Volební program TOP 09 Karlovy Vary

Nakládání s majetkem města = nakládání s majetkem občanů

V oblasti nakládání s majetkem města navážeme na již nastolený trend s tím, že budeme chtít prosadit některé skutečnosti, jež se nepodařilo zrealizovat v tomto volebním období.

Majetek města zde není pro jedno či dvě volební období, ale i pro naše nástupce v budoucích letech. Jako hlavní úkoly v oblasti hospodařením s majetkem vidíme následující body:

Zbytný majetek lze prodat, ale pouze za předpokladu, že je prodej prováděn transparentním způsobem a výnosy z takového prodeje jsou účelově reinvestovány do majetku nového, nebo do oprav a údržby majetku stávajícího

Podobný přístup chceme prosazovat i v oblasti úspor energie při  zateplování městských objektů. Výnosy z úspor energií budeme chtít reinvestovat opět do oblasti úspor energií. Pro zvýšení efektivity tohoto opatření je podmínkou využití dostupných dotačních titulů, které jsou vypisovány v této oblasti.

Předpokladem pro efektivní využití dotačních titulů je stanovení strategie oprav a rekonstrukcí městského majetku minimálně na dobu pěti let dopředu. Na základě této strategie je nutné provést veškeré možné přípravné a projektové práce s dostatečným předstihem.

Vnímáme jako potřebné provést revizi neprodejného majetku. V průběhu let u některého majetku zcela pominuly důvody, aby byl dál zařazen mezi neprodejným majetkem, u některého majetku naopak tyto důvody vznikly. Pro strategické plánování rozvoje města považujeme aktuálnost seznamu neprodejného majetku za klíčové.

Chceme podporovat scelování městských pozemků pro účely udržení případně vytváření důležitých rozvojových oblastí města. Nákupu takových pozemků chceme dát prioritu před jinými investičními aktivitami na základě principu, že příležitost scelit pozemky může být pouze „dnes“ a investici do opravy fasády lze realizovat až „zítra“. Příkladem je rozvojová oblast v Tuhnicích mezi Meandrem a KV Arenou. V případě nutnosti připouštíme pro tyto účely i čerpání úvěru neboť takový úvěr je krytý nabytým strategickým majetkem. Další investiční aktivity u těchto strategických pozemků už mhou být realizovány pouze na základě výnosových příjmů městského rozpočtu. 

Považujeme za účelné revidovat pravidla pro prodej bytů, domů a k nim přilehlých pozemků. Dnes platná pravidla měla své opodstatnění v devadesátých letech. Důvody k uplatňování těchto pravidel již pominuly a dnes vedou k prodeji městského majetku pod cenou a k následným spekulativním prodejům. Pro uplatnění původních pravidel považujeme jako nutnou podmínku, aby zájemce o koupi byl v nájemním vztahu alespoň deset let.

Za zcela klíčové považujeme dotažení soudních sporů o městský majetek až do konečného verdiktu soudu.

Transparentní samospráva

V oblasti transparentní samosprávy jsme v tomto volebním období ušli značný kus cesty od praktik našich předchůdců symbolizovaných dnes již legendární „Karlovarskou losovačkou“, zašantročením významné části městského majetku a znetvořením části lázeňského území. Snažili jsme se veškeré naše kroky činit pod heslem „Transparentní samospráva je záruka veřejné kontroly“, kterou považujeme jako jediný účinný prostředek proti praktikám minulých vedení města. Výčet dílčích kroků, které se nám podařilo prosadit a zavést a které jsou dnes již brány jako samozřejmost je poměrně dlouhý. Přesto však vnímáme, že jde o nastavení trendu, nikoliv však o konečné řešení.

  • Byl nastaven transparentní systém zadávání veřejných zakázek s uveřejněním veškerých informací od malých až mnohamilionových zakázek, v kterém si může kdokoliv na webu města dohledat historii zakázky od jejího zadání, přes nabídnuté ceny všech účastníků řízení až po zveřejnění obchodní smlouvy a vyhodnocení zakázky. Zde bychom chtěli posunout veškerou evidenci k přívětivějšímu systému vyhledávání dokumentů a tím i snadnější kontrole celého procesu výběrového řízení. Systém zadávání veřejných zakázek bychom chtěli rozšířit i na obchodní společnosti vlastněné městem.
  • Chceme podpořit přednostní zadávání firmám, které již v minulosti provedly kvalitní práci pro město a upřednostnit společnosti, které zaměstnávají místní obyvatele. K tomu však potřebujeme účinnou podporu v zákoně o zadávání veřejných zakázek, jehož novela by měla vyjít na přelomu roku. Dnešní zákon to bohužel neumožňuje a na podobné zvýhodnění nahlíží jako na diskriminaci.
  • Byl spuštěn nákup některých komodit prostřednictvím elektronických aukcí. Seznam nakupovaných komodit tímto způsobem bychom chtěli rozšířit všude tam, kde to bude účelné. Zároveň bychom chtěli tento systém zavést i pro všechny obchodní i příspěvkové organizace města.
  • Byl zaveden rozklikávací rozpočet města, který umožňuje veřejnosti sledovat čerpání rozpočtu v průběhu roku. Celý systém bychom chtěli rozšířit i na jednotlivé příspěvkové a obchodní společnosti města.
  • Byly zpřístupněny informace o přidělení výše dotací všech žádajících subjektů a to včetně tzv. nepeněžní podpory spočívající v úlevách za nájmy, pronájmy a jiné druhy podpory. Tyto informace jsou rovněž veřejně dostupné na webových stránkách města. Chtěli bychom celý systém zdokonalit především o možnosti třídění a vyhledávání v jednotlivých zveřejněných údajích.
  • Videopřenosy ze zastupitelstev jsou dnes veřejně archivovány a kdykoliv zpětně dostupné. Pro ještě větší možnost sledování průběhů zastupitelstev bychom chtěli zavést i přenosy méně náročné na technické prostředky, jako je prostý zvukový záznam ze zastupitelstev.
  • Budeme prosazovat zpřístupňování všech informací, u kterých nám to umožní zákony, bez ohledu na to, zda tak doposud zaběhnutá praxe činila či ne. 

Energetika

Energetika je oblast, kterou doposud nezahrnulo žádné z předchozích vedení města do svých priorit jako samostatnou oblast navzdory tomu, že problematika energetiky ovlivňuje významně výdaje z městského rozpočtu na straně provozních nákladů i na straně investičních nákladů (v řádech desítek milionů korun ročně). Vlivem energetiky jsou dotčeny i rozpočty jednotlivých obyvatel města a to ať už se to týká plateb za energie nebo investic do svých nemovitostí. Nezanedbatelnou kapitolou je i vazba energetiky na tvorbu životního prostředí v našem městě. TOP 09 se rozhodla toto důležité téma uchopit a prosazovat v této oblasti ucelenou koncepční politiku města.

Jako hlavní body této problematiky vidíme následující oblasti:

Přidělení problematiky energetiky jako samostatné oblasti některému z technických náměstků, který ponese za celou oblast odpovědnost

Zřízení funkce městského energetika, případně komise nebo pracovní skupiny pro energetiku podléhající příslušnému náměstkovi. Komise případně pracovní skupina nebude obsazována politiky, ale výhradně odborníky v oblasti energetiky.

Aktualizace a následné schválení energetické koncepce města v prvém roce volebního období a vypracování navazujícího akčního plánu.

Po vyhlášení dotačních programů na úsporu energie v plánovacím období 2014 až 2020 vypracování konkrétního plánu investic do energeticky úsporných projektů města s podporou dotací na celé volební období s přesahem do prvého roku dalšího volebního období.

Vypracování plánu investic a následná realizace těchto investic do energetického hospodářství města formou EPC (financování projektů třetí stranou a splácení investice z energetických úspor).

Zavedení průběžného monitoringu spotřeb energií ve všech objektech města s následným vyhodnocováním vedoucím k úsporám energie.

Využití celé dividendy z Karlovarské teplárenské a.s. k investicím do energetického hospodářství města.

Navázání spolupráce s okolními městy, které odebírají teplo od SU a.s. při koordinaci jednotného postupu při jednání se SU a.s. o cenách tepla.

Navázání spolupráce s okolními městy a krajem při hromadném nákupu plynu a elektrické energie. Učinění příslušných kroků, aby se k těmto hromadným nákupům mohli v budoucnu připojit i obyvatelé K. Varů.

Rozšíření území IPRM o další území tak, aby bylo možné čerpat podporu na zateplování bytových domů od města v rámci IPRM v jiných částech města stejně, jako tomu bylo v tomto volebním období ve Staré Roli.

Zdravotnictví a sociální politika

Přesto, že je zdravotnictví celostátním a krajským tématem a pozice místní samosprávy je v ovlivňování koncepce zdravotnictví velmi omezená, vnímá TOP 09 v Karlových Varech toto téma jako důležitou prioritu. Z pozice místní samosprávy budeme přístupni diskuzi o koncepci krajského zdravotnictví, bude-li o ni krajské vedení stát. Zavazujeme se k věcnému řešení problémů týkající se Karlovarské krajské nemocnice, které budou spadat do kompetencí Zastupitelstva města Karlovy Vary.

Svou funkci vidíme především ve snaze působit na krajskou levicovou koalici prostřednictvím našich zástupců v Zastupitelstvu Karlovarského kraje, aby byla po mnoha letech přijata smysluplná koncepce krajského zdravotnictví.

Sociální politika

TOP 09 respektuje rovnost občanů v oblasti práva, svobodu ve všech rovinách duchovních a solidaritu s těmi, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Zastáváme však názor, že na počátku řešení takové situace musí být vůle jednotlivce zmobilizovat své vlastní síly. Přirozeným zdrojem pomoci při řešení nepříznivé životní situace je rodina a okruh blízkých. Na dalším místě je pomoc subjektů občanské společnosti a teprve posledním zdrojem záchrany je stát. TOP 09 s úctou k důstojnosti a jedinečnosti každého člověka, pomůže těm, kteří jeho pomoc prokazatelně potřebují.

Poskytovat občanům co nejširší a nejkvalitnější šíři dostupných sociálních služeb musí být považováno za žádoucí a důležitou součást politiky města. Cílem rozvoje sociálních služeb je poskytovat služby, po kterých je poptávka ze strany uživatelů, stávající služby zkvalitňovat a rozšiřovat tak, aby umožnily občanům v nepříznivé životní situaci vést co možná nejsamostatnější a plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí. Velký důraz je kladem na skupiny ohrožených osob, mezi které prioritně řadíme děti a mládež, seniory a osoby s postižením. Avšak nesmíme zapomenout na podporu rodin, neboť funkční rodina je základní jednotkou společnosti a formou vhodných služeb lze pomoci vytvářet stabilní prostředí, ve kterém bude naplněna základní funkce rodiny.

Chceme i nadále v plánování sociálních služeb udržet stávající trend, kdy na tvorbě sítě sociálních služeb na území města Karlovy Vary, se podílejí uživatelé, poskytovatelé a zadavatelé. Sociální služby by měly operativně reagovat na skutečnou poptávku uživatelů, vyhledávat vhodné, kvalitní poskytovatele poptávaných služeb tak, aby byly dostupné široké veřejnosti a nebyl nikdo diskriminován. Zadavatelem služeb se rozumí zejména obec a jejich pověření zastupitelé.

Důležitým faktorem je také financování sociálních služeb. Je třeba upřednostňovat vícezdrojový způsob financování, zejména využívat možnost financování z fondů Evropské unie.

Za hlavní cíl v této oblasti považujeme dokončení již započatého procesu vybudování domu pro seniory, kterým zajistíme pobytovou službu pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany v dostatečné kapacitě odpovídající krajskému městu. Investici do vybudování "domova důstojného a pokojného stáří" chceme nadřadit všem ostatním investicím.

Doprava a veřejný prostor

„Každé auto, které dnes nevyjede, zlepšuje životní prostředí všem“

Doprava v klidu

Omezíme individuální automobilovou dopravu ve vnitřním lázeňském území města.  Podpoříme vyhlášení architektonické soutěže na revitalizaci Divadelní náměstí. Tento jedinečný prostor umístěný v těsné blízkosti Vřídla naprosto nevyužívá svého potenciálu, kdy z části slouží jako nepříliš navštěvovaný park a zčásti jako velkokapacitní parkoviště pro osobní automobily.

Podpoříme turistický ruch vyhledáním vhodné lokace pro umístění nástupního a výstupního terminálu pro zájezdové autobusy v centru města. Toto zařízení naprosto obvyklé ve všech hojně turisty navštěvovaných místech, v našem městě zcela chybí.

Podpoříme vznik parkovišť na okraji města v systému P + R (Park and Ride, zaparkuj a jeď veřejnou dopravou). Ve vhodných lokalitách umožníme parkování lidem, kteří přijíždějí do Karlových Varů autem a hledají v centru města místo na zaparkování. Nabídneme jim možnost zaparkování za příznivých podmínek a další dopravu do centra v autobusech MHD. Další možností může být zřízení půjčoven bicyklů a elektrokol. Tyto aktivity jsou však podmíněny případnými dotačními fondy z Evropské unie.

MHD

Nepřipustíme další omezování objemu dopravní obslužnosti města linkami MHD. Úspory nákladů budeme hledat výhradně formou rezerv ve vnitřním fungování jejího provozovatele tak, aby to negativně nepocítila cestující veřejnost. Zprůhledníme a zefektivníme hospodaření Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s.

Prosadíme optimalizaci systému MHD v Karlových Varech. Zjednodušíme a zefektivníme linkové vedení, posílíme frekvenci spojů dopravně exponovaných oblastí, odstraníme souběžné jízdy autobusů různých linek. Zajistíme vzájemnou návaznost spojů páteřových linek v hlavní přestupní zastávce Tržnice a na rozcestí U Koníčka. Eliminujeme počet linek, které končí u Tržnice a zatěžují tak centrum města parkujícími autobusy.

Zavedeme moderní odbavovací systém, který umožní v maximální možné míře pořizovat jak jednotlivé, tak časové jízdní doklady elektronickou cestou (nákup a platby přes internet) s možností využití systému i v jiných městských zařízeních.

Provedeme revizi tarifu, maximálně zjednodušíme administrativu při vyřizování předplatných jízdních dokladů. Jednotlivé jízdenky budou výhradně přestupní. Pobídneme mladé lidi k setrvání ve městě a využívání MHD mimo jiné možností pořízení výhodných předplatných jízdenek.

Uzly veřejné dopravy

Uzly veřejné dopravy představují jakési pomyslné brány do města: člověk, který přijíždí veřejnou dopravou, přijde jako první do kontaktu s prostředím letiště, vlakového nebo autobusového nádraží. U města lázeňského, kde se odehrává mnoho kulturních a společenských akcí, a které zaujímá přední místa v žebříčku návštěvnosti v rámci ČR, je pak vlídné prostředí těchto zařízení o to důležitější. Pro občany města, pravidelně dojíždějící za prací či vzděláním do okolí i v rámci města samotného se pak jedná o místa, kde se denně pohybují. Bohužel jsme nuceni konstatovat, že kromě nedávno modernizovaného letiště je stav uzlů veřejné dopravy v Karlových Varech tristní.

Vlaková stanice Karlovy Vary: Budova tzv. Horního nádraží se nenachází v majetku města, přesto budeme vyvíjet maximální možný tlak na příslušné subjekty a instituce (ČD, SŽDC, Ministerstvo dopravy), aby se proces její revitalizace přestal neustále odkládat a tato byla provedena v co nejkratším možném termínu. Poté zajistíme efektivní napojení revitalizovaného nádraží na síť MHD.

Autobusové a vlakové nádraží Karlovy Vary, Dolní nádraží (terminál): Město je spoluvlastníkem budov a pozemků tvořících tento prostor, proto jeho vliv na výslednou podobu není dominantní. V rámci tohoto spoluvlastnického podílu a intenzivním jednáním s ostatními spoluvlastníky však chceme dosáhnout toho, aby se toto nádraží proměnilo v důstojnou moderní stanici integrující v sobě různé druhy doprav. Našimi prioritami bude:

a) sjednotit název zastávky; v rámci vlakové dopravy a městské dopravy má tato zastávka název „Karlovy Vary, Dolní nádraží“, v rámci regionálních a dálkových autobusových linek pak „Karlovy Vary, terminál“. Tato skutečnost je z informačního hlediska (orientace v jízdních řádech) nešťastná a zavádějící. Prosadíme zavedení jednotného názvu této zastávky, který by byl jednoduchý a především mezinárodně srozumitelný (například Karlovy Vary, centrum nebo Karlovy Vary, centrální stanice).

b) celý prostor vybavit informačními nosiči odpovídajícími standardům dopravy 21. století (panely s odjezdy jednotlivých spojů, navigace k zastávkám MHD, Hornímu nádraží a dalším relevantním cílům, hodiny, automat na jízdenky akceptující bankovky a Eura).

c) zajistit provozovatele občerstvení v budově (již několik let zde není).

d) vybavit prostor nádraží stojany na kola (v současnosti zde není ani jeden) v rámci podpory ekologického způsoby cestování (kombinace cyklo-dopravy a veřejné dopravy).

e) v rámci řešení křižovatky u Becherovky napojit prostor nádraží tak, aby byl průjezdný v obou směrech.

f) zřízení infocentra o dopravním spojení v prostoru nástupišť.

g) spojení s hlavní přestupní stanicí MHD pomocí eskalátoru či pohyblivého pásu.

Hlavní centrální přestupní stanice MHD Tržnice. Stávající podoba nástupiště je z roku 1971 a od té doby se na ní prakticky nic nezměnilo. Podpoříme vyhlášení architektonické soutěže na revitalizaci tohoto prostoru za účelem vybudování moderního uzlu MHD odpovídajícího standardům 21. století. Výslednou podobou by mělo být zklidnění celého prostoru pomocí vyloučení individuální automobilové dopravy, parkujících vozidel MHD (optimalizace linek tak, aby jich u Tržnice končilo minimum), přesunutí zastávek pro dálkové a regionální linky na Dolní nádraží, zřízení pěší zóny. 

Cyklodoprava

Připravíme vhodné podmínky pro podnikatele, kteří by si chtěli u výše zmíněných uzlů veřejné dopravy zřídit půjčovny bicyklů.

Vyznačíme síť cyklopruhů, příp. jiného vodorovného značení na silnicích, umožňující bezpečnější pohyb cyklistů po městě.

Výrazně rozšíříme síť bezpečnostních stojanů na bicykly.

Těmito a dalšími opatřeními budeme přesvědčovat a motivovat karlovaráky k většímu používání bicyklů k nákupům, cestám do škol, úřadů, kulturních a sportovních zařízení. "Každé auto, které dnes nevyjede, zlepšuje životní prostředí všem."

Plán udržitelné městské mobility - jaké bude naše město za dvacet let

Téma dopravy a veřejného prostoru uchopíme koncepčně a navrhneme zpracování plánu udržitelné městské mobility s přesahem dvaceti třiceti let

Nabídneme lidem jiné formy přepravy než autem - prostředky  hromadné dopravy, jízdní kola a chůzi. Resp. uděláme taková opatření, že to pro ně bude natolik výhodné, že přestanou auto používat sami od sebe. Autobusová doprava musí být laciná a s malými intervaly.  Kdo přijede autem z větší dálky, zaparkuje na parkovištích na okraji města, odkud ho v dostatečných intervalech odvezou autobusy MHD do centra nebo si zapůjčí bicykl, případně elektrokolo a po klidných ulicích tam dojede bezpečně stejně rychle, jako by tam dojel autem. Změní se tím i atmosféra veřejného prostoru. Bude příjemná, klidná, bez exhalací a hluku aut, s množstvím parků, zeleně a čistým ovzduším. V takovém městě bude příjemné žít.

Školství

Do kompetencí města spadá především předškolní výchova a základní školství. S tím souvisí zajištění dostatečné kapacity předškolních zařízení ve vazbě na demografický vývoj. Vnímáme, že kvalita vzdělání ovlivňuje kvalitu života obyvatel. Aby školy všech stupňů mohly dostatečně kvalitně plnit svou funkci, potřebují dostatečné finanční pokrytí. Zabezpečení finančních prostředků pro školy i v situaci neustále rostoucích nákladů považujeme za jednu ze svých priorit.

Jedno z řešení vidíme v dalším snižovaní energetické náročnosti školských zařízení a reinvestováním ušetřených provozních nákladů zpět do školství.

Podpoříme smysluplný vznik státní vysoké školy či její pobočky se zaměřením pro potřeby regionu. Město by mělo být partnerem tohoto procesu, nikoliv však jeho garantem.

Sport

V oblasti sportu preferujeme dvě kritéria. Hlavním kritériem je podpora mládežnického sportu, druhým neopomenutelným kritériem je podpora sportovních aktivit dle jejich významu. Stejně jako v uplynulém volebním období chceme prosazovat rozdělování finančních prostředků do sportu dle předem daných kritérií a vše jmenovitě zveřejňovat.  Vnímáme, že sportem číslo jedna je v K. Varech hokej, zároveň však vnímáme, že není sportem jediným. Proto ho chceme nadále významně podporovat, nikoliv však na úkor sportů ostatních. Chceme nadále prosazovat přerozdělování finančních výtěžků z loterijních společností ve prospěch sportu, ale i kultury a sociálních služeb v K. Varech. Budeme prosazovat vybudování diskgolfového hřiště na Sokolském vrchu. Jedná se o volnočasovou aktivitu pro širokou veřejnost, ale i závodní sport. Tento sport od jara popularizujeme pravidelně v areálu Meandru. Podporujeme a dále budeme podporovat dokončení multifunkčního areálu KV Arény s důrazem na jeho co nejširší využití s možností spolupráce s Českým olympijským výborem.

Kultura

Vnímáme, že K. Vary jsou městem kulturním a proto chceme kulturu podporovat v celé šíři její rozmanitosti, současně však vycházíme z myšlenky, že město má vytvářet podmínky pro kulturu, ne kulturu samotnou.

Myslíme si, že kulturních akci ve městě není zase tak málo, ale je nutné zvýšit informovanost a povědomí o pořádaných akcích. Občan nemá hledat informaci, ale informace má hledat občana. Cestu vidíme v moderních technologiích a sociálních sítích.

Stejně jako v uplynulém volebním období budeme podporovat činnost KSO, který vnímáme jako kulturní dědictví našeho města. Budeme však požadovat, aby se jeho soběstačnost nadále zvyšovala. Zároveň nesmí být podpora KSO na úkor ostatních kulturních aktivit. Rovněž podpoříme další rozvoj letního kina, přičemž jeho pojmenování považujeme spíše za pracovní název. Celý areál vnímáme především jako prostor pro kulturu a funkci kina jako druhořadou. Podobně jako v ostatních oblastech chceme rozdělovat prostředky na kulturu na základě předem daných pravidel a rozdělené prostředky zveřejňovat. Chceme více podporovat nízkorozpočtové akce místních punkových, rockových i folkových kapel.

Zkrátka se budeme snažit, aby Karlovy Vary byly místem, kde se kultuře daří.

Koncepce stavebního rozvoje Karlových Varů pro volební období 2014 – 2018

Prioritou číslo jedna je dokončení nového územního plánu města. Za samozřejmost považujeme pokračování ve směřování Karlových Varů k zápisu do seznamu UNESCO. Za prioritu považujeme dokončení staveb vázaných na dotační prostředky (např. míčová hala, venkovní bazén, cyklomosty přes Ohři) a především výstavbu domu pro seniory. Za vhodně stanovených podmínek podpoříme výstavbu soukromých investorů.

Priority

1)  Územní plán města

Prosadit a podílet se a na takovém řešení ÚP, které by realisticky vystihovalo potřeby a rozvoj města pro období příštích cca 20-30 let. Více jak velkorysého plošného rozšiřování je potřeba účelně řešit a využít stávající území intravilánu města a soustředit se na úpravu jeho funkčního a harmonického uspořádání, především pak s důrazem na vnitřní dopravní systém a technickou infrastrukturu. Nový ÚP musí  být v souladu se strategický výhledem, který řeší komplexně rozvoj města z pohledu příštích desetiletí.

2)  Soutěž o návrh širšího centra města

Dokončit co nejrychleji zadání ve kterém bude definován reálný a funkční program dostavby řešení centrální části města, který především bude obsahovat dopravní systém a bude regulovat objem zástavby na pravobřežním území řeky Ohře. Tento materiál ověřit projekovou dokumentací s důrazem na prioritní body zadání a zapracovat do nového ÚP.

3) Chránit rozšířenou památkovou zónu jako cennou historickou součást vývoje města,

pro její ochranu využívat  metodický materiál obsažený ve studii regulativů zástavby v památkové zóně. Současně hledat účinné řešení, které by regulovalo umísťování nevkusných informačních materiálů a cizorodých prvků na historických budovách lázeňského centra, které toto území devalvují. Naproti tomu je dobré podpořit oživení veřejných prostorů města například formou předzahrádek avšak s regulací venkovního vybavení.

4) Vyvolat otevřenou diskusi o potřebě funkce hlavního architekta Karlových Varů,

nikoli pro potřebu vytvoření funkce samotné, ale jako odpovědného nestranného koordinátora zásadních a důležitých zásahů v podobě investičních záměrů či stavebních realizací do organismu města, a který by byl současně ochráncem dodržování a plnění dlouhodobé programové vize stavebního rozvoje města.

5) Dovést k realizaci nový městský domov pro důchodce

ve vybrané lokalitě ve Staré Roli jako součást programu pro zlepšení života a životních podmínek karlovarských seniorů.

6) Prosadit realizaci programu parkování a odstavného stání ve městě,

především pak v památkové zóně, zvláště pak v její lázeňské části.

7) Podpořit výstavbu levných startovacích bytů pro mladé rodiny a sociálně slabé.

8) U objektů ve vlastnictví města, které jím nejsou ekonomicky využívané zhodnotit stavební stav,

náklady na jejich údržbu a provoz. Hledat způsob jejich revitalizaci nebo hledat jiná řešení, ( např. Kino Stará Role, starý zimní stadion v části Rybáře).

9) Udržet existenci poradních komisí,

na kterých se průběžně odbornou veřejností projednávají a hodnotí projektové práce v souvislosti s předprojektovou a projektovou přípravou ve městě jako otevřený a demokratický přístup k informacím, prezentovaný následně zápisem jako podpůrný materiál pro rozhodování rady města. Účast a přístup zajistit pro zástupce z řad odborníků všech aktivních stran a hnutí města. Vyvolat diskusi ohledně sloučení komise pro architekturu a památkovou péči, ( KAPP ), s výborem pro strategii a rozvoj územního plánování, ( SRUP ). Především z hlediska prevence možného rozdvojení výroku z jednání a zjednodušení  požadavků k investorovům, kdy je vyžadována jeho dvojí účast v obou poradních orgánech.

10) Za vhodně stanovených podmínek podpoříme výstavbu soukromých investorů.

Podpoříme výstavbu soukromých investorů, která může přinést rozvoj služeb pro občany města nebo nová pracovní místa. Tato výstavba však nesmí být v rozporu s ochranou architektury ve vnitřním území města a platným i budoucím územním plánem. 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme