VEŘEJNÉ KOMUNIKACE

Stav veřejných komunikací je velkou bolestí Karlových Varů a zároveň špatnou vizitkou pro návštěvníky našeho města a proto jsme připraveni realizovat tyto programové priority:

 1. Zvýšíme investice do oprav silnic a chodníků s využitím evropských fondů.
 2. Provedeme důkladnou revizi mostů a v součinnosti se státem a krajem zajistíme jejich opravu.
 3. Na základě analýzy zvýšíme počet parkovacích míst v těch částech města, kde jsou problémy s parkováním. Ne však na úkor likvidace zeleně nebo zásahu do památkově chráněných oblastí.

ČISTÉ A OPRAVENÉ MĚSTO

Obraz města, ale i životního prostředí je závislý na čistotě veřejného prostoru a stavu městského majetku. Aby Karlovy Vary byly lepším místem pro život, jsme připraveni realizovat tyto programové priority:

 1. Uklidíme Karlovy Vary, aby byly čistým místem pro život a dobrou vizitkou pro návštěvníky.
 2. Zaměříme se na důslednější údržbu zeleně jak v centru, tak okrajových částech města.
 3. Zajistíme rozumné využití objektu staré vodárny a podobných chátrajících míst ve městě.
 4. Opravíme krematorium a zajistíme důstojné podmínky pro zesnulé a pozůstalé.

PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ

Kulturní dědictví Karlových Varů je důležitým odkazem pro další generace a důvodem pro návštěvu města, proto jsme připraveni realizovat tyto programové priority:

 1. Opravíme Císařské lázně, Alžbětiny lázně v součinosti s krajem a ministerstvem kultury.
 2. Opravíme technologii Vřídla a připravíme projekt rekonstrukce Vřídelní kolonády. 
 3. Podpoříme opravu bazénu v hotelu Thermál. 

LOKÁLNÍ PROBLÉMY

Kvalita života ve městě je závislá na řešení lokálních problémů, které jsou typická pro jednotlivé části města a proto jsme připraveni realizovat tyto programové priority:

 1. Posílíme noční provoz MHD a optimalizujeme jízdní řády tak, aby odpovídaly potřebám občanů.
 2. Vyřešíme problém ubytovny v Tuhnicích nalezením vhodnějšího místa.
 3. Upravíme možnost vjezdu do lázeňské zóny tak, aby odpovídal potřebám místních obyvatel a zásobování.
 4. Budeme řešit dílčí problémy jednotlivých čtvrtí města na základě komunikace s místními obyvateli.

SOCIÁLNÍ POLITIKA

Sociální politika města je důležitou součástí pro vytváření ideálních podmínek pro život napříč sociálními skupinami a proto jsme připraveni realizovat tyto programové priority:

 1. Zajistíme výstavbu dostupného bydlení pro mladé i seniory.
 2. Podpoříme amatérský sport dětí i dospělých. 
 3. Ve spolupráci s občany a sociálními službami, vytvoříme systém sociálních služeb na místní úrovni, který bude odpovídat zjištěným místním potřebám, reagovat na lokální odlišnosti a zajišťovat, že vynaložené finanční prostředky na služby budou efektivně využívány.
 4. Zafinancujeme sítě sociálních služeb.
 5. Podpoříme lokální neziskové organizace věnující se zejména péči o potřebné občany v jejich domácím prostředí.
 6. Zapojení osob bez zaměstnání do veřejně prospěšných prací.
 7. Zpřísníme možnost vyplácení sociálních dávek na bydlení v problematických lokalitách.

ROZVOJ A OŽIVENÍ MĚSTA 

Kvalitní a trvalý rozvoj města je důležitý předpoklad k budování bohaté budoucnosti Karlových Varů a proto jsme připraveni realizovat tyto programové priority:

 1. Zlepšíme propagaci města, aby bylo atraktivní jak pro zahraniční návštěvníky, tak pro Čechy.
 2. Vybudujeme moderní a vstřícný úřad, využívající nejnovější informační technologie.
 3. Dokončíme územní plán města.
 4. Podpoříme místní podnikatele ve společné snaze o rozvoj Karlových Varů.
 5. Podpoříme rozvoj řemesel.
 6. Zajistíme důsledné dodržování vyhlášek města.
 7. Oživíme město kulturními akcemi mimo období mezinárodního filmového festivalu. 

Programová nabídka STAN
pro KARLOVY VARY 2018 - 2022

Myslíte si, že se korupce nemůže vrátit?

My nabízíme:

 • další omezení provázanosti zastupitelů a úředníků s majetkem města
 • zavedení jasných pravidel pro hospodaření a následnou kontrolu
 • otevřený proces zadávání veřejných zakázek
 • bezprostřední informovanost všech obyvatel - nejen prostřednictvím internetu
 • projednávání koncepčních materiálů s občany
 • profesionalizaci řízení městských společností

Neuspokojuje Vás péče o naše seniory a uplatňování sociální péče?

My nabízíme:

 • zahájení výstavby  domu pro seniory ve Staré Roli při Okružní ulici
 • větší zapojení nestátních neziskových  organizací v sociální pomoci 
 • zvýšení počtu míst s bezbariérovým přístupem
 • posílení rozpočtu města ve prospěch sociální péče

Myslíte si, že městská hromadná doprava má být vstřícná k občanům města?

My nabízíme:

 • zachování městské dopravy ve správě města (ochrana ceny jízdného)
 • opětovné zavedení  nástupu do autobusu všemi dveřmi
 • podporu plynofikace MHD (s jasnými ekonomickými limity).

Nejste spokojeni se stavem městských komunikací a chodníků, nemůžete zaparkovat?

My nabízíme:

 • intenzívnější pokračování  v oblasti obnovy dopravní infrastruktury
 • důkladnou analýzu potřebnosti oprav a rekonstrukcí chodníků, silnic a mostů
 • další pokračování výstavby tras a  ploch pro bruslaře a cyklisty
 • zahájení výstavby parkovacích kapacit  v centru města i na sídlištích

Nejste spokojeni s čistotou města, preferujete ochranu životnímu prostředí?

My nabízíme:

 • pravidelně  uskutečňované čištění veřejných prostor městarealizaci dalších parkových úprav a nové výsadby zeleně i mimo centrum
 • větší podporu údržbě porostů lázeňských lesů, cest, laviček a altánů
 • zvýšení počtu stanovišť velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad
 • zvýšení počtu nádob na separovaný sběr a podporu sběrným dvorům
 • posílení kontroly práce úklidových a svozových firem, místo zakládání nové městské společnosti
 • podporu využití obnovitelných zdrojů energie

Necítíte se ve městě bezpečně?

My nabízíme:

 • zvýšení efektivity policejní práce Policie ČR v rajónech
 • městskou policii s preventivní, nikoli s represivní funkcí
 • prioritní opravu či vybudování funkčního systému veřejného osvětlení

Nechcete devastaci kulturních a architektonických hodnot Karlových Varů?

My nabízíme:

 • podporu zápisu do seznamu UNESCO
 • rekonstrukci významných objektů
 • rozhodování na základě konzultací s odborníky a jednání se soukromými vlastníky 

Chcete být hrdi na lázeňskou část města?

My nabízíme:

 • důslednou ochranu obchodní značky „ Karlovarská lázeňská péče“
 • nastolení optimálního režimu pro potřeby lázeňských hostů i obyvatel
 • zvýšení propagace města, podnikatelů i akcí prostřednictvím Infocentra města

Cítíte potřebu kvalitního školství?

My nabízíme:

 • zvýšení rozpočtu pro zlepšení vybavenosti mateřských a základních škol v majetku města
 • objektivní analýzu sloučení mateřských škol a jejich případné osamostatnění

Považujete za dostatečnou možnost kulturního vyžití pro své rodiny?

My nabízíme:

 • stabilitu Karlovarského symfonického orchestru
 • podporu malým formám divadla a mladým hudebníkům ve všech žánrech 
 • rozšíření spektra kulturní nabídky

Chcete zodpovědné nakládání s majetkem města?

My nabízíme:

 • zabránění nevratných kroků a racionalizaci hospodaření s majetkem města
 • zajištění vyššího využití dotačních titulů z Evropské unie

Jste nespokojeni se stavem věcí úředních?

My nabízíme:

 • zrychlení vydávání stanovisek a rozhodnutí státní správy
 • zpracování personálního auditu a následnou optimalizaci Magistrátu

Kvalitní sociální politika

Kvalitní sociální politika města lze budovat pouze v případě provázanosti se společností a zkvalitňování sociálních služeb musí být považováno za žádoucí a důležitou součást místní politiky. Proto v rámci tvorby komunitního plánu města chceme, ve spolupráci s občany a sociálními službami, vytvořit systém sociálních služeb na místní úrovni, který bude odpovídat zjištěným místním potřebám, reagovat na lokální odlišnosti a zajišťovat, že vynaložené finanční prostředky na služby budou efektivně využívány. Chceme, aby se město více zapojilo do financování sítě sociálních služeb a podporovalo lokální neziskové organizace věnující se zejména péči o potřebné občany v jejich domácím prostředí.

Budeme léčit nemoci města

Za velmi důležité považujeme podporu nejnižších a nejvyšších věkových skupin – dětí a seniorů. 21. století přináší nové technologie a postupy ve školství, zdravotnictví a sociální oblasti. Prodlužuje se věk dožití, často na úkor zdraví. Je nutné vytvořit dobré podmínky pro základní vzdělávání, na kterém závisí úspěšnost v následném studiu.

Pracovní trh si žádá větší pružnost zaměstnanců, stále větší počet maminek s dětmi do 3let se chce vrátit do zaměstnání dříve, než lze dítě umístit do školky. Zřízení městských jeslí by jim pomohlo situaci vyřešit.

Jedním z našich cílů je kvalitní vybavení školek a školních tříd. Protože víme, jak důležité je děti rozvíjet, je přímo naší povinností cestou dotací podporovat sportovní oddíly a ostatní subjekty, kde naše děti smysluplně tráví volný čas. Nezapomínáme ani na dětská hřiště, sportoviště a cyklostezky, kde tráví svůj čas s dětmi i rodiče.

Chceme obnovit projekt ,,Domova pro seniory nové generace“, který 4 roky ležel nepovšimnut. Naše město si zaslouží důstojný objekt pro ty, kteří již péči o sebe nezvládají. Pouhé provizorium to nevyřeší. Je třeba podporovat i terénní zdravotní a sociální služby, protože mají veliký význam pro ty, kteří díky této péči mohou zůstávat ve svém domácím prostředí. Pokud však není možné zvládnout péči doma, potřebujeme příjemné zařízení s domácí atmosférou, kde je možné tuto péči poskytnout.

Intenzivní péči po celých 24h není vždy možné zajistit rodinnými příslušníky. Střední generace bývá pracovně vytížená a často pečuje o děti. Situace, ve které se nachází tzv. ,,sendvičová generace“ není záviděníhodná. Je třeba mít možnosti volby v péči o děti i o seniory!

Seznam úkolů
2. 10. 2018

Seznam úkolů

V uplynulém více jak měsíci jsem navštěvoval jednotlivé části města a ptal se vás „jak se vám žije v Karlových Varech a co by vám život zlepšilo“. Z tohoto povídání vznikl tento seznam úkolů.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme