Volební program

TOP 09 a Starostové pro Jihomoravský kraj

Trvale udržitelný kraj. Pojem trvalé udržitelnosti se postupně měnil z neznámého pojmu, přes oblíbené heslo politiků až do dnešní pozapomenuté podoby. Hlavní problém se ukázal v tom, že řada lidí, která tento výraz používala, ho nedokázala naplnit konkrétními cíli a kroky. TOP 09 s podporou Starostů Vám nabízí nový pohled na tento pojem.

 

1.     ROZPOČTOVÁ POLITIKA

„Odpovědná rozpočtová politika sledující nejen momentální potřeby, ale také budoucí možnosti krajského rozpočtu„

 

Být odpovědným hospodářem není pro TOP 09 a Starosty jen prázdná fráze. Věříme, že je možné hledat další rezervy ve vlastním rozpočtu kraje. Pokud vyzýváme k šetření, pak musíme začít šetřit ve svých vlastních výdajích. Finanční prostředky budeme investovat odpovědně. Zejména tam, kde je zajištěno spolufinancování ze strukturálních fondů nebo jiných dotačních titulů. Za nejúčinnější ekonomickou politiku považujeme podporu ekonomické soběstačnosti. Efektivitu investic a výdajů chceme posuzovat dle skutečně dosahovaných výsledků a dopadů. 

 

Naším hlavním cílem je nezvyšovat zadlužování kraje, efektivně vynakládat dostupné finanční zdroje a zejména pak:

-          podporujeme spravedlivý model rozpočtového určení daní (RUD) a v návaznosti na něj provedeme změnu v přidělování dotací Jihomoravským krajem,

-          vytvoříme fond na podporu projektů ve strategických oblastech. Regionu chybí „project development fund“, tedy peníze na „vyinkubování“ zajímavých a skutečně přínosných projektů, které by bylo možné označit za strategické nebo aspoň promyšlené,

-          upřednostníme investice, které podpoří zaměstnanost, a to zvláště v postižených regionech (Hodonínsko, Znojemsko),

-          budeme preferovat budování kvalitní veřejné správy a investice do lidských zdrojů v této oblasti, jehož součástí bude i personální audit Krajského úřadu a jím zřizovaných organizací.

 

 2.     ZDRAVOTNÍ PÉČE

 „Kvalita a dostupnost zdravotní péče za přiměřenou cenu„

 

V spolupráci s městy a Ministerstvem zdravotnictví prosadíme reformu zdravotní péče v kraji. Hlavním cílem bude poskytování nejkvalitnější možné péče na tomu odpovídajících pracovištích. Změnou systému chceme dosáhnout úspor neefektivních nákladů, které však hodláme investovat zpět do zlepšení kvality zdravotnictví.

 

Hlavním cílem je proto zvýšit efektivitu a kvalitu poskytované zdravotní péče, zejména těmito opatřeními:

-          budeme definovat a následně zajistíme časovou a místní dostupnost zdravotní péče,

-          zlepšíme a rozšíříme spolupráci krajských nemocnic s vysoce specializovanými centry, Zejména pro kardiovaskulární choroby, náhlé mozkové příhody a polytraumata.

-          vybudujeme kmenovou síť nemocnic v kraji,

-          dohodou s ostatními zřizovateli v regionu o rozdělení kompetencí zefektivníme fungování krajských nemocnic,

-          zredukujeme počet akutních lůžek v krajských zařízeních, ale současně zabezpečíme odborný dohled nad společným lůžkovým fondem,

-          zajistíme dostatečnou koncentraci odborníků v jednotlivých odbornostech a zabezpečíme kvalitu prováděné péče dostatečnou frekvencí výkonů,

-          prosadíme zkrácení doby hospitalizace,

-          v lékové politice podpoříme propojení elektronického předepisování léků, JMK je součástí centrálního úložiště dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv – došlo by k validaci rodných čísel, k validaci lékařů a k validaci pojišťoven.

-          dobudujeme integrovaný záchranný systém.

 

 3.     SOCIÁLNÍ POLITIKA

„Chceme sociální politiku, která pomáhá předcházet sociálním problémům, která pomáhá těm, kteří to potřebují, ale nevhání lidi do pasti závislosti na sociálních službách a dávkách.“

 

V každé společnosti je potřebná jistá míra solidarity. Budeme preferovat sociální programy, které budou znamenat nové začátky, cestu k samostatnosti a soběstačnosti, případně adekvátní pomoc. I rozdělování pomoci a finančních prostředků v rámci sociální politiky musí být podřízeno efektivitě s měřitelným výsledkem. Nechceme klienty sociálních systémů izolovat v mamutích zařízeních a z jejich integrace se vykoupit přímou finanční pomocí. Chceme podpořit začleňování a soužití všech v přirozeném, domácím prostředí v co největší možné míře.

I do systému sociální péče chceme zavést kritéria efektivity, kvality a hodnocení. Hlavními cíli v této oblasti jsou:

Sociální péče

-          budeme podporovat účinnou prevenci vzniku sociálních problémů,

-          propojíme systém hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb s hodnocením jejich efektivity a financováním;

-          podpoříme rodiny, aby měly co nejlepší podmínky se o své znevýhodněné členy starat. Nadále podpoříme sociální služby působící v komunitách - terénní služby, ambulantní a malé pobytové služby, Občan, který potřebuje podporu nebo pomoc by měl zůstat co nejdéle doma v prostředí, které zná, a které zná jeho; služby dorazí za ním podle potřeby. Pobytové sociální služby (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením) jsou provozně nejnákladnější, nejobtížněji se v nich hlídá kvalita, mají tendenci zneschopňovat a zvyšovat závislost klientů na sociálních službách a tím i na sociálních dávkách. Je potřeba k nim sahat pouze tam, kde není jiná možnost. Nejlépe vůbec.

-          budeme pokračovat v síťování sociálních služeb s velkým důrazem na transparentnost a nezaujatost výběru jednotlivých služeb do sítě služeb podporovaných JMK. Vybudujeme otevřenou a funkční síť, která bude schopna reagovat na změny v požadavcích na sociální služby s důrazem na rovnoměrné pokrytí v kraji a na jejich dostupnost. Do přípravy zapojíme celou tripartitu (uživatelé, poskytovatelé, správa).

-          zavedeme dotační titul podporující nové nápady v sociálních službách (nejen podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který přesně definuje sociální služby, ale nedává prostor novým inovativním řešením) vedoucí ke zkvalitnění, ale zároveň zlevnění sociální péče - kombinace formálních a neformálních sociálních služeb,
Zákon o sociálních službách přesně vymezuje, co je sociální služba a co už ne, čímž nedává prostor k novým řešením a experimentům. Kraj doposud podporoval jen služby podle zákona o sociálních službách. Hodláme podpořit i alternativní způsoby péče.

-          budeme pečlivě připravovat soutěžení sociálních služeb, jímž nastavíme transparentní proces, který nebude zvýhodňovat žádného z poskytovatelů, Vzhledem k chystanému vstupu komerčních subjektů do sociálních služeb bude potřeba lepší připravenosti a opatrnosti.

-          podpoříme rozvoj komunitního plánování sociálních služeb a současně realizaci takto navržených projektů, jehož součástí bude i systém víceletého financování.

-          zajistíme prostupnost služeb a jejich vzájemnou návaznost tak, aby se specializované služby doplňovaly a spolupracovaly podle konkrétních individuálních požadavků uživatelů, namísto vzniku nových, ještě specializovanějších služeb,

-          podpoříme úzkou spolupráci mezi zdravotnictvím, sociálními službami a vzděláváním.

 

Zaměstnanost

-          v rámci reformy středního a učňovského školství budeme podporovat uplatnitelnost lidí se zdravotním postižením, a to za úzké spolupráce sociálních služeb, úřadů práce, vzdělávacích instituci a zaměstnavatelů,

-          zviditelníme příklady zaměstnavatelů lidí se zdravotním znevýhodněním formou Ceny hejtmana JMK a podporou šíření příkladů dobré praxe.

 

 4.     DOPRAVA

„Život je založen na pohybu, život kraje na dopravě.“

 

Funkční dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro dobře fungující kraj. Nejedná se jen o samotné komunikace, ale také o kvalitní veřejnou dopravu, snižování bezpečnostních rizik a ekologické zátěže z dopravy. Také je potřeba položit důraz na efektivitu investic a údržby v dopravě.

-          budeme aktualizovat systém veřejné dopravy tak, aby odpovídal skutečným potřebám obcí a jejich občanů; Plánování dopravy bude zaměřeno na zvyšování rychlosti a provázanosti spojení a tím zkrácení doby cestování. zvýšení rychlosti a provázanosti spojů představuje účinný nástroj pro snižování nezaměstnanosti a zvyšování pracovní flexibility obyvatel, To platí zvláště pro lepší vlakové napojení Znojma a Veselí nad Moravou.

-          auto nevnímáme jako nepřítele, ale jako součást dopravního systému; Spolu s obcemi vytipujeme vhodné spádové dopravní uzly. Budeme se spolupodílet na vybudování moderních přestupních terminálů na veřejnou dopravu, „Zastávky“ umožňující krátký bezpečný výstup spolujezdce z automobilu (K+R), záchytná parkoviště pro auta (P+R) a zastřešené veřejné úschovny kol (B+R).

-          podporou veřejné dopravy, podpoříme zdravější budoucnost, zlepšováním atraktivity spojení (rychlost, kvalitní vozidla, provázanost, podpora veřejné dopravy) přivedeme do veřejné dopravy více spokojených cestujících, Tím pomůžeme uvolnit silnice těm, kteří se bez individuální dopravy neobejdou, a tak alespoň částečně zkrátíme zácpy aut a omezíme výfukové plyny.

-          stanovíme jasná pravidla pro opravy a výstavbu krajských silnic, Chaotičnost a nekoncepčnost při novostavbách či rekonstrukcích silnic 2. a 3. tříd vede ke zbytečnému plýtvání veřejnými penězi. Pořádek zavedeme pomocí otevřené přípravy staveb a komunikaci o jejich trasování a projektovém řešení, transparentních výběrových řízení a následné odborné kontroly při předání.

-          zabezpečíme pravidelnou údržbu a pomocí nových technologií snížíme ceny oprav krajských silnic, Mnoho velkých problémů vzniká zanedbáním pravidelné údržby. Zvýšíme důraz na kvalitu údržby stávajících silnic a budeme hledat možnosti k využívání nových technologií, které zvýší efektivitu oprav a prodlouží životnost komunikací (např. gumoasfalt, slitek, atp.).

-          budeme provádět bezpečnostní audity na silnicích, v místech, kde došlo k závažným dopravním nehodám. Údržba musí být prováděna takovými opatřeními, která při rozumných ekonomických nákladech zvýší bezpečnost provozu, a tak sníží množství dopravních nehod.

-          V rizikových úsecích vedoucích do spádových dopravních uzlů budeme ve spolupráci s příslušnými obcemi a Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) budovat cyklostezky, které bezpečně oddělí provoz jízdních kol od ostatního silničního provozu. podpoříme cyklistiku jako bezpečnou každodenní ekologickou formu dopravy, Budeme usilovat o plnohodnotnou přestupnost cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému JMK (možnosti pohodlného uložení či vypůjčení kol v návaznosti na ostatní druhy napojení na IDS); Budeme taktéž podporovat uplatňování elektrokol.

-          V současné době Ministerstvo dopravy plánuje síť tzv. „rychlých spojení“ – systém vysokorychlostních tratí. Jejich hlavní osa povede z Ústí nad Labem do Prahy a dále bude přes Jihlavu, Brno a Přerov pokračovat na Ostravu. Po švýcarském vzoru mohou „rychlá spojení“ efektivně využívat i osobní vlaky, čímž se značně zkrátí jízdní doby i v samotném kraji. kraj bude iniciovat takové kroky, které by při trasování „rychlého spojení“ co možná nejvíce respektovaly i jeho dopravní potřeby,

-          Klidnější centra obcí znamenají bezpečnější a zdravější život. Je třeba omezit zejména hustou dopravu v centrech obcí, která svým hlukem a výfukovými plyny ohrožuje zdraví obyvatel. Ke zklidnění může částečně přispět i zlepšováním kvality veřejné dopravy, ale také účinné prosazování „politiky obchvatů“, – odvedením veškeré průjezdní (tranzitní) dopravy mimo centra pomocí budování obchvatů či propojek.

-          Kraj bude iniciovat i dílčí technická opatření vedoucí ke snížení hluku v hustě osídlených oblastech. díky v zahraničí vyzkoušeným novým technologiím chceme i v našem kraji, v nejzatíženějších lokalitách, aplikovat tzv. „tiché povrchy“, instalovat bezpečnostní prvky, ostrůvky u přechodů pro chodce, kruhové objezdy, atp.

-          budeme snižovat ekologické dopady krajské dopravy, podpoříme zavádění autobusů na zemní plyn (CNG),

-          budeme podporovat efektivní veřejnou dopravu dětí a mládeže do školních zařízení, včetně opatření na zvýšení bezpečnosti při pěších cestách do škol; věříme, že touto cestou je možné poměrně snadno snížit nadměrnou individuální dopravu a dopravní zatížení v obcích a městech, Podstatným koncepčním cílem je dosažení rovnováhy v rozložení dopravního koláče ve městech a v kraji. Různá evropská města tyto ukazatele sledují a snaží se zvýšit podíl MHD a cyklodopravy, aby co nejvíce omezily kongesci a neefektivní zabírání městského prostoru parkujícími auty.

-          na úrovni kraje podpoříme moderní nástroje pro efektivnější mobilitu. Plány mobility měst, průmyslových areálů a institucí, které zahrnují mj. např. car sharing, car pooling, vytváření podmínek u zaměstnavatele, aby lidé mohli využívat kolo (sprchy, parkování), budování komfortního parkování pro kola v místech přestupu.

 

5.     ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Životní prostředí není jen „třešničkou na dortu“, ale základním předpokladem lidské existence.“

 

Životní prostředí je oblastí, která významně ovlivňuje kvalitu života. Naším úkolem je co nejvíce snížit znečištění a současně stabilizovat krajinu tak, aby co nejlépe odolávala očekávaným změnám klimatu. Při tom všem pak volit takovou cestu rozvoje společnosti, která minimalizuje dopady na životní prostředí, abychom jej mohli předat dalším generacím bez nevratných neuvážených zásahů.

Kraj by měl směřovat k nízkouhlíkové ekonomice. Zpracujeme proto koncepci zaměřenou na tuto oblast. Jedná se však o koncepci, která svým dopadem zasáhne do řady dalších oblastí, jako jsou investice, doprava, vzdělávání atd.

Voda

Zachování kvalitních zdrojů pitné vody, čistých vodních toků a optimální vodní režim je jedním z nejdůležitějších úkolů současné péče o životní prostředí. K tomu je třeba následujících opatření:

-          podpoříme budování čistíren odpadních vod v malých obcích,

-          podpoříme projekty vedoucí ke zvýšení samočisticí schopnosti vodních toků, a to nejen hlavních vodních tepen, ale i malých toků,

-          budeme důsledně kontrolovat zdroje znečištění vod a vyvozovat přísné postihy při porušování limitů pro vypouštění odpadních vod,

-          prosadíme opatření na optimalizaci vodního režimu krajin – vodní nádrže, péče o půdu a posílení její schopnosti regulovat vodní režim,

-          budeme rozvíjet systém ekologické stability krajiny,

-          podpoříme protipovodňová opatření. Povodně v minulosti opakovaně způsobovaly v kraji obrovské problémy. Část příčin těchto jevů leží v horních částech toků mimo hranice kraje a mimo jeho pravomoc. V rámci protipovodňových opatření je žádoucí zejména prevence, tedy revitalizace krajiny a udržení vody v krajině v bezeškodném stavu. To se týká jednak budování poldrů v ohrožených územích při vodních tocích, ale také realizace drobných protipovodňových opatření místního významu

 

Ovzduší

Čisté ovzduší považujeme za jeden ze základních faktorů ovlivňujících zdravotní stav populace.

-          podpoříme opatření proti nárůstu emisí polétavého prachu (odklon dopravy z obytných oblastí, budování zelených zón oddělujících obytné oblasti od zemědělské krajiny a jiných zdrojů prachu),

-          důsledně využijeme zákonných možnosti při kontrolách zdrojů znečištění,

-          podpoříme snahy o kontrolu malých zdrojů znečištění (domácí topeniště) jako významného zdroje znečištění nebezpečnými látkami.

 

K oblasti obnovitelných zdrojů energií přistupujeme zdrženlivě a podporujeme jejich rozumné využívání pouze tam, kde nedochází k nežádoucím jevům – degradace půdy, pěstování plodin s vysokou náchylností k vodní erozi, narušování krajinného rázu.

V oblasti energetických úspor budeme důsledně prosazovat zavádění nejmodernějších technologií při všech stavebních projektech a stavebních úpravách budov, na jejichž realizaci se podílí Jihomoravský kraj. Budeme propagovat příklady dobré praxe tak, aby byly energetické úspory ve výrazně větší míře uváděny do praxe.

Naší snahou bude směřovat k důsledné separaci odpadů a také minimalizaci jejich vzniku. V současné době se ale obce i kraj potýkají s pozůstatky dřívějších ekologických zátěží, které musí likvidovat. Zároveň musí eliminovat možný vznik nových zátěží, a proto je potřeba dbát na rozvoj ekologicky nezatěžujících provozů, na řádné třídění a zpětné využívání odpadů, a to nejprve pro materiálové a teprve u zbytku odpadů pro energetické využití s minimalizací skládkování.

 

6.     REGIONÁLNÍ ROZVOJ, VENKOV A CESTOVNÍ RUCH

„Koncepční a vyvážený rozvoj kraje dle jeho skutečných potřeb, nikoli na základě nahodilých investic.“

 

Cílem regionálního rozvoje v nejobecnější rovině je zlepšování životních podmínek obyvatel Jihomoravského kraje. V podmínkách kraje to znamená jednak posilování konkurenceschopnosti díky širší brněnské aglomeraci jako jednoho z nejdůležitějších inovačních center ČR a zároveň snahu o přiblížení standardu života okrajových území kraje na úroveň centra kraje pomocí budování infrastruktury dopravní, zdravotní i sociální.

Toho lze dosáhnout efektivním využíváním finančních prostředků z úrovně evropské, státní i regionální, vhodnou podporou podnikatelského prostředí, posilováním sociální soudržnosti, udržením nebo zlepšením kvality životního prostředí, podporou kvalitního vzdělávání i mobility pracovní síly, tedy vyváženým rozvojem celého území kraje.

 

Konkurenceschopnost a podpora podnikání

-          budeme i nadále podporovat vzájemnou spolupráci vysokých škol ve všech oblastech, Jihomoravský kraj je významným centrem vysokoškolského vzdělávání. Tato příležitost přivádí studenty nejenom z území kraje, ale z celé republiky a také ze zahraničí. Je důležité i nadále využívat existující centra k prohloubení spolupráce mezi vysokými školami.

-          do roku 2020 dosáhneme toho, aby každé desáté pracovní místo v JMK bylo v high-tech oborech, které jsou méně citlivé vůči globální konkurenci, Náš kraj má šanci se v blízké budoucnosti stát i centrem vědy v ČR. Každé místo v high-tech oborech vytváří 4-5 dalších pracovních míst. Proto je nutné dále budovat infrastrukturu technickou, zejména v odvětvích s vysokým inovačním potenciálem a s ohledem na v budoucnu očekávané potřeby (informační technologie, life-sciences, elektrotechnika a energetika, strojírenství, enviromentální technologie). Zároveň je ale nezbytné zatraktivnit centrum kraje pro potenciální vědecké kapacity, které budou přinášet know-how. To znamená vybudovat dostatečné vzdělávací, kulturní i sportovní zázemí a zároveň napojení Brna na globální centra.

-          podpoříme i zkvalitnění veřejné správy tak, aby byla schopna obsluhovat vznikající mezinárodní prostředí,

-          rozšíříme existující infrastruktury, které podporují začínající firmy (JIC, podnikatelské inkubátory), mimořádný důraz budeme klást na lidské kapacity, Inovace v moderním pojetí neznamená pouze špičkovou vědu a výzkum, ale v nezanedbatelné míře i schopnost propojit dobré technické, technologické nebo marketingové nápady s reálným podnikáním. V ČR je také poměrně nízká ambice absolventů škol vytvářet vlastní podniky. Kraj dlouhodobě podporoval začínající podnikatele a transfer technologií a měl by tak činit i v budoucnu.

Podnikání je třeba podpořit zejména tam, kde se dostatečně nerozvíjí přirozeně (územně, sektorově, strukturálně). V kraji jsou tři významně strukturálně postižené regiony. Jsou to oblasti s převažující závislostí na zemědělství a cestovním ruchu. Regionální produkce zemědělských výrobků, včetně krajových specialit a tradičních místních potravin (vinařství, zelinářství, ovocnářství, včelařství) případně navazující cestovní ruch a další ekonomické aktivity (rozvoj dodavatelských sítí na farmářské trhy apod.) potřebují kvalitní služby a marketing. Zemědělství a lesnictví jsou však samostatné hospodářské obory a kraj má na ně minimální vliv. Kraj by však svými aktivitami měl přispívat k jejich činnosti mimoprodukční (krajinotvorné), ve vhodných případech i pro účely energetické (využití dřevní štěpky).  

Významnou a jedinečnou ekonomickou hodnotou je kulturní krajina JMK, kterou je nutné chránit, aby byla zachována jako významný zdroj konkurenční výhody v oblasti turismu. Chceme zvyšovat povědomí o důležitosti uchování krajinného rázu, chceme propagovat příklady vhodné péče o ni, příklady citlivé k místní tradici a současně otevírající nové ekonomické příležitosti (venkovská turistika ve vazbě na interpretaci místního kulturního a přírodního dědictví). Naopak chceme dostupnými prostředky bránit degradaci krajiny a krajinného rázu nevhodnými stavebními zásahy nebo změnami v územním plánování

Přeshraniční a meziregionální spolupráce. V nevelké vzdálenosti od JMK je mimořádně zajímavý rakouský region – Vídeň. Toto město považujeme za klíčové z hlediska zahraničních vazeb a možného posilování spolupráce.

 

 7.     VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA VÝZKUM

 „Vzdělanost jako cesta k prosperitě“

 

Kvalita vzdělání významně předurčuje budoucí prosperitu a rozvoj regionu. Již od nejnižších stupňů hodláme podporovat vztah k technickým a přírodním vědám a rozvoj speciálních programů pro talentované. Současně hodláme snížit byrokratickou zátěž pedagogů. Všechny složky vzdělávacího systému v kraji musí být vzájemně provázány. Vzdělávání a potenciál univerzit na Jižní Moravě považujeme za klíčový prvek rozvoje regionu.

 

Základní školství

-          Roztříštěnost základního školství vede k nepříliš efektivnímu systému, který ve svém důsledku snižuje kvalitu vzdělávání. Současně jsme si vědomi, že škola je v mnoha malých obcích společenským a kulturním centrem. kraj podpoří provozování škol svazky obcí,

-          za klíčovou pro další úspěšnost žáků základních škol považujeme čtenářskou gramotnost a znalost matematiky, Proto se při rozvoji vzdělávání v regionu soustředíme na tyto oblasti.

-          budeme se zasazovat o nalezení vhodných podpůrných mechanismů, k řešení problematiky disciplíny žáků, jako je například větší spolupráce s rodiči, které by napomáhaly tuto situaci řešit.

-          V posledních letech se prosazuje rušení dotací ZUŠ, což považujeme za krátkozraké ekonomické opatření. Tuto oblast naopak vnímáme jako potřebnou. zachováme financování kvalitních ZUŠ,

-          zavedeme účelové dotace programů zaměřených na technické kompetence mládeže. Jedná se o programy, které popularizují přírodní a technické vědy.

 

Střední školství                   

-          S měnícím se počtem dětí se kraj bude muset vyrovnat s přebytečnými kapacitami svých středních škol. Je zřetelné, že i na úrovni středních škol se bude snižovat míra specializace. Kraj však musí postupovat směrem, který zajistí zvýšení kvality středních škol. stanovíme jasná kritéria pro hodnocení kvality škol a přísné hodnocení podle těchto kritérií bez ohledu na typ školy, Je potřeba se zaměřit na nekvalitní školy a jejich situaci urychleně řešit.

-          prosadíme optimalizaci sítě škol na základě přesných pravidel – oborové i územní logiky, (některé dosavadní optimalizační kroky měly spíše politický než odborný kontext);

-          jako zřizovatel středních škol a učebních oborů zajistíme dostatečnou informovanost rodičů o výsledcích, a tedy i kvalitě škol,

-          podpoříme jazykovou výuku, včetně zvýšení mobility studentů středních škol, tj. kraj bude iniciátorem a garantem výměnných pobytů a studijních stáží (do deseti let zvýšit tuto mobilitu na měřitelný cíl, upravit na základě expertní debaty);

-          posílíme roli speciálních programů pro talentované, Kraj má fungující program na podporu talentovaných studentů. Naším cílem je jeho rozvoj a jasné provázání s činností univerzit.

-          Učňovské školy nejvíce trpí odlivem žáků. Jejich zatraktivnění je možné jen ve spolupráci se zaměstnavateli. kraj ve spolupráci se zaměstnavateli vypracuje strategii rozvoje učňovského školství.

Vysoké školství

Vysoké školy mají v Jihomoravském kraji zvláštní postavení. Díky evropským programům se náš kraj stává centrem výzkumu a vývoje i v rámci české republiky. Osmdesát tisíc studentů a vybudování špičkových vědeckých center tvoří mimořádný potenciál pro rozvoj kraje. Přímá i nepřímá podpora těchto aktivit je proto v zájmu našeho regionu.

 

8.     KULTURA

 „Kultura je nedílnou součástí prosperity“

 

Podpora kultury a kulturního života patří mezi nejdelší a také nejpřínosnější TRADICE všech evropských zemí a regionů. Při podpoře všeho nového, moderního a živého ovšem nelze zapomínat na ODPOVĚDNOST, kterou jsme povinováni dílům a tvorbě dlouhé řady generací, které tu byly před námi. Základem každé vskutku konzervativní politiky je totiž trvání na tradičních věcech s plným vědomím toho, že se neustále mění – právě v tomto vědomí, a nejen v oblasti kultury, je zakořeněna každá skutečná PROSPERITA.

K tomu je ale zapotřebí jasně vymezit samotný pojem a zavést jasná a všeobecně platná pravidla do doposud poněkud netransparentní praxe.

 

Začneme oddělovat kulturu a zábavu.

Kulturní obec, a to jak na straně tvůrců, tak jejich obecenstva, je specifickým prostředím, které velmi nevrle reaguje na jakékoli snahy o regulaci, či řízení. Úkolem kraje tedy na místo doposud bohužel tak často proklamovaných snah o „vytyčování směru, oživování, vypracovávání nejrůznějších vizí“ a spousty dalších frází bude:

-          nastavení srozumitelného a pro všechny zájemce otevřeného grantového systému,

-          vytvoření a údržba regionálního kulturního informačního servisu nejlépe ve formě internetového portálu, který budou moci zcela zdarma využívat všichni pořadatelé a organizátoři kulturních a společenských akcí v regionu.

Dosavadní poměrně nepřehledný a netransparentní systém darů, dotací a podpor převedeme na jednotný a všeobecně platný grantový systém doplněný systémem krajských ocenění za významné kulturní počiny.

Navrhneme následující dva způsoby podpory tzv. živého umění:

-          podpory „ante quem“ – otevřený grantový systém dle každoročně určených témat a okruhů,

Přiznejme si hranice našich možností – rozpočet kraje nedovoluje a ani do budoucna nedovolí podporovat všechny a vše, co by si v ideálním případě podporu zasloužilo. Je tedy plně na odpovědností kraje dokázat jasně a srozumitelně vymezit okruhy a témata, která hodlá v jednotlivých obdobích podporovat tak, aby se příslušné subjekty mohly řádně připravit a přihlásit se do otevřeného grantového řízení.

Jako témata se nabízejí významná výročí, rodáci, regionální témata atp.

-          podpory „post quem“ – model prvorepublikových uměleckých cen.

V jednotlivých kulturních oborech (hudba, divadlo, literatura atd.) navrhujeme zavést systém krajských cen za nejlepší počiny v daných oblastech. Ceny by měly být spojeny s finanční dotací, která by laureátům zajistila úhradu části nákladů na další díla. 

 

Ochrana a péče o kulturní dědictví

 

Krajské památkové objekty a sbírky ve správě vlastních příspěvkových organizací

V současnosti Jihomoravský krajský úřad zřizuje celkem sedm kulturních příspěvkových organizací – Hvězdárnu ve Veselí nad Moravou, Galerii výtvarného umění v Hodoníně, Muzeum Vyškovska, Muzeum Brněnska, Muzeum ve Znojmě, Muzeum v Mikulově a Masarykovo muzeum v Hodoníně. Výše zmíněná regionální muzea spravují zpřístupněné expozice v celkem sedmnácti objektech. Z celého systému je na první pohled jasné, že se jedná o strukturu, kterou krajský úřad převzal 1.1.2003 od zrušených úřadů okresních. Skutečnost, že již devět let tak Jihomoravský krajský úřad bez jakékoli strukturální změny zřizuje sedmnáct expozic prostřednictvím pěti organizací se samostatným vedením, ekonomickými odděleními a příslušným servisem, by mohla být pro někoho překvapující, ale vlastně není.

Stejně zarážející je poměr mezi nemalými náklady na provoz jednotlivých zařízení a jejich relativně nízkou návštěvností, ovšem vzhledem k prakticky nulové společné propagaci (na internetových stránkách jednotlivých příspěvkových organizací ani nenajdete logo kraje, natož snahu o společnou a koordinovanou propagaci, výměnu programů a výstav, nemluvě o další hlubší spolupráci a výměně příkladů „dobré praxe“.

Krajské zpřístupněné památkové objekty a expozice se stanou „výkladní skříní“, kde bude krajský úřad prezentovat nejen svou představu o ochraně a údržbě movitých i nemovitých památek, ale zároveň zde bude poskytovat příklad péče dobrého hospodáře, za kterého jej v současnosti rozhodně nelze považovat. (Provoz sedmi příspěvkových organizací, které pečují o 18 expozic a jednu hvězdárnu stojí kraj ročně cca 90 až 100 milionů a navštíví je cca 240 tisíc lidí – údaje 2008. Pro srovnání NPÚ, který rozhodně není příkladem dobré praxe, zřizuje na území kraje 14 objektů a s náklady 55 milionů (v tom zahrnuta i památková péče) a návštěvnost dosahuje 828 tisíc zájemců.)

 

Památkové objekty a sbírky v majetku jiných subjektů

Krajský úřad prostřednictvím svého odboru památkové péče dle stávajícího památkového zákona metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji, koncepci podpory státní památkové péče v kraji v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice a po projednání s Ministerstvem kultury schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji, navíc usměrňuje kulturně výchovné využití kulturních památek v kraji.

výše zmíněných tří základních pravomocí, které zákon poskytuje krajskému úřadu, tento v zásadě využívá pouze jednu, a to úřední výkon památkové péče.

Proto

-          ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně, začneme pracovat na konkrétních plánech obnovy a údržby stávajících městských i vesnických památkových rezervací a zón, stejně jako chráněných krajinných celků a alespoň těch nejvýznamnějších památkových areálů a objektů,

-          na základě jasně nastavených metodických a regulačních materiálů pro jednotlivá chráněná území a objekty zajistíme na jedné straně jednotný přístup všech složek státní památkové péče a na druhé straně základní sumu informací pro majitele památkově chráněných objektů a projektanty jejich obnovy a rekonstrukce.

 

Dotační programy na podporu rekonstrukce a restaurování památkových objektů

Nastavíme grantový systém, ve kterém budou zohledněny jak památkové kvality jednotlivých objektů, tak závěry stávající Koncepce rozvoje cestovního ruchu a Koncepce péče o památkové objekty v JM kraji

 

9.     SPORT

„Sport a tělovýchovu vůbec považujeme za důležitou součást výchovy mladé generace.“

 

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný materiál, kterým by se řídila krajská politika v této oblasti, považujeme za zásadní zpracování a schválení Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy v JM kraji. Na jejím základě zavedeme transparentní systém finanční podpory sportu s předem jasnými hodnotícími kritérii jednotlivých žadatelů a projektů, který odstraní současný nepřehledný, nesystémový a netransparentní způsob poskytování dotací v oblasti sportu či skryté financování sportovních aktivit prostřednictvím jiných kapitol krajského rozpočtu. Jasným příkladem této praxe je financování Automotodrom Brno, a.s. a MotoGP.

Podporu sportu chápeme především jako:

-          podporu dětského a mládežnického sportu na neprofesionální úrovni,

-          podporu dětí a mládeže, reprezentujících kraj na sportovních soutěžích a olympiádách

-          podporu masových sportovních aktivit v rámci kraje, Jedná se např. o zpřístupnění sportovních zařízení středních škol - příspěvkových organizací kraje - nejširší veřejnosti.

-          podporu výstavby cyklostezek a sportovních zařízení pro nejširší veřejnost. Kromě podpory sportovních aktivit občanů zde očekáváme i rozvoj turistického ruchu v daném regionu.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme