost, pracovitost a respekt k soukromému vlastnictví a zákonům.

 

ODPOVĚDNOST, kterou máme:

Politik vykonává svěřené pravomoci v zájmu společnosti, je odpovědný za svá rozhodnutí. Solidarita plyne ze svobodné vůle.

 

PROSPERITA,k níž směřujeme:

Prosperita jednotlivců, rodin a firem spočívá v ekonomické svobodě. Obec se nezadlužuje, pokud dokáže hospodařit se svým rozpočtem.

PROGRAM

 

1) Veřejná správa a finance

Náš cíl: V průběhu jednoho volebního období snížit náklady státní správy a samosprávy o čtvrtinu.

 

Jednoduchá, efektivní a průhledná administrativa.Zrušmedělení města na obvody a tzv. malé radnice. Ušetřené prostředky v řádu desítek milionů korun lze využít účelněji. Důraz klademe především na kompetenci úředníků, jejichž ohodnocení musí být závislé na účelnosti a kvalitě jejich práce. Členové výběrových komisí musí projít prověrkou Národního bezpečnostního úřadu. Klíčové je průhledné zadávání, projednávání a schvalování veřejných zakázek včetně zveřejňování na internetu.

Prosazujeme vícekolová výběrová řízení a zákaz zadávání veřejných zakázek společnostem s nejasnou vlastnickou strukturou. Občan musí mít snadný a rychlý přístup k informacím, týkajícím se hospodaření města. Jsme proti dalšímu zadlužování, a to i prostřednictvím  společností s majetkovou účastí města. Trváme na průhlednosti financování příspěvkových organizací.

„Magistrát může fungovat úsporněji… rychleji, než si myslíte“

 

2) Doprava

Náš cíl: Zajistíme komplexní dopravní obslužnost města, odlehčení centra od automobilové dopravy a zjednodušení parkování.

 

Prosazujeme přednost MHD,její elektrifikaci umožňující ekonomičtější a ekologičtější dopravu. Rozšiřme odstavná parkoviště v okrajových částech města a na ně navazující MHD. Parkování hrazené pomocí SMS s proměnnou cenou dle času a místa významně zefektivní výběr parkovného a přinese další finanční prostředky, které budou investovány do údržby a rozvoje dopravní infrastruktury.

Podporujeme dobudování silničního okruhu navazujícího na rychlostní komunikaci R 35, který odlehčí dopravou neúnosně zatížené centrum.

Jsme pro zesplavnění Labe a další rozvoj pardubického letiště. Využijeme efektivně prostředky z Evropských strukturálních fondů.

„Doprava v Pardubicích beze stresu… dříve, než budou dostavěny obchvaty“

 

3) Životní prostředí, likvidace odpadů, energetika

Náš cíl: Zbavíme Pardubice pověsti nevábného páchnoucího města a umožníme občanům žít ve zdravém prostředí.


Bráníme vybudování spalovny nebezpečných odpadů na území města.

Podporujeme rozvoj centrálního vytápění s cílem omezení emisí. Prosazujeme postupný útlum technologií poškozujících životní prostředí.

Řešení dopravy podle návrhů TOP 09 významně přispěje ke zlepšení životního prostředí ve městě.

„Vzduch, který dýcháme, je pro nás důležitý…víc, než si myslíte“

 

4) Územní plánování a urbanistické řešení Pardubic

Náš cíl: Dáme Pardubicím dlouhodobou, moderní urbanistickou koncepci.


Prosazujeme komplexní rekonstrukci třídy Míru se současným zachováním trolejbusové dopravy. Chceme čisté a bezpečné město, s vysokým podílem zeleně, rekreačních a sportovních zón. Pardubice dlouhodobě trpí zcela nekoncepční, chaotickou výstavbou, především v centru města.

Budemese aktivně podílet na urbanistickém řešení Pardubic. Podporujeme budování sportovišť, která Pardubice potřebují pro zdravý vývoj mládeže, jakož i revitalizaci Tyršových sadů. Prosazujeme rozvoj Pardubic jako univerzitního města.

„Pardubice potřebují koncepci rozvoje a ne sevření zájmovými skupinami…víc, než si myslíte“

 

5) Podpora rozvoje podnikání a tvorba pracovních příležitostí

Náš cíl: Zajistíme městu dostatek kvalitních investic a umožníme nerušený rozvoj podnikání, což s sebou přinese tvorbu nových pracovních míst.


Musíme zlepšit podmínky pro podnikání a nastavit stejná pravidla pro investory. Kromě zjednodušení administrativy a zkracování schvalovacích procesů prosazujeme aktivní přístup státní správy k vyhledávání a přípravě lokalit pro výstavbu komerčních areálů s kvalitní infrastrukturou, nezatěžující životní prostředí.

Podporujeme rozvoj podnikání s vysokou přidanou hodnotou.

„Méně překážek podnikání přinese pracovní příležitosti…rychleji, než si myslíte“

 

6) Kultura a sport

Náš cíl: Podpora volnočasových aktivit, kulturních, sportovních akcí, ale i vzdělávacích a zábavních nebo společenských projektů.

Naší prioritou jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže. Požadujeme spravedlivý systém podpory sportu a kultury.Navrhujeme srovnatelný příspěvek na prodanou vstupenku, ať se jedná o hokejový zápas, divadelní představení, koncert či dostihy. Kulturní a sportovní činnosti, které mají historický vztah k městu, prohlubují povědomí obyvatel o jeho dějinách. V rámci revitalizace Tyršových sadů zachováme provozování letního kina.

„I kulturu a sport lze podporovat transparentně…víc, než si myslíte“

 

7) Podpora cestovního ruchu

Náš cíl: Pardubice nabídnou všem, kteří zde žijí, nebo je navštíví, dostatek možností, jak příjemně strávit svůj volný čas.

Využijeme potenciál polabské cyklostezky. Prosazujeme zesplavnění Labe, vybudování přístavu, a koncepční dobudování letiště. S tím úzce souvisí vytvoření podmínek pro podnikání v ubytovacích službách a gastronomii.

„Pardubice jsou jedinečné...víc, než si myslíte“

 

 

8) Sociální program

Náš cíl: Spravedlivý sociální, nikoli socialistický systém

Ve spolupráci s občanskými sdruženími budeme zajišťovat podporu zdravotně či sociálně handicapovaných spoluobčanů, včetně seniorů. Prosazujeme odpovědnou sociální politikucharakterizovanou předpokladem, že solidarita produktivních vůčijiž neproduktivním, či postiženým občanům může fungovat pouze za předpokladu zdravé, nezadlužené a aktivní ekonomiky.

„Solidarita je pravicová… víc, než si myslíte“

 

9) Bezpečnost a pořádek

Náš cíl: Bezpečné a čisté město, město příjemné pro život.

Za občanem nemusí chodit policista a dohlížet na všechny jeho činy. V této souvislosti navrhujeme ještě lepší využití již dobře fungujícího kamerového systému. Zastáváme názor, že slušným lidem kamera nevadí, ale pomáhá.

Zbavme městskou policii povinností, které jí ze zákona nepatří a zvyšme vážnost a respekt městského strážníka.

Prosazujeme všechny možnosti, jak vymístit nonstop nálevny a hernyz města i za cenu výpadku příjmů městského rozpočtu.

„Znáte svého strážníka? Je to důležité… víc, než si myslíte“


Těšíme se na Vaši podporu nejenom

15. a 16. října 2010.

Společně to můžeme dokázat...

Představujeme TOP lídry- Jan Němec
21. 9. 2010

Představujeme TOP lídry- Jan Němec

Lídr kandidátky v Pardubicích

Více o Janu Němcovi a jeho vizi pro Pardubice se dozvíte v jeho profilu.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme