MMKV - PRVNÍ TERMÍN JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA V ROCE 2019

Pozvánka

pro 7. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary, které se uskuteční dne 11.12.2018 od 8:30 hodin Lidové domě ve Staré Roli

 

V Karlových Varech dne 29.11.2018

 

Návrh programu:

 1. Složení slibu
 2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 3. Schválení programu jednání
 4. Kontrola usnesení zastupitelstva města
 5. Rozprava k usnesením rady města od posledního jednání zastupitelstva města
 6. Informace vedení města o významných jednáních
 7. Zápis z jednání finančního výboru dne 24. 9. 2018
 8. Zápis z jednání finančního výboru dne 19. 11. 2018
 9. Zápis ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Karlovy Vary 7/2018
 10. Pravidla rozpočtového provizoria platná od 1. ledna 2019
 11. Rozpočtové opatření č. 72/18 - ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli - neinvestiční transfer na projekt ESF OPZ - Koordinace v Karlových Varech)
 12. Rozpočtové opatření č. 73/18 - ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli - Rekonstrukce mostního objektu - Koptův most)
 13. Rozpočtové opatření č. 74/18 - ZM (přesun finančních prostředků mezi závaznými ukazateli - zabezpečení výkonu činností zadavatele VZ „Rekonstrukce terminálové farmy“ a „Kybernetická bezpečnost“)
 14. Uzavření smlouvy o poskytnutí penežitého příplatku mimo základní kapitál na částku ve výši  Kč 1 500 000,00 společnost pro Alžbětiny lázně, a.s., IČ: 263 42 421 a schválení rozpočtového opatření č. 75/18-ZM
 15. Rozpočtové opatření č. 76/18-ZM - oprava kremační pece - Krematorium K. Vary
 16. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karlovy Vary, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2018, o regulaci provozování hazardních her
 17. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost v roce 2019 - INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.
 18. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019 - KV Arena, s.r.o.
 19. Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019 - Karlovarské městské divadlo, o.p.s.
 20. Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Karlovy Vary a Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech
 21. Schválení projektů připravovaných k zaslání na MV ČR se žádostí o státní dotaci
 22. Darovací smlouva mezi PO SLP K.Vary a St. městem K.Vary - nákladní motorové vozidlo - sklápěčka S3 Iveco Daily, čistící souprava a plastová nádrž
 23. Změna závazného ukazatele příspěvkové organizace Městské zařízení sociálních služeb - navýšení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců
 24. Úprava čerpání FI pro PO Správa lázeňských parků, IČ: 008 71 982 - nákup pracovního stroje DURSO Multimobil X
 25. Úprava rozpočtu PO ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy Vary, IČ: 071 10 596 v souvislosti                      s obdrženým finančním darem od Karlovarského kraje a  uzavření darovací smlouvy
 26. IPRÚKV° - jmenování předsedy Řídícího výboru IPRÚKV°
 27. Ustanovení odpovědného politika pro místní Agendu 21 Karlovy Vary
 28. Delegace zástupce Statutárního města Karlovy Vary na členské schůze Bytového družstva Drahovice - Krokova ulice
 29. Delegace zástupců Statutárního města Karlovy Vary na valné hromady obchodních společností s minoritní účastí  města
 30. Informace o dokončení změny č. 4 integrované strategie IPRÚKV°
 31. Schválení dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací mateřských a základních škol zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary
 32. Dodatek č. 27.  ZL pro PO Lázeňské lesy Karlovy Vary - oprava pozemkových parcel                         v k.ú. Olšová Vrata, Kolová
 33. Dodatek č. 21  ZL pro PO SLP Karlovy Vary - rozšíření parku „Rybář“ v k.ú. Rybáře
 34. Návrh na vyřazení a odpis majetku MP
 35. Přísedící pro Okresní soud v Karlových Varech ve volebním období 2018-2022
 36. Soudní smír ve věci vedené Okresním soudem v Karlových Varech pod sp. zn.                               17 C 155/2015
 37. Vyřazení movitého majetku ze střediska 0533 - Kino Čas
 38. Zrušení usnesení ZM č. ZM/426/12/17 ze dne 19.12.2017 -Směna části p.p.č. 2736                      v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary za část p.p.č. 2784/1 v k.ú. Karlovy Vary, obec Karlovy Vary a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní - Židovská obec Karlovy Vary
 39. Zrušení usnesení č. ZM/439/12/17 - Prodej pozemku p.č. 48/4 v k.ú. Dvory
 40. Zahrádkářská osada Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tuhnice                   Karlovy Vary, osada č. 3, vyřazení pozemků města v osadě z neprodejných
 41. Revokace - směna  p.p.č. 495/3 v k.ú. Tuhnice, obec Karlovy Vary za pozemek p.č. 1161/3               v k.ú. Drahovice, obec Karlovy Vary - ČR-Generální finanční ředitelství
 42. Předkupní právo ke stavbě chaty na pozemku p.č. 3308 v k.ú. Karlovy Vary, obec                   Karlovy Vary
 43. Předkupní právo- garáž v k.ú. Drahovice na pozemku p.č. 315
 44. Výkup pozemku p.č. 588/7 v k.ú. Bohatice
 45. Výkup pozemku p.č. 193/8 ul. k Přehradě v k.ú. Doubí, Karlovy Vary
 46. Výkup části pozemku p.č. 193/4 ul. k Přehradě v k.ú. Doubí, Karlovy Vary
 47. Výkup části pozemku p.č. 193/5 ul. k Přehradě v k.ú. Doubí, Karlovy Vary
 48. Výkup části pozemku p.č. 51 v k.ú Rybáře, obec Karlovy Vary
 49. Prodej části pozemku p.č. 888/1 v  k.ú. Karlovy Vary  - společnost MAXIM investment a.s.
 50. Prodej části pozemku p.č. 521/36 v k.ú. Tuhnice
 51. Prodej části pozemku p.č. 658/2 v k.ú. Rybáře
 52. Prodej částí pozemků p.č. 1736, p.č. 1738 a p.č. 1739, vše v k.ú. Karlovy Vary – společnost TUNA KV s.r.o.
 53. Prodej části pozemku p.č. 420/1 v k.ú. Tašovice
 54. Prodej pozemku p.č. 472/1 a části pozemku p.č. 487/4 v k.ú. Rybáře
 55. Prodej pozemku p.č. 115/1 v k.ú. Stará Role – rybník, uzavření kupní smlouvy s vítězem VŘ
 56. Prodej pozemku pod garáží p.č. 827/71 v k.ú. Rybáře
 57. Prodej pozemků p.č. 462/2 p.č. 459/24 a st.p.č. 382, vše k.ú. Doubí u Karlových Var
 58. Prodej pozemku p.č. 1357 v  k.ú. Karlovy Vary
 59. Prodej pozemku pod garáží p.č. 905/147 v k.ú. Drahovice
 60. Prodej pozemku p.č.21/2 v k.ú. Tuhnice
 61. Prodej pozemků p.č. 102/2, p.č. 102/3 a p.č. 102/5, vše v k.ú. Sedlec u Karlových Var a uzavření kupní smlouvy s vítězem VŘ
 62. Prodej bytové jednotky č. 637/11 k.ú. Drahovice, v objektu Stará Kysibelská 637/27 - 641/17, Karlovy Vary, nájemci jednotky
 63. KV CITY CENTRUM, s.r.o. - zpráva o kultuře a sportu za rok 2018
 64. Dopis: Obyvatelé KV - Žádost o revokaci rozhodnutí RM o zveřejnění záměru prodeje                 p.č. 510/18 v k.ú. Rybáře
 65. Různé

        

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary Okres: Karlovy Vary Kraj: Karlovarský
Začátek: čtvrtek 24.1.2019 08:00 Konec: 15:00
Lukáš Otys

Nadcházející akce

3. jednání Zastupitelstva města Karlovy Vary

Začátek: dnes 25.6.2019 09:00 Konec: 15:00 Místo: U Spořitelny 29/10, Karlovy Vary Okres: Karlovy Vary Kraj: Karlovarský Účastníci: Lukáš Otys, Petra Vaněk

TOP LIGA 6. kolo

Začátek: dnes 25.6.2019 18:30 Konec: 21:30 Místo: Eliščino nábřeží 842/3, Hradec Králové Okres: Hradec Králové Kraj: Královéhradecký Účastníci: Dominik Šípoš, Jakub Sofka, Milan Sommer, Petr Vošoust

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

Začátek: čtvrtek 27.6.2019 10:00 Konec: 15:00 Místo: České Budějovice Okres: České Budějovice Kraj: Jihočeský Účastníci: Tomáš Bouzek, Pavel Klíma, Josef Knot
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme