Místní organizace TOP 09 Paskov

Dne 2. března 2015 se uskutečnil sněm místní organizace TOP 09 Paskov, na kterém bylo zvoleno nové vedení ve složení:

Program TOP 09 Paskov:

Vážení občané ,

představujeme Vám volební program TOP09,  který budeme v případě volebního úspěchu plnit. Můžete si ho uschovat a plnění ověřit. Našimi prioritami bude zlepšování životního prostředí, rozvoj společenského a kulturního života a sportu. Důraz přitom klademe na děti a mládež, které jsou naší budoucností.

Za důležité považuji harmonizaci mezilidských vztahů, profesionalitu a komunikaci s občany.

podpořte nás a vydejte se s námi.

Rudolf Šugar a TOP09


Volební strana TOP 09 se zapojuje do demokratické soutěže s ostatními politickými stranami a hnutími v Paskově. Cílem našich kandidátů je získat příležitost přispět svými schopnostmi a zkušenostmi ke zlepšení kvality života občanů obce.

TOP 09 není výtahem k funkcím.

TOP 09 bude bránit a prosazovat oprávněné zájmy občanů.

TOP 09 nabídne spolupráci podnikatelským subjektům v katastru obce.

TOP 09 se aktivně zúčastní života obce a bude stmelovat všechny spolky a organizace. TOP 09 bude maximálně podporovat aktivní spolky a organizace.

TOP 09 bude své kandidáty motivovat a kontrolovat po celé funkční období.

TOP 09 bude minimálně jednou ročně informovat občany o plnění svého volebního programu.

BUDEME DŮSLEDNÍ  …VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

TOP 09 se bude v nadcházejícím volebním období zabývat především následujícími tématy

TRADICE

Školství, kultura a sport

Budeme usilovat o zachování kulturního a historického dědictví  naší obce.

 • Budeme podporovat rozvoj kulturního života jako součásti životního stylu. Zaměříme se zejména na smysluplné využití Sokolovny – nového komunitního centra.
 • Budeme podporovat školní a mimoškolní činnost základní, mateřské a umělecké školy.
 • Budeme i nadále zajišťovat financování potřeb školy a prosazovat moderní metody výuky s využitím moderních pomůcek a vybavení.
 • Budeme spravedlivě a transparentně podporovat činnost organizací a spolků, které pečují o  sportovní vyžití a volno-časové aktivity dětí a mládeže.
 • Budeme prosazovat systém dotací na kulturu, volný čas a spolkový život občanů obce.
 • Prosadíme zřízení dětského parku v zahradě Sokolovny a otevření a zpřístupnění sportovišť v obci.
 • Zaměříme se na rozvoj cyklostezek a tras pro in-line bruslení a na jejich napojení na centrum Paskova.
 • Podpoříme dobudování a provoz sportovní dráhy na hasičárně v Paskově a rozvoj areálu „Na Hasce“ v Oprechticích.
 • Budeme podporovat letní tábory mládežnických organizací.

ODPOVĚDNOST

Zdravotnictví, sociální politika a bezpečnost

 • Podpoříme vznik a rozvoj organizací poskytujících sociální služby pro seniory a zaměříme se na rozvoj volnočasových aktivit seniorů.
 • Nadále budeme podporovat hasičské sbory Paskova a Oprechtic, zejména pak členy jejich výjezdových jednotek.
 • Pro aktivní členy obecně prospěšných spolků, a také všechny vedoucí mládeže, zajistíme co nejlepší podmínky pro práci.
 • Ve spolupráci s Povodím Odry budeme pečovat o stav vodních toků na území obce. Budeme usilovat o výstavbu protipovodňových hrází podél řeky Ostravice.
 • Prosadíme instalaci kamerového systému v problémových lokalitách obce, včetně online přenosu na internet, s cílem zvýšit zájem občanů o bezpečnost.

Životní prostředí

 • Za jednu z priorit považujeme čistotu obce, množství i kvalitu zeleně a její další rozšiřování a údržbu.
 • Pro úklid a údržbu budeme využívat veřejně prospěšných prací nezaměstnaných.
 • Prosazujeme rozšiřování a zkvalitnění systému sběru tříděného odpadu v katastru obce, zejména s ohledem na kapacitu sběrných míst a jejich estetiku.
 • Zaměříme se na otevření a využití zámeckého parku.
 • Budeme jednat o  možnostech pro smysluplné využití zámku.
 • Nebudeme slepí k negativním ekologickým vlivům okolních podniků a domácností.

PROSPERITA

Rozvoj podnikání

 • V souladu s územním plánem budeme vytvářet podmínky pro rozvoj a provoz podnikatelských aktivit v katastru obce.
 • Za důležité považujeme spolupráci s podniky a podnikateli.
 • Vytvoříme registr podnikatelských subjektů na území obce a budeme hledat průsečíky zájmů a možnosti užitečné spolupráce.
 • Podpoříme rozvoj turistického ruchu potřebnou propagací a konkrétními investicemi, např. cyklostezkou kolem Ostravice.

Dopravní infrastruktura a územní rozvoj

 • Zajistíme opravy a údržbu obecních komunikací a chodníků s maximální mírou využívání vlastních prostředků a nezaměstnaných v rámci obecně prospěšných prací.
 • Po omezení autobusové dopravy k dolu Paskov zajistíme její obnovení linkou č. 370 Paskov nádraží – Oprechtice – Ostrava Dubina Interspar.
 • Budeme prosazovat optimalizaci parkování a zvýšení počtu parkovacích míst.
 • Přehodnotíme systém parkování na ulici Papírenské, kde při oboustranném šikmém parkování a jednosměrném provozu lze podstatně zvýšit parkovací kapacitu.
 • Budeme vyjednávat se společností RPG Byty o zlepšení údržby komunikací a parkovacích podmínek na hornickém sídlišti.
 • Budeme se snažit omezit průjezd těžkých nákladních vozidel přes Oprechtice.

Hospodaření obce, výkonnost a efektivita správy

 • Zajistíme vyrovnaný rozpočet obce a nedovolíme zadlužování na úkor budoucnosti.
 • Budeme pravidelně informovat občany o hospodaření obce.
 • Zajistíme důslednou činnost kontrolního a zejména finančního výboru obce.
 • Provedeme důslednou revizi všech významných nebo dlouhodobých smluv o dodávkách služeb obci a v odůvodněných případech vypíšeme nová výběrová řízení.
 • V souladu s  právními předpisy zajistíme zveřejnění všech výběrových řízení na internetu a v co nejvyšší míře umožníme elektronické aukce veřejných soutěží.
 • Investiční záměry obce uskutečníme na základě řádných výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách, za jasných podmínek a s možností veřejné kontroly.
 • Budeme v maximální míře prosazovat veřejné soutěže s důrazem na provedení min. 30% objemu prací vlastními silami soutěžitele.
 • Zlepšíme informovanost občanů o aktuálních činnostech obce.

BÝT VOLIČEM TOP 09 SE VYPLATÍ … VÍC, NEŽ SI MYSLÍTE

JAK TOHO CHCEME DOSÁHNOUT?

Jsme TOP 09, proto nabízíme řešení, která jsou TRANSPARENTNÍ, ODPOVĚDNÁ a mají za cíl přispět k trvalé PROSPERITĚ naší obce.

TRANSPARENTNOST 09

 • Na internetových stránkách obce bude zveřejňováno, jak hlasovali jednotliví zastupitelé při všech hlasováních.
 • V obecním zpravodaji bude vyhrazen prostor k prezentaci názorů a postojů volebních stran, které budou v zastupitelstvu.
 • Na internetových stránkách obce budou zveřejněny profily jednotlivých zastupitelů, včetně fotografie, kontaktů a stručných informací o každém z nich.
 • Budeme usilovat, aby opozice měla funkci předsedy a početní většinu v kontrolním výboru zastupitelstva obce.
 • Na internetových stránkách obce budou zveřejňovány informace týkající se veřejných zakázek.

ODPOVĚDNOST 09

 • Vždy budeme prosazovat vyrovnaný rozpočet.
 • Naše rozhodnutí a investice musí mít dlouhodobou platnost a přínos.
 • O majetek obce se budeme starat s péčí řádného hospodáře.
 • Přijímáme odpovědnost za svá rozhodnutí a budeme se k nim vždy veřejně hlásit, byť budou třeba i nepopulární. Nebudeme se schovávat za anonymní usnesení komisí a výborů.

PROSPERITA 09

 • Obec bude účinně podporovat formou partnerství soukromé investory v jejich projektech spolufinancovaných z veřejných rozpočtů, včetně strukturálních fondů Evropské unie.
 • Prosperitu obce vnímáme jako prosperitu jejích občanů. Pokud se bude dařit naší obci, bude se dařit i jejím občanům. Platí to i naopak.
 • Zasadíme se o účinná opatření vedoucí ke zlepšení životního prostředí v obci.

UDĚLÁME PRO VÁS VÍC….  NEŽ SI MYSLÍTE

TOP 09 Paskov

Velička: Prezident Zeman podporuje nezaměstnanost na Ostravsku

30. 5. 2016
Moravskoslezský kraj je velmi citlivý na problematiku zaměstnanosti. Zejména Ostravský region již zhruba dvě století stojí na těžkém průmyslu. Doly, hutě, strojírenství, na tom vyrostla Ostrava, ale i Karvinsko. V současné době stojíme před kolapsem OKD. Doly se zavírají a bude zapotřebí se postarat o několik tisíc propuštěných horníku. Vláda Bohuslava Sobotky jim přiklepla příspěvek 8.000,- korun. Nesystémové, ale budiž, ti chlapi si to asi i zasloužili.
Číst více
1 2 3 ... 6 7   > Články 1 - 10 z 64

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Miroslav Kalousek:Koruna je jenom jedna. Buď ji projíte, nebo ji investujete.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám, proč volíte TOP 09
Děkujeme