24. 11. 2011

Dětské hřiště

Tento příběh je poučný hlavně v tom, jak probíhá, respektive neprobíhá v obci komunikace obecního úřadu s občany.

V roce 2010 vznikla v obci petiční akce, reagující na neutěšený stav zařízení pro děti, tedy dětských hřišť. V obci bylo jediné hřiště u mateřské školky ve velmi špatném stavu. Navíc značně nevyhovovalo ani co do soudobé kvality vybavení, ani předpisů.

Petice upozorňovala na tento stav a navrhovala, aby se této věci věnovala v obci pozornost a podpora. Tedy akce zcela legitimní a velmi potřebná, protože se snažila získat veřejné mínění pro dobrou věc.

Představitelka petičního výboru požádala na veřejném zasedání ZO dne 15. 12. 2010 o možnost vystoupit. Když přednesla požadavek petičního výboru a nabídla obci spolupráci, dozvěděla se jak ona, tak přítomná veřejnost (a asi také většina zastupitelů), že už je celá věc vyřešena, protože pan starosta se dohodl s výborem TJ Sokol, že dětské hřiště bude ve vzájemné spolupráci vybudováno jako součást sportovního areálu TJ Sokol. A o věci je tím vlastně rozhodnuto.

Protože tento postup “o nás bez nás“ se nelíbil TOP 09, provedli její členové něco v obci do té doby nevídaného. Napsali dopis zastupitelům obce, v němž vysvětlili svůj názor na věc a nabídli spolupráci při řešení problému:Vážený starosta

obce Kamenný Újezd

pan František Ondřich

Na vědomí:zastupitelé obce

V Kamenném Újezdě 17. 1. 2011

 

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás v následující věci.

V současné době probíhá, jak je Vám známo, petiční akce na zřízení dětského hřiště.

Je faktem, že toto zařízení v obci již delší dobu chybí. Asi se shodneme na tom, že je třeba tuto mezeru ve službách občanům zaplnit.

V Obecním zpravodaji z ledna 2011 jste uvedl, že TJ Sokol vybuduje ve svém sportovním areálu dětské hřiště, které bude stát 270.000,- Kč. Žádné další informace publikovány nebyly. Pokud to má být řešení problému výstavby dětského hřiště v obci, s tímto postupem nesouhlasíme.

Při přípravě takové akce je třeba postupovat uvážlivě a se znalostí věci. Dětské hřiště se dělí na kategorie dle věku dětí, počtu dětí, které jej budou využívat. Podle toho bude také vybíráno zařízení, které je třeba instalovat. Je potřeba také zohlednit přístup na tato zařízení hendikepovaným dětem.

V neposlední řadě musí být hřiště vybudováno s ohledem na stávající legislativu a také trvale udržováno. To samozřejmě vyžaduje provedení stavby profesionální certifikovanou firmou.

V současné době je na trhu celá řada výrobců a dodavatelů, takže nebude problém rozhodnout (po kvalifikovaném rozhodnutí), jaké hřiště, jak velké a pro jakou skupinu dětí cílené, realizovat jako veřejnou zakázku malého rozsahu.

Aby hřiště dobře sloužilo, je skoro nejdůležitější, kde bude umístěno. Obvyklý a pochopitelný postup je hřiště vybudovat tam, kde je největší koncentrace dětí a kde se shromažďují nejčastěji i jejich rodiče. Kde je prostě tato služba nejlépe dostupná a potřebná v prostoru i čase. Z toho vyplývá, že by mělo být v centru obce, nejlépe pak u školy, nikoliv na okraji obce.

Zásadní problém samozřejmě je, kolik to bude stát a kdo to zaplatí.

Možnost, že hřiště zaplatí obec z rozpočtu je sice lákavá, ale není nejlepší. Obec musí v letošním roce platit mimo jiné řadu akcí rekonstrukcí a oprav, které se bohužel nahromadily (oprava domu „Knihovny“, tělocvičny, domu s trafikou a další).

Domníváme se, že to ani není nutné. Prostředky je možné získat jinak. Jednak z nadací, které financují tyto akce, jednak je jistě možné, jak vidno ze zájmu občanů (petici podepsalo více než 200 občanů) uspořádat finanční sbírku a tak financování doplnit.

Nadace ČEZ je nejslibnější variantou, žádost musí být však precizně připravena dle propozic nadace. Žadatelem, jak vyplývá z propozic, musí být obec.

Z toho všeho vyplývá, že nelze podcenit přípravu jak technickou, tak finanční. Je zřejmé, že tato akce by měla být koncipována a řízena tak, aby zapojila co nejvíce občanů obce, aby více spojovala, než rozdělovala, tak, jak je to dosud.

Závěrem proto sdělujeme, že nebudeme souhlasit, aby se problém“ řešil“ zaplacením sokolského dětského hřiště z obecních peněz, aniž by byla komplexně řešena a s občany projednána celá problematika.

Hřiště by tak po splnění shora uvedeného mohlo být po řádné přípravě a získání peněz postaveno v příštím roce na místě, na němž se občané obce shodnou.

Žádáme o svolání jednání všech zvolených zástupců obce a občanských iniciativ k diskusi o problematice výstavby dětského hřiště v Kamenném Újezdě ještě v měsíci lednu před zasedáním Rady obce.

 

Podepsáni:

Tomáš Vala – člen rady

Bohuslava Staňková – předseda finančního výboru

Josef Iška – zastupitel a člen komise výstavby, ekologie a dopravy

Jiří Burda – člen kontrolního výboru

Vladislav Homolka – člen komise výstavby, ekologie a dopravy

Jaroslava Šmrhová – člen komise školské, kulturní a sportovní

Pavel Kadrmas – předseda místní organizace TOP09

Milan Matějka – místopředseda místní organizace TOP09

František Šeba

Odpovědí byl dopis TJ Sokol, jehož výbor vysvětlil svůj program v této věci viz příloha níže.

Reakce obecního úřadu (18. 1. 2011)byla velmi vrchnostenská a odmítavá k jakékoliv iniciativě:

Vážený pane Kadrmasi!

Obdržel jsem Váš dopis se žádostí svolání jednání volených zástupců a občanských iniciativ ve věci výstavby dětského hřiště. Vzhledem k tomu, že nemám adresu žádné občanské iniciativy

na území naší obce, ani na obecní úřad nebyla doručena žádná petice, na kterou se odvoláváte, nelze takové jednání svolat.

Pokud se týká svolání jednání zastupitelů, pak stejně jako každý rok bude ve druhé polovině měsíce února společné jednání zastupitelů k rozpočtu (kde může být projednána i výstavba dětského hřiště a hlavně všechny investiční akce). Samozřejmě jsem si vědom povinnosti svolat zastupitelstvo obce, pokud o to požádá nejméně jedna třetina všech zastupitelů.

Podávám Vám tuto zprávu s tím, že Váš dopis projedná rada obce na nejbližším zasedání.

Ondřich František

starosta obce

Na vědomí všem zastupitelům obce

 

Výsledek je ten, že dětské hřiště je vybudováno v areálu TJ Sokol.

Je dobře, že se podařilo i získat dotaci ČEZ na „oranžové hřiště“, takže obec může peníze použít jinde. V současné době je opravováno i hřiště u mateřské školky. Takže kladný výsledek.

Zůstává však pachuť mocenského řešení problému bez snahy nějak komunikovat s občany, kteří se po dlouhé době odhodlali k činu, v obci veřejně vyjádřit svůj názor.

Přílohy
PDF Příloha Dětské hřiště.pdf (226.6 kB)