× Staňte se našimi členy!

TOPbody volebního programu TOP 09 Turnov pro období
2014−2018

VOLBY 2014 DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA

28. 8. 2014
  • VHS Turnov – budeme hlasovat proti dalšímu plánovanému navyšování již dnes drahé vody v Turnově. Cílová cena 120 Kč za m3 vyhlášená pro rok 2020 předsedou VHS Turnov p. Ing. Hejdukem je pro nás, stejně jako pro ostatní občany Turnova, zcela nepřijatelná.

  • Budeme prosazovat změnu v systému placení parkovného – zavedení první půlhodiny parkování zdarma, např. pomocí parkovacích hodin.

  • Snížíme provozní náklady městského úřadu a zasadíme se o efektivní fungování jeho organizací. Daň z nemovitosti a místní poplatky vynaložíme přímo pro občany – oprava chodníků, sportování mládeže i široké veřejnosti atd. Stejně tak použijeme i prostředky, které Turnov získal z nového rozpočtového určení daní, které prosadila především právě TOP 09 s podporou Starostů.

  • Nedopustíme neúčelné vynakládání městských i evropských prostředků, tedy daní nás všech.

  • Budeme usilovat o zavedení systému vedení města ve formátu starosta + pouze 1 místostarosta. Prosadíme snížení počtu zastupitelů na 21, čímž dojde ke zrychlení jednání.

  • Zasadíme se o vnitřní rekonstrukci ZŠ v Alešově ulici u nádraží tak, aby objekt vyhovoval potřebám školy a byl více využitelný pro volnočasové aktivity.

  • Sportovně-rekreační areál Maškovka je příležitostí pro další rozvoj cestovního ruchu i pro místní podnikatele. Zasadíme se o jeho maximální využitelnost, efektivnost a propagaci.

  • Dolánky vnímáme jako sportovně oddechovou zónu pro pejskaře, seniory, cyklisty, běžce a kolečkové bruslaře. Budeme iniciovat smysluplné propojení Maškovky a Dolánek. Pro milovníky koupání v přírodě vytvoříme přírodní koupaliště se zázemím. K tomuto účelu by měla být celá krásná zóna v údolí Jizery dotvořena.

  • Podporujeme další výstavbu moderní evropské cyklostezky Greenway Jizera.

  • Zasadíme se o revitalizaci parku u letního kina.

  Co chceme a co nechceme v sedmi oblastech života Města Turnova?

Cena vody a VHS Turnov

VHS Turnov nechceme zvyšovat cenu vodného a stočného a dále se vzdalovat od průměrné ceny vody v ČR, která je cca 77 Kč/m3, zatímco v Turnově letos platíme již téměř 96 Kč/m3. Předseda VHS Turnov p. Ing. Hejduk plánuje další každoroční zdražování až na částku 120 Kč v roce 2020!

Do Rady sdružení VHS Turnov zvolíme jen takové zástupce, kteří v ní  budou nekompromisně obhajovat naše zájmy a usnesení zastupitelstva. Politika zastupitelů ODS a Nezávislého bloku, kteří se nepřipojili k hlasování o odvolání dvou turnovských  zástupců ve VHS Turnov (p. Ing. Hejduk a p. Vojtíšek), kteří v Radě VHS Turnov hlasovali proti smyslu usnesení přijatého turnovským zastupitelstvem a podpořili tak další nárůst ceny vodného a stočného, je pro nás nepřijatelná.

Prosadíme důkladný rozbor dosavadních nákladů na investice provedené VHS Turnov, úměrnosti podílu jednotlivých členů-obcí na investicích a příjmech VHS Turnov a výhodnosti smlouvy s provozovatelem vodovodů a kanalizací. Nárůst investic považujeme za neúměrný možnostem Turnova a jeho občanů, budeme prosazovat snížení tempa jejich růstu tak, aby nedocházelo k hrozivému zadlužování VHS Turnov. Nemyslíme si, že by se celá vodohospodářská struktura s průměrnou životností okolo šedesáti let musela nutně obměnit během několika málo roků.

Stávající systém rozdělování prostředků na investice ve VHS Turnov nezaručuje, že občané jedné obce nepřispívají na investice občanům jiné obce. Prvořadé jsou pro nás výhody občanů Turnova a co nejpřijatelnější cena vodného a stočného bez diktátu mnohem menších obcí. Nekompromisně prosadíme změnu hlasování ve VHS Turnov – dosavadní, pro občany Turnova zcela nevýhodný, systém hlasování změníme podle podílu vkladů jednotlivých členů. V případě nesouhlasu ostatních členů sdružení s přerozdělením hlasovacích práv zvážíme i vystoupení z VHS Turnov s cílem „každý za své“.

Místní správa a komunikace s občany

Daň z nemovitosti a místní poplatky vynaložíme přímo pro občany – oprava chodníků, sportování mládeže i široké veřejnosti atd. Stejně tak použijeme i prostředky, které Turnov získal z nového rozpočtového určení daní, které prosadila především právě TOP 09 s podporou Starostů.

Registr smluv, všechny smlouvy na webu a rozklikávací rozpočet bereme jako samozřejmost. Chceme také prosadit úplné elektronické zveřejnění podkladů pro příspěvky poskytované z rozpočtu města na podporu aktivit občanů, organizací a institucí.

Provedeme audit městských organizací s cílem dosáhnout vyšší efektivity a účelnosti vynakládaných prostředků z rozpočtu města.

Prosadíme moderní způsob plánování rozvoje města tak, aby byl územní plán co nejjednodušší. Hlavním cílem je podpora bydlení, zlepšení dopravní situace, podpora podnikání a omezení byrokracie.

Zajistíme odbornou pomoc města školám, školským zařízením, sportovním oddílům a kulturním spolkům v oblasti čerpání finančních prostředků z EU či jiných dotačních programů.

Chceme posílit úroveň komunikace s občany a jejich informovanost. Budeme podporovat média stávající i nová, jako jsou regionální periodika, regionální TV vysílání s využitím potenciálu KC Turnov, webové přenosy i záznamy ze zastupitelstva, apod.

Doprava a bezpečnost

Posílíme dohled městské policie v méně exponovaných částech města, a to i ve večerních a nočních hodinách mobilní hlídkou (cyklo/moto). Posílíme dohled městské policie nad bezpečností školáků na přechodech cestou do školy a ze školy.

Zlepšíme monitoring problémových oblastí (např. prostor u haly TSC a 1. st. ZŠ v Alešově ulici, Skalička) s cílem omezit škody na městském majetku, zabránit rušení nočního klidu a zvýšit bezpečnost občanů.

Maximálně podpoříme veškeré iniciativy, které budou směřovány k využití vhodných pozemků pro zřízení parkovacích míst s vlastní správou, např. na sídlištích Výšinka, Přepeřská, U nádraží. Taktéž se vhodnou úpravou komunikací i dopravního značení ve většině okrajových ulic Turnova budeme snažit navýšit počet parkovacích míst.

Pro zklidnění dopravy budeme v obytných zónách prosazovat snížení rychlosti jak formou zón 30km/hod, tak rozšířením ulic s označením „obytná zóna“. Budeme prosazovat radikální zlepšení vodorovného dopravního značení komunikací, zejména budeme dbát na dostatečné množství přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

Pokud v dohledné budoucnosti povede přes katastrální území Turnova nová I/35, zasadíme se o co nejmenší dopad na životní prostředí v Turnově.

Navrženou odlehčovací komunikaci prostorem na Lukách nepovažujeme za vhodné řešení. Chceme hledat jiná řešení než vnášet dopravní zátěž do dalších částí města. Budeme nabízet varianty expertního řešení, které předložíme občanům k rozhodnutí v rámci místních referend.

Budeme prosazovat odkoupení budovy bývalého Telekomu a zřízení parkoviště na jeho místě.

Sociální věci a zdravotnictví

Péče o seniory je dlouhodobě personálně i investičně na vysoké úrovni, je třeba na ni navázat a zachovat minimálně ve stejné kvalitě. Zlevníme poplatky na dopravu obědů pro seniory na 10 Kč.

Podpoříme výstavbu multifunkčního hřiště v Metelkových sadech pro seniory/dospělé.

Budeme podporovat aktivity směřující k prevenci kriminality a užívání drog u dětí a mládeže. Podpoříme rozvoj volnočasových aktivit pro sociálně slabé při školách a oddílech, příměstské tábory, akce všech spolků a sdružení, přednášky ve školách apod.

TOP 09 nehlasovala pro fúzi Panochovy nemocnice Turnov s Krajskou nemocnicí Liberec, o které Město Turnov rozhodlo v minulém volebním období. Touto fúzí byl převeden majetek v objemu cca 100 mil. Kč do akciové společnosti výměnou za 10% akcií v této společnosti. Tímto krokem byla přerušena možnost návratu do původního stavu.

Budeme proto usilovat o stabilizaci postavení „turnovské nemocnice“ tak, aby nebyl dotčen stávající rozsah péče, nedocházelo k dalšímu úbytku pracovních míst a nezmenšení možnosti SZŠ Turnov vykonávat zde odbornou praxi.

Školství a sport

Zasadíme se o dokončení vnitřních úprav objektu 1. st. základní školy v Alešově ulici tak, aby došlo ke zkvalitnění a efektivnějšímu využití prostor pro výuku, školní družinu i volnočasové aktivity.

Budeme hájit zájmy místního středního školství vůči necitlivým zásahům krajských úředníků, kteří neznají místní situaci.

Budeme prosazovat a podporovat další rozvoj uměleckého školství v Turnově - především ZUŠ Turnov a SUPŠ a VOŠ Turnov.

Mašov a Pelešany vnímáme jako stavebně dynamicky se rozvíjející oblasti města, které potřebují kvalitní školské a občanské zázemí. Jedním z důležitých kroků je generální oprava Základní školy v Mašově.

Chceme rozšířit dostupnost hřišť na území celého města. Zároveň zajistíme jejich kvalitní vybavení, pravidelnou údržbu, ochranu i úklid.

Zajistíme zřízení tzv. obědového konta pro děti ze sociálně slabých rodin, které nedosáhnou na dávky od jiných institucí, pod patronací Města Turnova, jako zřizovatele škol.

Podpoříme zejména sportování mládeže a volnočasové sportovní aktivity občanů. Oddělíme finanční příspěvky města sportovním organizacím na činnost a sportovní aktivity. Zároveň budeme po těchto organizacích žádat zapojení do elektronických aukcí na nákupy energií.

Podpoříme všestrannou sportovní přípravu ve sportovních třídách.

Zasadíme se o výstavbu fotbalového hřiště s umělým povrchem s přispěním prostředků FAČR.

Životní prostředí

Radikálně zlepšíme péči o čistotu komunikací a údržbu zeleně a to i ve spolupráci s ostatními institucemi působícími na území města (krajské komunikace, železnice, podniky). Naším cílem je čisté a upravené město. Domníváme se, že v porovnání s okolními městy Turnov v této oblasti zaostává.

Podpoříme zachování motivujícího systému k třídění odpadů formou slevy pro ty, kteří třídí, a pokračování ve zdarma vydávaných pytlích na plast, papír, kov a tetrapak, stejně jako ve zdarma zapůjčovaných biopopelnicích a domácích kompostérech na bioodpad.

Kultura a cestovní ruch

Turnovská kultura vzniká především díky místním spolkům a osobnostem, které se kultuře věnují ve svém volném čase. Chceme proto, aby město a městské organizace ještě více podporovaly spolkovou činnost a aktivity jednotlivců v oblasti kultury.

Podpoříme aktivity, které hledají nové možnosti a prostory pro kulturu, protože to je cesta jak přispět k oživení centra Turnova. Právě nevšední kulturní zážitky mohou zaujmout potencionální návštěvníky města.

Zachováme finančně únosné vstupné na vybrané kulturní pořady. To se týká zejména filmů promítaných v kině Sféra a selektivní podpory produkce určené náročným divákům nebo pořadům pro vybrané skupiny obyvatel - zejména děti a mládež do 26 let, rodiny s dětmi a senioři.

Zjistíme, jak Informační centrum pomáhá místním podnikatelům.

Zlepšíme využití Střelnice přesunutím Městské knihovny do tohoto objektu a zároveň prodloužíme otevírací dobu knihovny.

Budeme ve Sdružení Český ráj prosazovat zavedení slevových karet pro návštěvníky Turnova a Českého ráje nebo jiné formy slevových bonusů pro ubytované turisty.

Jsme připraveni otevřeně pojmenovávat nepříjemné problémy

a nabízet jejich řešení.

Vaši spoluobčané, Vaši kandidáti za TOP 09 Turnov.

Web: www.top09.cz/turnov

 FB: TOP09.Turnov

ŠTÍTKY

Volby:
2014 zastupitelstva obcí - Turnov

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme