Stručné představení členů stínové rady

Ing. Jaroslav Kacer

Od roku 2010 sbírám zkušenosti v komunální politice, a to jak ve městě Brně jako opoziční zastupitel a člen komisí bydlení, dopravy a majetku RMB, tak v městské části jako radní, předseda finančního výboru a předseda komise bytové a majetkové. V současné době jsem opět opozičním zastupitelem ve městě Brně, předsedou Komise smart city RMB, člen Finančního výboru ZMB, člen Komise investiční RMB a člen Dozorčí rady DPmB a.s.

Rozhodně chápu opoziční práci jako stejně důležitou, ne-li důležitější než v koaličních lavicích, neboť plní kontrolní funkci podobnou záchranné brzdě. Na všechny otázky se budu dívat optikou dobrého hospodáře. Budu se snažit prosadit aspoň část našeho volebního programu, který jsme představili jako první politický subjekt. Snad by to nemělo být tak těžké, neboť naše teze se z velké části objevily v koaliční dohodě. Podle mého gusta je koncepční řešení problematiky smart cities ke zkvalitnění života ve městě Brně. K tomu jsem dostal příležitost jako předseda komise. Již jsem připravil koncept fungování Komise smart city RMB a Smart city Brno short strategy, který byly již projednány a schváleny na prvním jednání komise.

 Ing. Petr Kunc

Ženatý, 36 let, dvě děti. Spolumajitel projektového atelieru, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. V současné době jsem místostarostou MČ Brno- Židenice pro územní rozvoj, dopravu a životní prostředí a dále jsem členem komise RMB pro strategické a územní plánování a člen komise ŽP JMK.

Hlavním úkolem je připravit aktualizaci Územního plánu města Brna, zejména její řádné projednání s městskými částmi, institucemi i občany. Na tuto činnost úzce navazuje proces schválení, resp. připomínkování Zásad územního rozvoje kraje. Dalšími tématy je bezesporu řešení dopravy, VMO, parkování, cyklodoprava. Oblast životního prostředí je dotčena zejména ochrannou stávajících zelených ploch ve městě a plánem na jejich další rozšíření či revitalizaci.

 Ing. Jindřich Zuziak

Člen ZMČ Brno-Žabovřesky, člen Komise majetkové RMB, člen komise majetkové RMČ Brno-střed, člen Komise finanční a majetkové Rady Jihomoravského kraje, člen Komise redakční rada BN RMČ Brno-Bystrc.

Priority:

- dokončení privatizace bytového fondu dle stávajících Pravidel ve všech případech, kdy byly zájemcům k datu pozastavení privatizace RMB odeslány nabídky privatizace bytového fondu včetně požadované kupní ceny a dalších podmínek, a tyto byly již zájemci akceptovány nebo dosud neuplynula stanovená lhůta pro akceptaci nabídek,  a ve všech případech privatizace ve stádiu následných kroků projednávání dle stávajících Pravidel

- přijetí nových Pravidel privatizace bytového fondu, které umožní privatizaci všem nájemcům, kteří o ni požádají, a to za oboustranně výhodných podmínek

- zachování živého centra města Brna udržením co nejširšího sortimentu zboží a služeb v nebytových prostorách v majetku města Brna

- transparentní správa dalšího majetku města v oblasti působnosti s péčí řádného hospodáře včetně transparentního prodeje zbytného majetku, který město nepotřebuje k plnění svých zákonných povinností

 Ing. Jarmil Vlach

Jmenuji se Jarmil Vlach. Pracuji přes dvacet let v bankovnictví a řada úvěrů, které jsem v bance realizoval, byla na nové investice. V posledních letech to byly také úvěry na doplnění financování poskytnuté z Evropských či státních fondů. Řada úvěrů byla také poskytnuta v rámci zákona o veřejných zakázkách.

Na základě těchto mých pracovních zkušeností bych se chtěl ve stínové radě věnovat oblasti Investic a Evropských fondů. Zde bych se chtěl zejména zaměřit na kontrolu a posuzování vypracovaných studií vládnoucí koalice o budoucnosti města Brna. Vyšší využívání nabízených možností. Dále poukazovat na stanovení jasné vize města Brna o nejdůležitějších prioritách investic do budoucnosti. 

Při této práci bude průběžně třeba zpracovávat různá expertní stanoviska pro poslance TOP 09 ve městě Brně.

 MUDr. Josef Drbal

Ve zdravotnictví resp. zdravotně sociální oblasti působí již více než 30 roků, přes 20 roků se angažuje v různých managerských funkcích, dlouhodobě se podílí na tvorbě koncepčních dokumentů v dané oblasti, disponuje zkušenostmi i z řady evropských i mimoevropských zemí. Zároveň si trvale udržuje kontakt s praktickou medicínou - poskytuje zdravotní péči v oboru klinická onkologie, angažuje se dlouhodobě i v oblasti hospicové péče. Do Zastupitelstva města Brna byl zvolen jako nestraník za TOP 09 stejně jako v minulém volebním období. Prosazuje zásadu řešit zdravotně sociální oblast věcně, koncepčně napříč celým politickým spektrem tak, aby přijaté závěry na všech úrovních od místní až po celostátní byly přijímány dlouhodobě bez opakovaných změn s vazbou na příslušná volební období s cílem prioritně sledovat profit pro pacienty- klienty, kteří potřebují kvalitní služby z dané oblasti.

Za priority v tomto volebních období v oblasti zdravotnictví a sociální oblasti považuje další kultivaci sítě poskytovatelů lůžkové zdravotní péče, a to bez ohledu na zřizovatele či právní formu příslušné nemocnice a v kontextu nejen území samotného města Brna, ale navazující části regionu či celého Jihomoravského kraje tak, aby tato síť byla skutečně kvalitní, bezpečná, dostupná a efektivní. Tato síť totiž vždy bude limitována kapacitou lidských zdrojů a disponibilními finančními zdroji a samotný pacient - klient prioritně nerozlišuje, kdo dané zařízení zřizuje či provozuje a jakou má právní formu, pro něho je rozhodující, aby danou službu měl k dispozici v potřebné kvalitě. Stejně důležité je dlouhodobě stabilizovat síť terénních poskytovatelů služeb v oblasti sociální, protidrogové, zdravotní a prorodinné politiky - pokud je to jen trochu možné, vždy by mělo být cílem ponechat pacienta - klienta v jeho přirozeném - rodinném prostředí a adekvátní službu mu zajistit bez nutnosti transportu do rezidenčního zařízení se všemi pro něho nepříznivými efekty.  Za třetí prioritní kapitolu považuje kultivaci systému lékařské služby první pomoci - kompetencí k organizaci dané služby sice disponuje kraj, ale bez úzké součinnosti obou samospráv nelze očekávat potřebný efekt.

 Mgr. Zdenka Dubová

Jako členka ZMB se věnuji zejména oblasti kultury a vzdělávání. Učení chápu jako celoživotní proces, jehož neodmyslitelnou součástí je také vzdělávání seniorů.  V tomto směru má město Brno jisté rezervy.  Proto budu podporovat seniorské aktivizační a vzdělávací projekty, které podle mého názoru v Brně sice existují, ale nepokrývají potřeby všech zájemců.

Za přínosné považuji monitoring vzdělávacích aktivit různých subjektů realizovaných neziskovými organizacemi, vysokými školami, městem a MČ pro seniory v Brně.  Navrhuji iniciovat setkání vzdělávacích subjektů u kulatého stolu, kde by účastníci představili své vzdělávací programy a jejich cíle. Výsledkem by mělo být dosažení spolupráce, synergie, obsahové i kapacitní optimalizace vzdělávacích programů na území města Brna. Pro rozvoj seniorských aktivit by bylo přínosné poskytování prostor pro tyto programy v základních školách města Brna, a pochopitelně získání podpory města Brna pro vzdělávací projekty seniorů (finance, záštita, medializace).

Za nezbytnou považuji i celoměstskou koordinaci dalších seniorských aktivit. Nabízí se také možnost využití potenciálu seniorů v oblasti dobrovolnické činnosti, například ve zdravotnictví nebo ve školství.  Vytvořením podobných příležitostí lze přispět k jejich kvalitnějšímu a plnohodnotnějšímu způsobu života.

Důležitou součástí života města Brna je také kultura. TOP 09 klade na tuto oblast velký důraz. Osobně považuji za důležité podporovat smysluplné kulturní projekty, jež jsou pro město Brno skutečným přínosem. Velká část kulturních aktivit vzniká z iniciativy neziskových organizací, spolků, soukromých subjektů i iniciativních jednotlivců, které si zaslouží podporu města podle spravedlivých kritérií. Mým cílem je prověřit dosavadní systém přidělování dotací v oblasti kultury a připravit případné návrhy k jeho zlepšení. Součástí programu TOP 09 je větší využití potenciálu, který skýtá prostředí hradu Špilberk, proto budu podporovat projekty s tímto zacílením.

Brno je také městem, které je vhodné ke sportovnímu vyžití obyvatel. Součástí programu TOP 09 je podpora především amatérského dětského a mládežnického sportu. Proto budu podporovat otevření sportovních zařízení základních škol široké veřejnosti, a to na základě spolupráce s městskými částmi. A aby bylo docíleno efektivnějšího financování sportu, budu se svými kolegy usilovat o transparentní systém pořádání sportovních klání, a zároveň požadovat zpřísnění čerpání dotací profesionálními sportovními kluby.

 Ing. Pavel Jílek

Více než 15 let se věnuji designu a vizuální komunikaci. Pro sektor samosprávy považuji za podstatné své zaměření na design veřejného prostoru, navigační design a především celostní přístup, dnes nazývaný jako „design služeb“.

Nejsem stoupencem megalomanských reklamních kampaní. Nejlepší propagaci města vidím v přívětivé a vstřícné tváři nastavené všem návštěvníkům a obyvatelům a v živé tvůrčí duši Brna, kterou lidé zažijí na vlastní kůži.

 Ivan Dvořák

Člen komise informatiky RMB.

Celý svůj profesní život (více než 35 let) se věnuji oblasti informačních technologií a bezpečnostních systémů. Mým hlavním cílem v této oblasti je zejména zvýšení efektivity informačních technologií města Brna zaváděním nových řešení, technologií a současně hospodárnost v provozních i investičních nákladech. Přestože každý rok město Brno investuje do IT technologií více než 220 miliónů korun, současný stav těchto technologií tomu neodpovídá. Jsou zde kritická místa a rizika kolapsu klíčových struktur informační infrastruktury, které by mohly paralyzovat chod magistrátu i na několik týdnů. Komise informatiky Rady města Brna je po dlouhé době, snad i poprvé, složena většinou z odborníků na tuto problematiku, což dává naději, že tyto problémy budou řešeny a postupně eliminovány.

 JUDr. Ludmila Gregorová

Profesí jsem právník a ráda bych se jako členka TOP 09 aktivně podílela ve sféře  - organizace, legislativa, samospráva, spolupráce MČ. Chtěla bych spolupracovat při tvorbě instrumentů, které by vedly k lepší organizaci tak náročného celku, jakým město Brno bezesporu je.  Zejména bych chtěla prosazovat užší spolupráci s městskými částmi, které mají blíže k občanovi a jeho problémům.

 Ing. Naser Oweis, Ph.D.

Pocházím z Jordánska a v České republice žiji již 30 let. V rámci stínové rady TOP 09 Brno-město se věnuji problematice národnostních menšin. Myslím si, že člověk, který pochází  z takovéto menšiny, má nejblíže k pochopení této problematiky a je schopen dříve najít cestu k porozumění s většinovou společností.

Není našim cílem pozitivní nebo negativní „diskriminace“, ale najít společnou řeč a pomoci  menšinám k integraci do většinové společnosti s maximálně možným zachováním jejich tradic a zvyklostí, avšak za předpokladu  respektování zvyklostí, tradic a zákonů České republiky.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme