logo-top-09-a-stan

Odpovědnost, efektivita, slušnost
Volební program koalice TOP 09 a Starostové pro volby do krajského zastupitelstva Jihočeského kraje

Preambule
Nové volební uskupení, které se uchází o Vaše hlasy v krajských volbách, má za cíl nejen ukončit činnost stávající velké koalice v krajském zastupitelstvu, ale konečně přiblížit kraj a jeho vedení občanovi, jak bylo naší konkurencí v několika předchozích volebních kampaních mnohokráte slibováno. Důkazem toho je i velmi početné zastoupení starostů a komunálních politiků různě velkých obcí jihočeského kraje na naší kandidátce, neboť zejména ten zvolený zastupitel, který se zodpovědně stará o občany své obce, má předpoklad starat se zodpovědně i o občany svého kraje.

Hospodaření kraje a jeho financování
Současné vedení Jihočeského kraje schválilo deficit rozpočtu na rok 2012 ve výši 1,1 mld. Kč a jeho financování formou úvěru u zahraniční banky. Rozpočet je nepřehledný, jeho čerpání je "svázáno" mnoha zbytečnými vnitřními směrnicemi. Hospodaření společností a organizací založených krajem nebo s jeho majetkovou účastí se jeví jako neefektivní. Navíc platy politiků vzrostly za poslední čtyři roky o 37%. Jen v roce 2010 na ně kraj vynaložil více prostředků než např. na podporu sportu.

Naším řešení je:

 • Vyrovnaný a průhledný rozpočet kraje bez nadměrného zadlužování.
 • Prověření účelnosti dosud vynaložených finančních prostředků.
 • Efektivita hospodaření krajského úřadu a jím zřizovaných či založených organizací.
 • Snížení provozních nákladů krajského úřadu o 10%.
 • Důsledné dodržování objektivního přístupu při rozdělování dotací a grantů v kontextu s potřebami obcí a kraje.
 • Následná kontrola použití získaných finančních prostředků z grantů a dotací.


Veřejné zakázky
Současný systém veřejných zakázek je netransparentní, což umožňuje vznik nežádoucích „neoficiálních“ vazeb při jejich zadávání a je příčinou nedůvěry občanů k účelnosti a nestrannosti vynaložených prostředků při jejich realizaci.

Naším řešením je:

 • Transparentnost při zadávání veřejných zakázek.
 • Zveřejnění nově vyhlašovaných veřejných zakázek i do částky 1 mil. Kč.
 • Zavedení systému elektronických aukcí.
 • Zveřejnění průběhu a vyhodnocení veřejných zakázek na webových stránkách kraje.
 • Zveřejnění veškerých uzavřených smluv.
 • Zveřejnění adresného hlasování zastupitelů o veřejných zakázkách.


Rozvoj kraje
V budoucnosti se kraj bude muset vyrovnat se snížením počtu operačních programů podporovaných EU. Rozvoj kraje bude nutné více financovat z vlastních zdrojů.

Naším řešením je:

 • Změna zákona o rozpočtovém určení daní s přínosem cca 1 mld. Kč pro obce v kraji.
 • Zodpovědná příprava na nové plánovací období EU po roce 2014.
 • Podpora mikroregionů s horšími ekonomickými výsledky.
 • Důraz na vzdělanostní ekonomiku.
 • Rozvoj nových pracovních míst.


Bezpečnost
Pro současné vedení kraje je bezpečnost a ochrana občana okrajovou záležitostí. Svědčí o tom např. údaje z ČSÚ, které řadí Jihočeský kraj ve zjištěných trestných činech na nelichotivé 5. nejhorší místo v ČR. Pokud chceme, aby se nám v našem kraji žilo dobře, musíme se cítit bezpečně! Musíme vytvořit bezpečné klima pro nás, naše děti i pro naše rodiče.

Naším řešením je:

 • Klást důraz na bezpečnost občanů při dostavbě a následném provozu JE Temelín.
 • Zvýšit zabezpečení proti povodním.
 • Posílit prevenci kriminality a zneužívání drog prostřednictvím krajských grantů.
 • Podpora zachování stávajících služeben policie ČR v obcích.


Zdravotnictví a sociální služby
Holding Jihočeské nemocnice a.s. stále neplní svoji úlohu, za což byl již dříve kritizován. Vedení kraje jej chtělo zrušit a dosud se tak nestalo. V sociální oblasti jsou v posledních dvou letech výdaje kraje o třetinu nižší, než je celostátní průměr. Je zbytečně mnoho tzv. měkkých projektů, které končí většinou ve skříni.

Naším řešením je:

 • Neredukovat síť nemocnic v Jihočeském kraji, která je nejefektivnější v rámci celé České republiky.
 • Zkvalitnit poskytované specializované nemocniční zdravotnické služby.
 • Podpora venkovských rodinných lékařů.
 • Další finanční podpora zdravotnické záchranné služby a rozvinutí sociálního programu pro její zaměstnance.
 • Zajistit propojení činnosti zdravotních a sociálních služeb.
 • Posílit individuální přístup při poskytování sociálních služeb. Upřednostnit jejich poskytování v domácím prostředí.
 • Integrace handicapovaných občanů pomocí nových programů s cílem jejich zapojení do společnosti.
 • Zajistit odpovídající spektrum služeb pro stárnoucí občany, což povede mimo jiné ke zvýšení nabídky pracovních míst.
 • Podpora výstavby seniorského bydlení s obsluhou a se zdravotními službami.
 • Monitorovat a vyhodnocovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.
 • Podpora „zdravého životního stylu“ konkrétními programy zaměřenými především na nejmladší generaci.Informatika
Občan při běžném kontaktu s úřady zažívá pocit neochoty a trpí obavou z možnosti zneužití svých osobních dat. Je nezbytné zajistit, aby občan měl při styku s úřady pocit nadstandardní péče a ze strany úředníků se mu dostalo příjemného zacházení spojeného s individuálním přístupem ke každému.

Naším řešením je:

 • Zjednodušit komunikaci občanů s úřady.
 • Zabezpečit osobní údaje v informačních systémech.
 • Zpřehlednit webové stránky kraje.
 • Zajistit rozvoj informatiky pro vzdělávání ve školách.
 • ozvoj nových pracovních míst


Doprava a průmysl
Jihočeský kraj se potýká především v oblasti dopravy s celou řadou problémů, které nelze redukovat jen na otázku dostavby dálnice D3, rychlostní silnice R4 a železničního koridoru. Dosud nebyla vypsána výběrová řízení na provozovatele regionálních železničních tratí a na provozovatele linkové přepravy v režimu základní dopravní obslužnosti, pouze byla prodloužena smlouva s ČD. Jihočeská koordinační dopravní neplní svou úlohu a dosud kraji chybí funkční integrovaný dopravní systém. Význam letiště v Plané u Českých Budějovic není přesně definován a nejasná je otázka ekonomiky jeho budoucího provozu. Podpoře podnikání a rozvoje malých a středních podniků nebyla dosud věnována systematická pozornost, využity nebyly ani šance, které nabízí přeshraniční spolupráce s nejbližšími sousedy.

Naším řešením je:

 • Dokončit dálnici D3 a podporovat další výstavbu rychlostní komunikace R4.
 • Zajistit kvalitní stav komunikací ve správě kraje, pokud možno bez dalšího zadlužování.
 • Podpora dalšího rozvoje letiště v Plané u Českých Budějovic za předpokladu přesně definovaného zadání a doložení rentability jeho provozu.
 • Posoudit dosud vynaložené prostředky na projekt „splavnění Vltavy“.
 • Zefektivnit veřejnou dopravu v kraji vhodným vzájemným doplňováním a kombinací linkové a městské autobusové a železniční osobní dopravy. Postupně zvyšovat počet přepravovaných osob ve veřejné dopravě.
 • Zavést společné jízdenky v integrovaném dopravním systému
 • Vypsat výběrová řízení na provozovatele regionálních železničních tratí a na provozovatele linkové přepravy v režimu základní dopravní obslužnosti všude tam, kde to příslušné právní předpisy umožňují.
 • Zlevnit a zefektivnit správu a údržbu silnic ve správě kraje.
 • Spolupracovat se sousedními příhraničními regiony na projektech určených pro zahraniční investory.
 • Podpora malého a středního podnikání zejména v oblasti exportu a příhraniční spolupráce se sousedními zeměmi
 • Podpora dostavby jaderné elektrárny Temelín za podmínky, že bude zajištěna nejvyšší možná bezpečnost jejího provozu. Dostavbu podmínit offsetovými programy, realizovanými v celém Jihočeském kraji, nikoli pouze v blízkém okolí JETE.
 • Zvážit možnost rozšíření „ochranného a havarijního pásma“ v souvislosti s dostavbou JE Temelín.Zemědělství
Jihočeský kraj je vnímaný jako typicky zemědělský, s vysokou kvalitou potravin produkovaných místními výrobci. Je nezbytné tuto dobrou pověst udržet.

Naším řešením je:

 • Podpora výroby a prodeje regionálních potravin včetně vzniku regionálních odbytových trhů.
 • Podpora výroby certifikovaných biopotravin.
 • Provázat obnovitelné zdroje energie s výrobou potravin tak, aby se navzájem doplňovaly.
 • Podporovat propojení zemědělství a zpracovatelského průmyslu, zejména u malých a středních podniků.


Životní prostředí
Hlavní problémem životního prostředí v jižních Čechách je budoucnost Národního parku Šumava, který v podobě, v níž byl vyhlášen v roce 1991, již v podstatě neexistuje. Tento stav byl způsoben neodbornými a nezodpovědnými rozhodnutími v minulých letech. Situace v NP Šumava potřebuje změnu a především Šumava potřebuje perspektivu.

Naším řešením je:

 • Podpora zákona o NP Šumava v takovém znění, které zabrání jeho dalšímu poškozování.
 • Zabránit častým změnám v přístupu k NP Šumava.
 • Zachovat a podporovat přirozený vývoj mimořádně hodnotných lokalit se současným sjednocením dnes rozdrobené I. (bezzásahové) zóny tak, jak je uvedeno v návrhu zákona o NP Šumava.
 • Záchrana zbytků a obnova zaniklých horských lesních porostů v ostatních zónách v souladu s lesnicko-ekologickými zásadami.
 • Spolupráce s Lesy ČR v oblasti mimoprodukčních funkcí lesa tak, aby správce státních lesů zohledňoval oprávněné zájmy občanů Jihočeského kraje.


Školství a sport
Školství v kraji je zčásti poznamenáno dlouhodobě nekoncepční politikou ministerstva a zčásti nevyváženou strukturou středních škol, kde převládá počet všeobecných škol na úkor škol technických. Řešit situaci je nutné o to více, že na trhu práce je stálá poptávka po absolventech nedostatkových učebních oborů v základních profesích.

Naším řešením je:

 • Podpora center učňovského školství, která mohou lépe v kontaktu s výrobní a komerční sférou reagovat na poptávku na trhu práce. Modularizace výuky na těchto školách.
 • Dokončení důsledné optimalizace středního školství, v němž hlavním kritériem bude kvalita a přijatelná dostupnost vzdělání.
 • Podpora základních škol v malých obcích.
 • Zavést povinné a jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory na středních školách, které jsou zřizované krajem.
 • Zachovat osmiletá gymnázia za podmínky, že budou přísně výběrovou možností vzdělávání talentovaných žáků.
 • Podpora spolupráce Jihočeské univerzity s podnikateli v oblasti přenosu výsledků výzkumu do praxe.
 • Zavést a dodržovat jasná, transparentní a dlouhodobě neměnná pravidla pro podporu vrcholového sportu a krajské sportovní reprezentace.
 • Zaměřit granty ve sportovní oblasti na masový a výkonnostní sport s upřednostněním výchovy mladých sportovců.


Kultura a cestovní ruch
O cestovní ruch, kulturu a marketing se stará několik odborů, oblast není nijak koordinována. V kraji existuje celkem šest sdružení, která by se měla zabývat rozvojem cestovního ruchu, avšak tato sdružení spolu vzájemně téměř nespolupracují. Chybí řídící, organizační a koordinační subjekt. Jihočeská centrála cestovního ruchu funguje nedostatečně, není obsazena ani funkce vedoucího oddělení cestovního ruchu na krajském úřadě!

Naším řešením je:

 • Zavést nový systém řízení cestovního ruchu v kraji.
 • Vytvořit strategii a dlouhodobý plán rozvoje cestovního ruchu.
 • Prezentovat jihočeský kraj jako „kraj zelený, zdravý, odpočinkový“, pyšnící se kvalitními lokálními potravinami a kvalitními službami. Za tímto účelem vytvořit „známku kraje“.
 • Transformovat Jihočeskou centrálu cestovního ruchu v aktivní subjekt cestovního ruchu s rozšířením manažerských funkcí a pravomocí.
 • Vytvořit interaktivní turistický portál pro celý kraj.
 • Připravit systém cílené podpory činnosti informačních center jako důležité vstupní brány pro pobyt turistů v jednotlivých regionech.
 • Déle rozvíjet cykloturistiku, budovat nové cyklostezky v ucelených oblastech.
 • Posílit spolupráci organizací a sdružení v rámci turistických regionů kraje pod koordinací Jihočeské centrály cestovního ruchu, což povede ke zvýšení návštěvnosti kraje.
 • Podpora přeshraničního cestovního ruchu, spolupráce jihočeských, bavorských a rakouských organizací s využitím grantových programů.
 • Zaměřit grantovou podporu na ochranu památek.
 • Grantová podpora tradičních i nových kulturních projektů nadregionálního významu s cílem obohatit celoroční kulturní nabídku a rovnoměrně pokrýt území celého kraje.
 • Zachovat otáčivé hlediště v Českém Krumlově.
 • Podle zkušeností sousedních zemí zvýšit podíl kraje na vícezdrojovém financování Jihočeského divadla, které je svým významem a působností skutečně jihočeským, nikoliv jen městským divadlem.
 • Vytvořit stálou expozici moderního umění ze sbírek Alšovy galerie.
 • Udržet síť veřejných regionálních knihoven jako místní brány do světa vědomostí pro nejširší vrstvy občanů všech generací.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme